SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2011  
UPP ssgr (forts.; jfr anm. sp. 392):
(10, 11 a) UPP-SALTA. (†) salta (se d. o. 2), nedsalta (ngt); äv. med avs. på salt: förbruka l. göra slut på. Grofftt Saltt .. Fortertth .. Vpsaltatt. GripshR 1555, s. 38. Salt Till att Vbsalta Ströming. HovförtärSthm 1640 A, s. 313.
(9) -SAMKA, äv. -SANKA. [fsv. upsanka] (†) uppsamla, samla upp l. ihop (ngt l. ngra); jfr samka upp. Man vpsanckar öffuergiffuen ägg. LPetri Jes. 10: 14 (1568). Rydén Pontoppidan D 2 b (1766).
(9) -SAMLA, -ing. ta upp l. ta hand om o. samla ihop (ngra l. ngt); särsk. dels: insamla (i sht med avs. på pengar), dels: från olika håll fånga upp o. föra l. leda samman (ngnstans) (i sht med avs. på vätska l. gas); äv. i bildl. anv.; jfr samla upp. Smolor och annat som vpsamblas effter måltijdh på och vnder Bordet. Linc. E 2 b (1640). Åtskilliga anmärkningar .. hade blifvit uppsamlade ur rådsprotokollen. Malmström Hist. 5: 322 (1877). Regnvattnet uppsamlas i stora cisterner. NF 2: 506 (1877). Väl skulle .. (Manillaskolan) uppsamla elever från ett visst bestämdt distrikt. FörfDöfstUnd. 37 (1889). Att .. (företagaren) behövde uppsamla ett visst kapital, som tjänade att underhålla arbetarna under produktionsprocessens gång. Cassel TeorSocEkon. 50 (1934). jfr rad-uppsamling m. fl.
Ssgr: uppsamlings-dike. jfr dike 1 a o. uppfångs-dike. Avloppsdiken avse att .. ginaste vägen bortleda vattnet från övriga s. k. uppsamlingsdiken. Geete o. Grinndal 160 (1923).
-heat. jfr heat. (Kanotisterna) måste .. avverka ett uppsamlingsheat för att gå vidare till torsdagens semifinal. SvD(A) 24/10 1968, s. 25.
-kärl. kärl för uppsamling av ngt (i sht vätska). Rejmers Koln. 49 (1868).
-läger. särsk. om läger för uppsamling av flyktingar. SAOL (1973).
-plats. jfr plats, sbst.1 (2). Vid belägringar och bombardement böra alla nödiga åtgärder vidtagas för att .. skona .. sjukhus och uppsamlingsplatser för sjuka och sårade. SFS 1910, nr 153, s. 101.
-SAMLARE. särsk. om behållare l. kärl o. d. för uppsamling. Det destillerade feta ämnet nedrinner .. (från kylslangen) i uppsamlaren. TT 1876, s. 43. jfr olje-uppsamlare m. fl. —
-SANKA, se -samka.
Spoiler title