SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VERTIKAL vær1tika4l, adj.; adv. -T. Anm. Förr användes ss. adv. äv. det lat. adv. vertikaliter. Polhem Invent. 10 (1729), Barchæus LandtHall. 72 (1773).
Ordformer
(förr äv. -c-)
Etymologi
[jfr d., t. vertikal, eng., fr. vertical; av nylat. verticalis, till lat. vertex (gen. -icis) (se VERTEX). — Jfr VERTIKAL, sbst.]
1) som är parallell med l. sammanfaller med lodlinjens riktning, lodrät; motsatt: horisontal; jfr PERPENDIKULÄR 1, SÄNKRÄT. Vertikalt läge. När een Solwijsare giörs på platta Jorden eller jemt med horizonten kallas den Horizontal, men när Kanterna eller Sijdorna weta just up och neder kallas han vertical i anseende af Zenit och nadir. Rålamb 4: 106 (1690). Vertikal eller lodrät linea, kallas den som är rigtad åt eller ifrån jordens medelpunkt. Scheutz Ritk. 30 (1832). Då modet knappast tillåter andra än vertikala veck på kjolen, måste vi använda tvenne olika tygsorter, för att undvika enformighet. Idun 1888, Modev. s. 17. Utsidan (av vasen) har en turkosblå glasyr, på vilken med svart målats vertikala ränder, upptill förenade med små bågar. Kulturen 1948, s. 32. För 75 år sedan kritiserade den tyske läkaren Meyer det helt vertikala ryggstödet. Form 1949, s. 48. Av utomordentlig betydelse för övergången från huvudsakligen vertikal till mera längsgående gruvbrytning var införandet av enmansborrning. Norberg600År 367 (1958). En del katter väljer att stå upp och ”skvätta” urin på vertikala saker för att få upp sin egen doft på höjden. Hellman Holmström KattBet. 87 (2009).
2) i oeg. l. bildl. anv. av 1; särsk. (nat.-ekon.) i uttr. vertikal integration, om förhållandet att företag integrerar olika led i en varas tillverkningsprocess (jfr INTEGRATION 1 b). I anslutning till Sweets berömda vokalsystem urskilja vi .. tre vertikala lägen och indela därefter vokalerna i höga, medelhöga och låga. Danell SvLjudl. 28 (1911). En framgångsrik furste måste dels ha en god vertikal kontroll över underlydande rajor .. dels en viss horisontell kontroll över fientliga grannstater. HT 1976, s. 293. Speciellt utmärkande (för Sv.) är den s k vertikala rörligheten från arbetarklassen till det övre tjänstemannaskiktet. GbgP 20/5 1987, s. 24. (Presidenten) vill ha en vertikal styrning med högsta möjliga kontroll över hela det politiska skeendet. SvD 17/5 2000, s. 8. Bland de mer konkreta frågorna kan nämnas hur vertikal integration påverkar priser och utbud, samt hur samägandet av elproduktion har påverkat företagets möjligheter att agera. DN 20/6 2006, Ekonomi s. 5.
Ssgr (till 1): VERTIKAL-AVSTÅND~02 l. ~20. (i fackspr.) om avståndet (se avstånd I 1 a) mellan två punkter i ett vertikalplan. 2NF 13: 1297 (1910).
-AXEL. (i fackspr.) om vertikal axel (se axel, sbst.1 I 2); äv. dels om vertikal tänkt linje (jfr axel, sbst.1 II 6), dels (miner.) om vertikal axel (se axel, sbst.1 II 4) i kristall o. d. Rothstein Byggn. 312 (1857). I rombiska systemet (inom kristallografin) ställes en axel lodrätt och benämnes vertikalaxel. NF 8: 1582 (1884). Vertikalaxel .. (dvs.) Lodrätt stående axel, som överför vevaxelns rörelse till en överhängande kamaxel. Nerén (1930).
-CIRKEL. [jfr vertikal, sbst.]
1) (i fackspr.) om storcirkel på himmelssfären som tänks dragen genom zenit vinkelrätt mot ekvatorn; jfr cirkel I 2 a o. asimut-cirkel, höjd-cirkel 1, vertikal, sbst. a. Rålamb 4: 4 (1690).
