SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
REPRESENTERA rep1resänte4ra l. re1-, l. -en-, l. 01040, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade ((†) pres. sg. pass. -es OxBr. 10: 369 (1636), RelCur. 310 (1682)). vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (tillf., i bet. 8, SDS 1956, nr 265, s. 6); jfr REPRESENTANT, REPRESENTATION.
Ordformer
(-pre- 1631 osv. -prè- 1756. -prä- (-præ-) 16171847)
Etymologi
[jfr t. repräsentieren, eng. represent, fr. représenter; ytterst av lat. repræsentare, till re- (se RE-) o. præsens, närvarande (se PRESENS, adj.). — Jfr PRESENTERA]
1) med personligt l. sakligt subj.: visa (ngn l. ngt); framvisa, framställa (se d. o. I 4); särsk.: medelst en bild l. avbildning visa (ngn l. ngt), (i bild) återgiva, avbilda; äv. med indirekt personobj.; utom i a β, d numera bl. (i fackspr., i sht mat.) i utvidgad anv., i fråga om grafisk framställning av matematiska storheter l. funktioner (jfr 3 b). När Solen skijner, synes han (dvs. skuggan) något wara, och repræsenterar eller för Ögonen steller .. thet Ting, hwar vthaff han sigh förorsakar. ACanuti ESkytte D 1 b (1642). En Speyel representerar fulle ens Menniskias Ansichte: Men är dher lijkwäl intet inne. Grubb 89 (1665). Här (komma) till att beskrifwas de största Inwijkar uthaf Hafwet, som blifwa osz uppå Globen repræsenterade. Rålamb 4: 15 (1690). (Smickrarens skrifter) äro like Microscopio, som repræsenterar små ting såsom stora. Scherping Cober 2: 343 (1737). Om kvadratroten ur talet y betecknas med x, så är y = x2. Representera grafiskt denna funktion. Hedström o. Rendahl Alg. 60 (1915). Man kan .. representera alla vektorer med linievektorer. Ekman Mek. 23 (1919). — särsk.
a) i fråga om scenisk framställning o. d.
α) (†) visa l. framföra (ngt) på scenen o. d., uppföra (ett skådespel o. d.); jfr AGERA II 1 a α, FÖRESTÄLLA 5 d α. Denna Tragoedia blef första gången representerad d. 14 (nov.). Benzelstierna Cens. 74 (1738). Palmblad Fornk. 2: 331 (1844).
β) (numera knappast br.) (på teaterscen o. d.) spela l. utföra l. framställa (en roll), framställa (en person i ett skådespel), spela (ngn); jfr AGERA II 1 a β, FÖRESTÄLLA 5 d β. Iag war Madam Harlequina, och dij andra representerede all dij andra boufonerna, såm såg ret lölijgen uth. Hedvig Sofia (1699) i HSH 6: 180. (Gårdfarihandlandena) kommo vanligtvis parvis, och så representerades de äfven nu på scenen (vid julens skådespel). Lovén Folkl. 82 (1847). Av vem representeras fursten .. (i en roll)? Cannelin (1921).
b) (†) med avs. på artighet l. dyl.: bevisa (se d. o. I 3). Spegel Dagb. 103 (1680).
c) (†) visa sig l. framträda ss. (ngt); äv. övergående dels i bet.: likna (ngt), dels i bet.: gälla för att l. hetas vara (ngt), föreställa (se d. o. 6 c); jfr 3. Ty at vthwräkia hwad som hälst faller i Munnen, länder Narrar til, och icke them som skole repræsentera förnuftige Creatur. Schroderus Modersch. 126 (1642); jfr 5. Hvad .. (Vätterns) utseende och skapnadt angår; så lijknar han och repræsenterar en lax eller stor fisk. Tiselius Vätter 1: 6 (1723). Humbla Landcr. 457 (1740).
d) (numera föga br.) oeg. l. bildl. (närmande sig 4 l. 7), i fråga om åstadkommande av tankebilder l. föreställningar (se FÖRESTÄLLNING, sbst.1 11 b); jfr FÖRESTÄLLA 15 b. (Materialisten anser) tänkandet endast bestå uti föreställande, d. ä. uti ett inre representerande i och genom naturliga afbilder. Trana Psych. 1: 82 (1843). I Varseblifningen är Objektet præsent, i Föreställningen deremot repræsenteradt. Därs. 2: 38 (1847); jfr 7.
e) (†) refl. (jfr f) l. i pass. med intr. bet.: visa sig, te sig, framträda. Huru faasligh en Låppa repræsenteres igenom ett sådant Micorscopium, det wijsar .. hoosgåendhe Figur. RelCur. 310 (1682). I små ögstenar representerar tinget sig stort. Polhem Brev 167 (1722). (Tavlan) lemnar ett .. exempel på huru ohyggligt det öfverdrifna Teaterraseriet i de bildande konsterna representerar sig. Polyfem IV. 2: 3 (1811).
f) (†) i uttr. representera sig vara ngt, med saksubj.: framträda ss. varande ngt. Stiernman Com. 3: 174 (1663).
