SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TABULATUR tab1ulatɯ4r, r. l. m. l. f. (Polhem Brev 4 (1706) osv.) ((†) n. ÅbSvUndH 68—69: 418 (1755), Hwalström SpecPaid. 144 (1773)); best. -en (Polhem Brev 4 (1706) osv.) (ss. n. -et ÅbSvUndH 68—69: 418 (1755)); pl. -er.
Ordformer
(tabel- 1585 (: tabelturs böker). tabela- 1769. tabella- 1669 (: Organist Tabellatur)1871. tabla- 17051904. tabula- 1582 osv.)
Etymologi
[liksom d., t. tabulatur, fr. tablature avledn. av lat. tabula (se TAVLA)]
1) mus. (instrumentspecifik) uppteckning av musik med hjälp av annat än noter (ss. bokstäver l. siffror o. d.); i fråga om moderna förh. särsk. speciellare, om notation (se d. o. II) som visar toners plats på instrument; äv. i bild. Här höre wij Gudz lagz sköna Tabulatur och wälsatta noter, effter huilka wår hele natur, inwertis och vthwertis skulle gå, och som een wälstemd Luta eller harpa klinga skal. PErici Musæus 2: 246 a (1582). Om tu dömbde så wäl om tin Siäl .. som tu judicerar om Luthenistens konst, när tu seer at han kan vpsättia Musiqven vppå Tabulatur, fast än han hafwer chiragram, then man kallar gicht eller handsiuka .. så kunde tu och bättre vnderstå (osv.). Sylvius Mornay 234 (1674). På claver kunde ej den gamle Hallin spela annorlunda, än efter den så kallade tabulaturen, som bestod i bokstäfwer. Nyrén Charakt. 79 (c. 1765). Det fanns .. ett slags tabulatur för tangentinstrument .. i hvilken tonerna betecknades med bokstäfver. Valentin Musikh. 2: 58 (1901). Uppgifterna om .. (Ihres) musikaliska intressen ha .. fått bekräftelse genom ett antal .. musikvolymer i notskrift och tabulatur. Grape IhreHandskrSaml. 1: 18 (1949). Alla skalor och riff .. står utskrivna i tabulatur .. De sex linjerna representerar gitarrens sex strängar, siffrorna anger på vilket band strängen ska tryckas ner. Berthelius Butterfield Rockgitarr 17 (1980). — jfr LUT-, ORGANIST-TABULATUR.
2) (numera föga br.) (samling av) föreskrifter (se FÖRESKRIFT 2) l. regler (se REGEL, sbst.1 II 1 b). ÅbSvUndH 68—69: 418 (1755). När nu mera hela Skrifwekonsten består i den prydelighet, at man kan, efter Tabelatur (utstakning) .. affatta Eminentiers .. Titlar? derföre behöfwe wi ej (osv.). Weise 1: 137 (1769). Man har sökt reducera de olika sagovarianterna till vissa typer .. Efter .. (v. Hahn) gavs en sådan tabulatur .. som återfinnes i det engelska folklore-sällskapets folklore-handbok. Landsm. 1911, s. 25. — särsk.
a) i utvidgad l. mer l. mindre bildl. anv., betecknande (sträng) konventionell ordning (se d. o. 3), gammal vana; särsk. i uttr. av typen efter gamla (vanliga) tabulaturen, i den gamla ordningen, som vanligt, i den gamla trallen; förr äv. i uttr. tala av (l. efter) tabulatur, tala utan att tänka. I Hofwen .. ther man sälier Anden, slijpar orden, och aff Tabulatur, ändoch vthan hierta och grund talar. Forsius Fosz 172 (1621). (I Pikola) war .. ett Universitet, och war detta mäst syslosatt att hålla det under sig tillhörande Folket, efter ett wist tablatur, i tacten. Hwalström SpecPaid. 144 (1773). Allt (gick) efter gamla tabulaturen, och mången anbefalld förändring .. återgick af sig själf till det gamla. Wingård Minn. 2: 11 (1846). Ännu en gång kunde det väl få gå efter den gamla tabulaturen. Hultkrantz Husar 48 (1949). Den som ämnar etablera byggnadsverksamhet i ett främmande land brukar .. söka en inhemsk kompanjon som behärskar landets ”tabulatur”. DN(A) 19 ⁄ 2 1966, s. 2.
b) (om ä. tyska förh.) om samling av mästersångarnas (se d. o. 2) regler för hur sånger o. dikter skulle sammanställas o. framföras. Gynther ConvHlex. (1848). När reformationstidens Mästersångare med ”tabulaturen” i hand författade .. sina poetiska ”byggnader” .. så kunna vi vara vissa att tanken esomoftast får sitta emellan för ljudet. Tegnér SprMakt 29 (1880).
Ssgr: (numera bl. om ä. förh.; till 1) A: TABULATUR-BOK. (tabulatur- 17081930. tabulaturs- 1585) KlädkamRSthm 1585 C, s. 21 h. Den av Rudbeck studerade Scheidts tabulaturbok innehåller en mängd av de vanligaste tyska koralerna. UpplFmT 44: Bil. 207 (1930).
-SKRIFT. skrift (se skrift, sbst.1 2) i tabulatur; sätt att skriva tabulatur. PT 1914, nr 60 A, s. 3.
B: TABULATURS-BOK, se A.
Spoiler title
Spoiler content