SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
REKVISITUM rek1visi3tum2 l. re1-, n.; best. -umet, i best. anv. dock vanl. utan slutartikel; pl. rekvisita -si3ta2; l. REKVISITA -si3ta2, r. l. f.; best. -an (Strindberg TjqvS 1: 55 (1886) osv.); pl. (tillf.) -or (GHT 1956, nr 239, s. 11).
Ordformer
(förr äv. -qui-, -qvi-. -sita, sg. 1712 osv. -sita, pl. 1633 (formen icke säkert pl.), 1664 osv. -situm 1716 osv. Anm. Den under REKVISIT anförda pl. rekvisiter kan äv. uppfattas ss. pl. till rekvisitum)
Etymologi
[jfr ä. d. requisitum, sg., requisita, pl., t. requisit, n., av lat. requisitum, p. pf. n. av requirere (se REKVIRERA), med den ss. sbst. brukade pl. requisita. — Jfr REKVISIT, REKVISITOR, REKVISITÖR]
1) ngt som är erforderligt för l. (allmännare) hör till ngt; vanl. antingen i pl., sammanfattande, l. (i sht i formen rekvisita) i sg., koll., om allt som är erforderligt för l. hör till ngt.
a) om redskap l. apparatur l. utrustning l. materiel l. material l. förråd av ngt o. d. som erfordras för l. hör till ngt, tillbehör, förnödenheter o. d.; numera (i sht i vitter l. lärd stil) företrädesvis med mer l. mindre klar anslutning till b. Schmedeman Just. 370 (1644). At alle Regementerne sina Reqvisita, så af Amunition som Vivres och Bagage wid handen hafwa. ReglSwArmeen 1710, s. 10. (Skräddaren) brakte med sig trå och bly och vax och krita, / Samt prässjern, nålar, sax och flere requisita. Livin Kyrk. 12 (1781). Reqvisitan till kulten. Strindberg TjqvS 1: 55 (1886). Ett stort bussbolag låter inreda en buss, specialbyggd för resande fotbollslag. Bridgesalong ingår som ett nödvändigt rekvisitum. GT 1934, nr 245, s. 6. (Drejskivan) tillhör rekvisitan i en krukmakarverkstad (från omkr. 2700 f. Kr.). Kulturen 1951, s. 31. — jfr KULT-, RÖK-REKVISITA. — särsk. om mat- l. dryckesvaror för tillställning. Att några skulle beordras skaffa requisita (till kalaset) som skulle utgöras af 10 bouteljer Rom Pounsch samt 5 bout. Bischoff. ÅbSvUndH 34: 102 (1850). Wærner Hundår 112 (1900).
b) (nästan bl. i formen rekvisita, sg. l. pl.) teat. om de lösa föremål som komma till användning på scenen vid framförandet av en teaterpjäs (t. ex. möbler, servis, skrivdon o. d.) l. motsvarande föremål brukade vid cirkusföreställning l. filminspelning o. d. Hedberg 4År 174 (1858). En gång hade Stjernström fått med i rekvisitan en ny sidenklädd chäslong, som skulle användas i en pjäs. Hellander Teaterorig. 11 (1900). Hellström Kärlek 378 (1942). — jfr TEATER-REKVISITA.
c) (i sht i vitter l. lärd stil) i allmännare l. oeg. l. bildl. anv.; jfr 2, 3. Asplund Stud. 79 (1912). Ett beledsagande ljud är ett så naturligt och nära liggande rekvisitum vid dans och sång och ceremonier, att (osv.). Söderblom UrRelH 115 (1915). Blixtkrigets hela rekvisita synes .. ha kommit till användning. NDA 1940, nr 127, s. 4. — särsk.
α) (†) vad som är nödvändigt, (oundgängligt) behov o. d. En verldskropp utan luft syntes .. en orimlighet, och i sin ifver för måninbyggarnes väl tillgrep man hvarje medel .. att bevara åt dem detta för det fysiska lifvet oundgängliga requisitum. SKN 1843, s. 74. Berzelius Brev 8: 60 (1819).
β) (†) i pl., = REKVISIT 2 c α. Som (det är tydligt) .. at växel är et förnämligit stycke uti Handel och Vandel, .., så bör växeln äfven så väl mellan undersåtarne innom Riket, som mellan dem, och de utrikes äro, brukas och giälla, enär de requisita därvid i ackt tagas, som Växel-Stadgan påbiuder och fordrar. PH 2: 1188 (1734).
2) (†) = REKVISIT 3. ConsAcAboP 10: 289 (1712). Rydén Pontoppidan 67 (1766). Dessa requisita (dvs. lugn, klarhet m. m.) fordras hos hvarje speculatift tänkande man. Biberg 1: 323 (c. 1820). Hvarken har han de speciella insigter, som fordras för ledningen af en stor tidning, eller .. den moraliska hållning, som är ett lika stort requisitum. AnderssonBrevväxl. 1: 117 (1849). Ekbohrn (1868). — särsk. i uttr. efter sakens rekvisita, efter sakens beskaffenhet l. natur. Stiernman Riksd. 844 (1633).
3) (†) jur. = REKVISIT 4. Tullförsnillingsbrottets reqvisita och straffbestämmelser. AB 1830, nr 9, s. 2.
Ssgr (till 1 b, teat.): A (äv. möjligt att hänföra till rekvisit; numera mindre br.): REKVISIT-MAGASIN, se B.
B: REKVISITA-KAMMARE. [jfr t. requisitenkammer] jfr -magasin. Schildt ArmF 20 (1920).
-MAGASIN. (rekvisit-) för förvaring av rekvisita. Hellander Teat. 57 (1898).
Spoiler title
Spoiler content