SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PLAKAT plaka4t, n. ((†) r. l. m. Schück VittA 2: 379 (i handl. fr. 1670; ovisst), LandtmFörordn. 57 (1765), Heinrich (1828)); best. -et; pl. =, i sht förr äv. -er.
Ordformer
(blakat 1646. placad 1682 (: Placader). placaet 1638. plakat (-c-, -cc-) 1636 osv.)
Etymologi
[jfr d. plakat; av holl. plakkaat, t. plakat; ombildning (efter andra lånord på betonat -at, motsv. lat. -atus, -atum) av fr. placard, bildat antingen till substantivet plaque, platta m. m., l. till verbet plaquer, fästa m. m., som båda sannol. ytterst härstamma från mnl. placke, holl. plak (se PLACK, sbst.1)]
1) av offentlig myndighet (i allm. Kungl. Maj:t) utfärdad (utfärdat) tryckt kungörelse, förordning, stadgande, påbud l. proklamation o. d.; i allm. om dylik handling tryckt blott på ena sidan av ett ovikt ark o. avsedd att offentligen anslås; utom i fråga om äldre förh. numera bl. om kungörelse rörande böndagar (böndagsplakat) l. åminnelsegudstjänster o. d. HSH 7: 102 (1636). Placat angående Bergsbrukens förseende med spannemål ock andre lifsmedel. PH 1: 2 (1718). Kungl. Maj:ts Plakat om .. tacksägelse-, faste-, bot- och böndagar .. år 1935. SFS 1934, s. 1173. — jfr AMNESTI-, BÖN-, BÖNDAGS-, CENSUR-, DUELL-, FÖRBUDS-, KAPERI-, KONVENTIKEL-, MYNT-, PARDONS-, PRODUKT-, TACKSÄGELSE-, TIONDE-, UPPBÖRDS-PLAKAT m. fl.
2) (†) bildl. l. oeg., om (lång) skrift. 2Saml. 27: 39 (1818). Adj. Wieselgren .. har äfven skrifvit mig blixtrande plakater om .. (Ekbohrn) och hans öfvernaturliga Genie. 3SAH XLVI. 2: 66 (1826). VBenedictsson (1885) hos Lundegård Benedictsson 284.
3) offentligt skriftligt tillkännagivande av ngt slag, tryckt l. skrivet på ena sidan av ett ovikt ark o. d., i sht använt (oftast ss. anslag) för att göra reklam för ngt; ofta liktydigt med: affisch. Plakat på ett hus, som skall försäljas. Lindfors (1824). I små fönster är ett väl textat plakat den effektivaste blickfångaren. HandHantv. Hand. 3: 104 (1934). Ett plakat med brottsligt innehåll, som bäres i ett demonstrationståg eller anslås på en vägg. Rönblom Tryckfr. 40 (1940). — jfr ANNONS-, REKLAM-PLAKAT.
4) om sedel l. stämpel som fästes på ngt; i ssgrna PLAKAT-SEDEL o. -STÄMPEL.
Ssgr: A: (1) PLAKAT-BOK; pl. -böcker. (förr) bok innehållande en samling plakat. Wedberg 1HD 200 (cit. fr. 1696).
(3) -BÄRARE. [jfr t. plakatträger] person som bär omkring plakat på en offentlig plats (ss. reklam för ngt), sandwichman. SvD(A) 1934, nr 139, s. 11.
(3) -FÄRG. [jfr t. plakatfarbe] färg för tryckning av affischer, affischfärg. VaruhbTulltaxa 1: 173 (1931).
(3) -KLISTRARE. person som klistrar upp plakat, affischör; i sht nedsättande. SvD(A) 1932, nr 313, s. 8.
(3) -KONST. [jfr t. plakatkunst] konstgren som sysslar med framställning av plakat l. affischer, affischkonst. SvSlöjdFT 1907, s. 72.
(4) -SEDEL. (†) sedel med beskrivning av en manufakturvaras kvalitet, uppgift om tillvärkningsort o. d., som fästes direkt på varan tillika med särskilda kvalitetsbetecknande stämplar. PH 7: 4966 (1760). SFS 1849, nr 41, s. 1.
(4) -STÄMPEL. (†) stämpel (av bly l. lack) anbragt direkt på en manufakturvara ss. kvalitetsbeteckning; äv. = -sedel. PH 6: 4769 (1758). SFS 1841, nr 72, s. 7.
(3) -TECKNARE. person som tecknar plakat l. gör teckning på l. för plakat l. affischer, affischtecknare. SD(L) 1904, nr 310, s. 2.
(1) -VIS, n. (†) i uttr. i plakatvis, i fråga om tryck: tryckt på ena sidan av ett ovikt ark (liksom ett plakat). RARP V. 1: 69 (1652).
B (†): (1) PLAKATS-BRYTARE. person som bryter mot påbud (eg. påbud som utfärdats i form av ett plakat). Delachapelle ExBook 48 (1669).
(1) -FÖRBRYTARE. = -brytare. Delachapelle ExBook 43 (1669).
Spoiler title
Spoiler content