SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1998  
SUSPEKT suspäk4t l. sys-, adj. -are. n. o. adv. =.
Ordformer
(suspecht 1605. suspekt (-c-, -th) 1556 osv. suspäckt 1631)
Etymologi
[jfr d. suspekt, t. suspekt, eng. suspect, fr. suspect; av lat. suspectus, misstänkt, p. pf. av suspicere, se uppåt, misstänka (se SUSPICERA)]
som ger upphov till misstanke (l. misstankar), misstänkt; tvivelaktig l. dubiös l. föga förtroendeingivande, skum; som inger misstro. En suspekt individ. Suspekta affärer. (Ståthållaren Herman Wrangel) skall hafue ett wakedt öga, att icke någre .. före hit ihn budh eller breef ifrån Suspecte orther, Enkannerligen Konungen i Polen, dee förrymbde Suenske och andre af dedh Partijet, som dageligen stempla på Kongl. M:ttz och Rikzens förderff. LReg. 104 (1616). Att icke lida suspecte personer vthi staden. Gustaf II Adolf 274 (1626). (Det) tycktes mig wara tijd att skillias wid detta sällskap efter deras altför stora höflighet föll mig suspect. SvBrIt. 1: 69 (c. 1700). Att umgås med ryssar ansågs på denna tid i högsta grad suspekt. Furuhjelm StigOron 323 (1935). Hon var en mycket borgerlig människa, en diktare var redan något suspekt i hennes ögon. Norlind Borgebyminn. 218 (1939). Man bör minnas att vid denna tid (dvs. sekelskiftet) .. också nittiotalets skalder gärna betraktades som suspekta figurer och fiender mot all god ordning. Malmberg StyckVäg 81 (1950). — särsk.
a) (†) i uttr. hava l. hålla ngn l. ngt suspekt, vara misstänksam emot ngn l. ngt. G1R 26: 459 (1556: hafft oss). Pädher Erichzonn (bekände) at .. sädhenn hann detta .. hördhe vthaff Gråbo om det förslaget at k. m:t vthi Swerighe schulle medh macht blifua öfuerfallinn, hölt hann honom suspecht och slogh sigh ifrånn honom. 3SthmTb. 6: 361 (1605). (Danmark) haffver i lijka motto keijserens actioner, machtt och desseiner suspect. AOxenstierna 5: 296 (1630). Jag har orsak wälbem(äl)te her Pastor i detta måhl hålla något suspect. VDAkt. 1751, nr 336.
b) (†) göra ngn suspekt, misstänkliggöra ngn. Um lifflenderne finge aff osz penninger, då kunne the göre osz suspecth hos rydzenn. G1R 28: 302 (1558).
c) (†) som man misstänker (för ngt), misstänkt (för ngt). Ther medh (dvs. att gräva ner ett foster) hafuer hon giordt sigh suspect för barnamord. Hall KultInt. 142 (i handl. fr. 1646). En student .. som warit i Halle och war suspekt för pietism, wistades ock i Carlskrona. Cavallin Herdam. 1: 135 (1854).
Spoiler title
Spoiler content