SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1998  
SUSPENDERA sus1pände4ra l. -pen- l. -pan- l. sys1- l. -paŋ-, förr äv. SYSPENDERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(sus- 1628 osv. sys- 1846—1889)
Etymologi
[jfr d. suspendere, t. suspendieren, eng. suspend, fr. suspendre; ytterst av lat. suspendere, hänga upp, låta sväva, fördröja, upphäva, lämna oavgjord, av sub, under (se SUB-) o. pendĕre hänga på vågen, väga upp (se PENSERA). — Jfr SUSPENS, SUSPENSERA, SUSPENSION, SUSPENSIV, SUSPENSORIUM]
I. placera l. upphänga i högt läge; särsk. (med.) placera osv. (kroppsdel) i högt läge. Cannelin (1912). Lundh o. Malmquist (1996).
II. upphäva l. upplösa (ngt); avstänga (ngn) från tjänst; upplösa (ämne).
1) (för viss tid l. tills vidare) upphäva l. upplösa (ngt); (för viss tid osv.) uppskjuta l. fördröja l. inställa (ngt); hålla inne med (ngt).
a) (för viss tid l. tills vidare) upphäva l. upplösa (ngt, t. ex. ett möte); (för viss tid osv.) försätta (ngt) ur funktion l. kraft; (för viss tid osv.) avbryta l. inställa l. uppskjuta (ngt); äv. bildl. Hafwen i förthenskuldh giordt wäl at inthet stillestånd är giordt, och tractaten suspenderat. Gustaf II Adolf 518 (1628). AOxenstierna 8: 338 (1633; med avs. på möte). OxBr. 10: 364 (1635; med avs. på resa). Hwarföre ähr till eder Wår alfwarlige willie och befallning, att I .. suspendere och oppskiute all byggnat af bemälte qwarn. HH 29: 496 (1644). PT 1791, nr 2, s. 2 (med avs. på ett edikt). Gustaf Adolf, från 1627, suspenderade med adelns bifall de adeliga privilegierna deruti att .. dess bönder .. gingo lika med krono- och skatte-allmogen i utskrifningarne. Geijer I. 6: 97 (1839). Grundsatsen, att avtal kunna suspenderas under avtalstiden på en högre organisations befallning. Höglund Branting 1: 464 (1928). Varje timme ringde klockan och skolrutinen höll ihop i formerna men dess anda var knäckt och vardagen suspenderad. Nilsson HistFärs 156 (1940). Möjligheten till en konfrontation mellan Libanon och den palestinska gerillan minskade på onsdagen sedan en överenskommelse nåtts om att temporärt suspendera kommandoverksamheten i södra delen av landet. SvD 29 ⁄ 6 1972, s. 7. — särsk.
α) (numera knappast br.) inställa (betalning). Jungberg (1873). Ekbohrn (1904).
β) (†) i uttr. suspendera vapnen, inställa stridigheter. Orsaken, hvi vi detta så föresloge om itt åhrs stilleståndh, vaar att vi söktte anttingen till itt åhr suspendera vapnen, uthan öpningh af strömen Wisselen och Dantzigers port, eller (osv.). AOxenstierna 4: 64 (1628).
b) (numera knappast br.) med avs. på omdöme, tankar o. d.: hålla tillbaka l. inne med; med avs. på röst: nedlägga (se d. o. 22 f). H. Verel.: Jag suspenderar mitt votum. UUKonsP 12: 207 (1676). Ridderskapet ock Adelen suspenderade sine tankar häröfver til här näst. 2RARP 2: 412 (1723). Dock än en gång! jag suspenderar mitt omdöme i detta ämne — men aldrig den sanna tillgifvenhet, hvarmed jag tecknar din vän. Fryxell (1845) i 3SAH LXVII. 3: 70. Cavallin (1876).
2) (i ä. fackspr.) (för viss tid (särsk. så länge en rättslig undersökning pågår)) avstänga l. skilja (ngn) från tjänst o. d. (o. därmed förenade rättigheter o. förmåner) som påföljd för brott l. förseelse mot lag l. instruktion l. avtal o. d.; äv. i uttr. suspendera ngn från tjänst o. d.; äv. allmännare: (för viss tid) utesluta (ngn ur l. från ngt); förr äv. bildl., med avs. på förstånd: förlora. Wivallius Dikt. 77 (1631). Om the inthet förlijkas, om man skall suspendera them båda af officicio? RP 8: 513 (1641). Kommer någon Officerare öfwerlastat af drycker til Chorum, och giör therwid någon förargelse, suspenderas förste gången från tiensten twenne Månader. Schmedeman Just. 805 (1683). Begår högre Befälhafware ifrån och med Major, sådant brott hwarå Krigs-Articlarne utsätta degradation, skal han .. suspenderas från tjenst och lön. Backman Lags. 2: 203 (i handl. fr. 1812). När jag såg Kristina med Fru Bosses porträtt interfolierad, trodde jag Ni suspenderat förståndet; och blef stum. Strindberg Brev 15: 103 (1905). Ungsocialisterna Hinke Bergegren och redaktör Schröder ha av den socialdemokratiska partistyrelsen ”suspenderats” ur partiet. Brand 1907, nr 1, s. 9. För sin vägran att biträda vid vigsel av en frånskild man suspenderades han (från sin prästtjänst). KyrkohÅ 1959, s. 295. (Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens 1964) borde kunna .. suspendera medlemsstat från deltagande, även om FN inte uteslutit eller suspenderat staten i fråga. PropRiksd. 1965, nr 51, s. 27.
3) (i fackspr.) finfördela l. upplösa (ett fast ämne i vätska o. d.); uppslamma; särsk. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. EconA 1808, sept. s. 71. Vissa gummihartsers och hartsers rening genom syspendering eller upplösning i medelstark sprit. Nyblæus Pharm. 384 (1846). Guldet .. förekom endast i form af ytterst små, suspenderade partiklar. TT 1899, K. s. 47. Blodet består af en vätska, blodplasman, och i denna suspenderade formade element, röda och hvita blodceller l. blodkroppar. 2NF 16: 282 (1911). På landsidan (av Scolt Head Island) bidrager flodströmmen genom sin halt av finare material till marskbildningen, såvida det suspenderade materialet ej återbördas till havet i ebbströmmen. SvGeogrÅb. 1957, s. 169.
Spoiler title
Spoiler content