2) (†) intr., i uttr. representera väl emot ngt, ta sig väl ut l. ”göra sig” l. ”stå” väl mot ngt. Salen war alt öfwerklädd med Björnhudar, samt öfwer dörrar och fönster Festoner af Gran- och Enris med Lärft samt röda band, .. hwilket mycket wäl emot förberörde Tapeter repræsenterade. HC11H 9: 11 (1673).
3) († utom i b) om bild o. d.: utgöra en avbildning av (ngt), återgiva, föreställa (se d. o. 6 a). Barckhusen Cotossichin 59 (1669). 1 Schillerie som representerar Christi Prädikan för Fålcket. HusgKamRSthm 1724—26, s. 545. En bild i trägården, omgifven af 10 andra bilder, som representera de Nio Muserne och Oeconomien. Nordenflycht QT 1746—47, s. 37. DA 1771, nr 60, s. 2. — särsk.
a) om teaterscen: föreställa (se d. o. 6 a slutet). Theatren representerar en Landsbygd med åtskillige vackra Ängar och Betesmarker. Hammarberg Herdinn. 3 (1741).
b) (i fackspr., i sht mat., fullt br.) i utvidgad anv. (ofta med anslutning till 4), i fråga om grafisk framställning av en matematisk funktion o. d., dels med subj. betecknande linje l. kurva l. yta o. d.: åskådliggöra l. motsvara (en funktion osv.), dels (övergående i 4 l. 6) med subj. betecknande funktion osv.: symbolisera l. beteckna l. motsvara (en linje osv.); stundom svårt att skilja från 1. En eqvation mellan x, y, z representerar .. en yta. Lindelöf AnGeom. 171 (1864). Funktionen y = kx representeras geometriskt av en rät linje genom origo. Hedström o. Rendahl Alg. 48 (1915). Man .. brukar .. utsätta de representerade vektorernas beteckningar .. vid de representerande linievektorernas slutpunkter. Ekman Mek. 23 (1919).
4) utgöra l. vara en symbol l. ett tecken för (ngt), symbolisera (ngt); beteckna l. ange (ngt); ss. symbol l. tecken uttrycka (ngt); utan bestämd avgränsning från 6 o. 7; jfr 3 b. Fyre Barn, som (på Lycksalighetens triumfvagn) representera Charitatem. Stiernhielm Lycks. 3 (1650, 1668). Frigg representerar jorden i sin skäraste sommarskrud. Wisén Oden 17 (1873). De urgamla halmfigurerna, som representera sädesanden. Nilsson FestdVard. 31 (1925). Sherman har uppgivit vissa siffror representerande det dagliga behovet av mineralämnen. StKokb. 6 (1940).
5) framstå l. tjäna ss. l. vara (ett typiskt) exempel på l. mönster l. representant (se d. o. 1) för (ngt, t. ex. en viss art, grupp, egenskap o. d.); på ett typiskt sätt uppvisa l. förete (en viss egenskap o. d.) l. tydligt (visa sig) tillhöra (en viss art l. grupp o. d.); utan bestämd avgränsning från 4. Wallerius Tank. 15 (1776). (Armfelt o. Toll) synas representera tvenne olika sidor hos den konung, hvars tillgifna tjenare de båda voro. Tegnér Armfelt 1: 177 (1883). Den typ, som dessa .. tempelbyggnader representera. Hahr ArkitH 62 (1902). En serie etiketter (på utställningen) representera hötorgskonst. Form 1952, s. 25. — särsk.
a) i pass., särsk. i p. pf. (i sht i uttr. vara representerad), i fråga om förhållandet att prov l. exemplar l. art(er) o. d. av ngt (t. ex. av ett visst slags föremål l. varelser, av en konstnärs produktion o. d.) finnes (finnas) ngnstädes l. ingår (ingå) ss. en del (delar) i en större helhet o. d.; jfr FÖRETRÄDA, v.2 4 c. NF 2: 706 (1877). Anthyllis L., .. växtslägte, .. i Sverige representeradt af en art A. vulneraria L., getväppling. Därs. 19: 270 (1895). Den talrikt representerade typen av svenskar, som hellre vill anses sitta inne med möjligheterna till storverk än att utföra dem. Hellström Lekh. 246 (1927). Även ett .. ämne som heraldik är representerat i (bok-)samlingen. Dahl BibliotHb. 2: 129 (1931). Alf Sture representerades (på möbelutställningen) bl. a. med en karmstol med sjögräsflätning. Form 1951, s. 50. jfr O-, UNDER-, ÖVER-REPRESENTERAD.
