SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2003  
TANGENTIAL taŋ1gentsia4l l. taŋ1gensia4l, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. o. eng. tangential; avledn. medelst suffixet -(i)al (av lat. -ālis) i ord som RADIAL, TERRITORIAL av TANGENT. — Jfr TANGENTIELL]
tangentiell; numera i sht ss. förled i ssgr. Det tangentiala trycket vid vederlaget (i valv) är .. större än i hjessan. Rothstein Byggn. 303 (1857). (Geologen E. Suess) urskilde .. inom jordskorpan två hufvudgrupper af dislokationer, de radiala .. och de tangentiala (eller veckande och öfverskjutande). 2NF 27: 665 (1918). När (träd)stammen .. tillväxer i tjocklek, sträckes överhuden i tangential riktning och brister slutligen. 3NF 2: 883 (1924). Tangential svällning hos ved .. (dvs.) måttökning tvärs fiberriktningen och i samma riktning som tangenten till årsringarna. TNCPubl. 71: 442 (1978).
Ssgr (i sht i fackspr.): TANGENTIAL-ACCELERATION. tekn. acceleration i tangentens riktning. Tallqvist (1898). Det är att märka, att tangentialaccelerationen är en lineär funktion av hastighetens belopp (eller, närmare bestämt, av dess derivata). Ekman Mek. 39 (1919). NE 11: 36 (1993).
-HASTIGHET~002, äv. ~200. astron. om himlakropps hastighetskomposant vinkelrätt mot synlinjen; jfr radial-hastighet. Tallqvist (1898). NE (1995).
-HJUL. (förr) hjul (se d. o. 2) i tangentialturbin. TByggn. 1859, s. 169. (På bild) visas en .. radiell turbin med vertikal axel och yttre inledning, s. k. tangentialhjul. 2UB 2: 511 (1901).
-KOMPONENT. fys. tangentialkomposant; jfr komponent b. Tallqvist (1898). BonnierLex. (1966).
-KOMPOSANT. fys. en vektors komposant längs tangenten till en viss kurva, t. ex. en kropps bana; jfr komposant b o. -komponent. NF (1891). 2SvUppslB (1954).
-KRAFT. (numera mindre br.) jfr kraft 4. ConvLex. 8: 139 (1838). Den kraft, som sträfvar att föra kroppen i tangentens riktning, kallas tangentialkraft, och den, som drager honom mot den fasta punkten .. centripetalkraft. Fock 2Fys. 1: 95 (1857). Cannelin (1921).
-SNITT. abstr. o. konkret, om snitt (se d. o. 1, 2) (i trädstam l. växtdel o. d.) i tangentens riktning; jfr radial-, sekant-snitt. BotN 1875, s. 183. Den mest ekonomiska .. metoden att såga upp trä är med tangentialsnitt. Tunander DekorMåln. 85 (1988).
-SPÄNNING. särsk. (numera föga br.) skjuvspänning. TT 1887, s. 182. En skjuvspänning verkar alltid parallellt med en snittyta (kallas därför även tangentialspänning). HbVerkstTekn. 1: 26 (1944).
-TURBIN. tekn. högtrycksturbin i vilken vatten l. ånga inledes tangentiellt; jfr -hjul. På förslag .. har försök blifvit gjordt med användande af .. så kallade tangential-turbiner eller horizontelt gående turbiner med inledning af vattnet från hjulets yttre periferi. JernkA 1851, s. 200.
Spoiler title
Spoiler content