b) (†) i p. pr. i adjektivisk anv.: representativ (se d. o. I 1 slutet). Bremer Brev 4: 204 (1862). Jacques-Louis David är en af tidens representerande personligheter. Estlander KonstH 91 (1867).
c) i utvidgad anv. (närmande sig 7), om person (l. sammanslutning l. publikation o. d.): utåt företräda l. vara representant (se d. o. 1 a slutet) för (en åsiktsriktning, en strävan, en vetenskap o. d.). L. Paulinus Gothus MonTurb. 81 (1629). Hammarsköld SvVitt. 1: 113 (1818). I närvarande stund representerar Verdi nästan ensam den italienska operan. Bauck 1MusH 266 (1862). (A. A. Retzius) representerade .. länge, utom normal anatomi och fysiologi, äfven den patologiska anatomien. Anderson (c. 1880) i 3SAH 7: 277. Den uppfattning .. (J. V. Snellman) representerar har, äfven den, sina naturliga förutsättningar. Vasenius Samkänsl. 64 (1901). Kollegiet .. representerar en .. massa sakkunskap. Spong Sjövinkel 399 (1949). jfr OREPRESENTERAD.
6) [jfr 1, 4, 5] vara likvärdig med l. detsamma som (ngt); utgöra (ngt); innebära l. motsvara (ngt); äv. med avs. på värde, övergående i bet.: ha (ett visst värde). HC11H 15: 148 (1697). (Den rytmiska o. mimiska sången) innehöll (under ett primitivt kulturstadium) alt hvad som då var eller representerade odling, uplysning, vetenskap och konst i högre bemärkelse. Lyceum 2: 202 (1811). Egendomen representerar ett stort värde. Sundén (1888). Hyttelag .. med ett rundt antal odelbara lotter, hvilka dock oftast ej representera något visst penningebelopp. FörslLagEnklBolag Bil. 88 (1890). Vår äggexport, som .. 1929 representerade 89 milj. ägg. SvGeogrÅb. 1934, s. 144. — särsk. (†) med avs. på riksdag, övergående i bet.: ha rätt att delta i (o. tillsammans utgöra). Cantzleren .. utladhe, hwadh Rijkzdagerne wore .. (o.) hwem them repræsenteredhe, nembligen Konunghen, Arffursterne och the andre Rijksens ledemoter. RA II. 2: 38 (1617).
7) om person (l. kollektiv o. d.) l. om ngt sakligt: stå l. (upp)träda l. förekomma o. d. i stället för (ngn l. ngt); uppträda ss. ställföreträdare l. (befullmäktigat) ombud l. representant (se d. o. 2) för (ngn l. ngt), uppträda å (ngns l. ngts) vägnar, företräda (se FÖRETRÄDA, v.2 4); äv. refl.: låta sig företrädas, ha l. hålla representant(er); äv. abs.; stundom svårt att skilja dels från 4, dels från 5. Konungen lät sig representeras av kronprinsen. Advokat N. N. representerar den anklagade. RP 2: 81 (1631). Eders Kongl. Maij:tt, som repræsenterar Gudh här på jorden. RARP 14: 242 (1682). Pronomen relativum bör sättas så nära som möjligt efter det substantivum, hvilket det representerar. Boivie SvSpr. 94 (1820). Sveriges här, hvilken .. i verlden representerade Sveriges rike. Geijer I. 6: 81 (1839). Staten representeras i verkligheten af de för tillfället maktegande i samhället. EkonS 1: 54 (1891). H(älsingborgs) I(drotts)-F(örening) utsågs att representera Sverige i Baltiska spelen (1914). Jonason Fotb. 137 (1917). Därs. 152 (abs.). (Den spanska regeringen) uppsköt .. att representera sig i Sverige. HT 1927, s. 387. (Den anställde) fick inte glömma att han representerade företaget. Johnson Se 35 (1936); jfr 5. — jfr O-, UNDER-, ÖVER-REPRESENTERAD. — särsk.
a) ss. (vald) medlem av en (offentlig) församling (t. ex. riksdag, stadsfullmäktige) l. (förenings)styrelse o. d. vara företrädare l. talesman l. (befullmäktigat) ombud o. d. för (en viss grupp personer, ett område, en viss åsiktsriktning o. d.); jfr REPRESENTANT 2 b. Partiet representerades i andra kammaren bl. a. av sin ledare. 2RARP 13: 449 (1743). Ridderskapet och Adeln infinner sig til Riksdag och representeras, enligt Riddarhus-Ordningen. RO 1810, § 12. En indistinkt, massan representerande så kallad national-representation. Geijer I. 4: 145 (1822). NDA 1915, nr 97, s. 2.
b) [jfr 4, 6] (numera bl. tillf.) i fråga om pängars l. mynts förhållande till arbete l. arbetsprodukter l. värden o. d., för att beteckna att pängar ss. betalningsmedel o. värdemätare träda i stället för o. ersätta (utbytas mot) arbete l. nyttigheter l. värden av skilda slag; stundom äv. refl.: låta sig ersättas l. företrädas (gm ngt); förr äv. i uttr. representerande (pappers)mynt, om myntrepresentativ. Fennia XVI. 3: 28 (1761: ett blott representerande mynt). Man .. ville öka Penningetillgången .. med ett representerande Pappers-Mynt. AdP 1789, s. 686. Kapital är undangjordt arbete; penningen, som representerar undangjordt arbete, är derföre bytesmedel för nytt. Geijer I. 6: 199 (1839). Det förflutna arbetet har i synnerhet älskat att representera sig genom de ädla metallerna. Därs. 200.
c) (†) i utvidgad anv., i uttr. representera ngns ställe, träda i stället för ngn, intaga ngns plats; jfr FÖRETRÄDA, v.2 2 a. Schmedeman Just. 1070 (1686).
8) [eg. specialanv. av 7] i abs. anv. (jfr 7): ss. innehavare av ett visst ämbete l. representant för en institution l. ett företag o. d. uppfylla vissa förpliktelser med avs. på förhållandet till andra människor, t. ex. gm att framträda vid vissa offentliga evenemang, göra vissa resor o. besök l. (i sht) utöva gästfrihet l. värdskap (i sitt hem l. på restaurang o. d.); ofta pregnant, med tanke på ett förnämt o. värdigt sätt att fullgöra sådana förpliktelser. Ståt och reprèsentation (vid ett hov), inrättad för vissa Solenne tilfällen, mera för Rikets värdighet, än personen, som då reprèsenterar, .. har sedermera blifvit en vana, som Politique och Högfärd tilsamman infördt. PH 6: 3888 (1756). Öfverstarne vid indelta armén voro .. lönta på ett sätt som tillät dem, att, utan anlitande af egna tillgångar, konvenabelt representera. Ahnfelt HofvLif 2: 65 (c. 1845). Man fick ”lefva efter sitt stånd” — bo elegant samt ”representera”, och sådant kostar penningar. Adelsköld Dagsv. 2: 142 (1900). Han var en i högsta grad representativ man och representerade gärna. Lagergren Minn. 1: 157 (1922).
9) (†) i tal l. skrift framställa (se d. o. I 5); meddela (ngn ngt); skildra (ngt). Hennes May:tt (har) för nödigdt funnidt, att repræsentera Vtskotedt Städernes willckor och lägenheett. RARP 2: 216 (1636). På Rijkzsalen .. Hwarest H:s Kongl. M:tt förmedelss ett härligit taal representerade Ständerna Landzens tillståndh. 1BorgP 10 (1660). Såsom jag nogsamt wet, at E. Kongl. Maj:t sådant alt efter desz högwisa förstånd, bättre än jag förmår det repræsentera, betraktar. HC11H 2: 62 (1678). — särsk.
a) framställa l. skildra l. utmåla (ngn l. ngt så l. så). Så ähr till att beklaga, det vår stat nu så öfvermåttan oförmöghen och povre repræsenteres, och .. crediten så förminskader, att (osv.). OxBr. 10: 369 (1636).
b) framställa l. framlägga (ngt för ngn) till överläggning l. behandling l. granskning l. avgörande o. d., förelägga. HC11H 3: 42 (1670). Thetta alt (dvs. olika tvisteämnen) repræsenterades för the Engelske och Holländske Gesandterne förr än tractaten begyntes. Widekindi KrijgH 684 (1671). HC11H 4: 110 (1673).
10) (†) påpeka (ngt) för (ngn), framhålla (ngt) för (ngn). RARP 9: 224 (1664). Då Rätten repræsenterade honom, deth han lijkväll tillstå måste .. sin lofven. VDAkt. 1680, nr 250. Schück VittA 3: 135 (i handl. fr. 1682). LMil. 4: 1222 (1700).
11) (†) förehålla (se FÖREHÅLLA, v.1 5) l. förebrå (ngn ngt). Att medh så myckin större authoritet intryckia dem Kongl. Maij:tz skiähl och repræsentera dem deres ofogh. RARP 9: 337 (1664). LMil. 1: 121 (1681).
Spoiler title
Spoiler content