2) (i ä. fackspr.) om på astronomiskt l. geodetiskt instrument anbragd cirkel (se d. o. I 4 b) för mätning av himlakroppars höjd; äv. om instrument med sådan cirkel; jfr höjd-cirkel 1, meridian-cirkel 1. JernkA 1839, s. 294. Att värkställa noggranna observationer med vertikalcirkeln för bestämning af fundamentalstjärnor. FinBiogrHb. 836 (1898).
-ELD. (numera mindre br.) kasteld. Lefrén Förel. 1: 143 (1818). För fästningskriget är .. vertikaleldens betydelse redan från gammalt erkänd. KrigVAH 1884, s. 145.
-FRÄSMASKIN~002, äv. ~200. tekn. om fräsmaskin försedd med vertikal spindel. HufvudkatalSonesson 1920, 1: 253.
-HAMMARE. (†) jfr hammare, sbst.2 2 b, o. fall-hammare. Vertikal- eller fallhamrarne .. hvilka vanligen drifvas genom ångkraft. Eneberg Karmarsch 2: 216 (1861). Schulthess (1885).
-HÅV. (numera bl. tillf.) håv för upptagande av plankton l. fisk o. d. på djupt vatten. På detta ställe utfördes .. en planktonhåfning med vertikalhåf, som nedsänktes 2600 meter. Nathorst NorrIsh. 1: 197 (1900).
-LASK. (†) jfr lask 3. Underråer göras af ett träd, eller af 2 delar som förenas med en vertikal-lask. Platen Glascock 1: 201 (1836).
-LED. i uttr. i vertikalled, lodrätt, i lodled; jfr höjd-led. KrigVAH 1883, s. 191. Mängden gas (i simblåsan) kan anpassas alltefter det yttre trycket då fisken flyttar sig i vertikalled. BoråsTidn. 24/2 2003, s. 25.
-LINJE. lodlinje; jfr vertikal, sbst. Swedenborg RebNat. 1: 35 (1719). I Englands sengotik är vertikallinjen den ledande principen. Hahr ArkitH 266 (1902).
-PLAN. vertikalt plan (se plan, sbst.1 I 3); motsatt: horisontalplan; jfr lod-plan, spant-plan 1. Rålamb 4: 117 (1690). Horisontal-vinkeln mellan tvenne föremål är .. ingenting annat än den vinkel, som föremålens vertikal-planer göra med hvarandra. Lindhagen Astr. 96 (1858).
-PROJEKTION. (i fackspr.) jfr projektion 2. Fock 1Fys. 100 (1853).
-RODER. (numera bl. i skildring av ä. förh.) vertikalt roder (se roder, sbst.3 2) för styrning i sidled; särsk. dels i fråga om ubåt l. torped (jfr sido-roder 1), dels i fråga om flygplan o. d. (jfr sido-roder 2). 2UB 9: 667 (1906; i fråga om torped). Grenander LuftskFlygm. 31 (1910; i fråga om luftskepp). För styrning i sidled finnas vanliga vertikalroder. UFlottUnderbef. 1940, s. 234.
-RÖRELSE. KrigVAH 1883, s. 237.
-SEISMOGRAF. (i fackspr.) seismograf för mätning av vertikala rörelser i marken. En fullständig seismologisk station är .. utrustad med minst två instrument, en horisontalseismograf med två pendlar och en vertikalseismograf. Ramsay GeolGr. 1: 27 (1912).
-SKÄRARE. maskin l. redskap med vertikala knivar avsedd för l. använd till bearbetning av gräsmatta; jfr skärare III. Vertikalskärare för att ta bort mossa och döda rötter i gräsmattor har en stigande efterfrågan. SvD 18/11 1983, Weekend s. 11.
-SNITT. vertikalt snitt; jfr tvär-snitt. VegaExpVetIaktt. 3: 413 (1883). I de genom grävningar erhållna vertikalsnitten hava .. å viktigare ställen jordmånens egenskaper blivit närmare undersökta. Fennia XL. 5: 18 (1918).
-STRECK. vertikalt streck. Runbokstäfwerna .. blefwo inhuggna eller ingräfna i sten, metall eller trä och hade dertill den mest beqwäma form, enkla verticalstreck med några få anbragta märken. Munch FsvFnoSpr. 121 (1849).
-UR. solur i vertikalt läge (på vägg); jfr ur, sbst.4 NF 15: 68 (1890). Under det romerska skedet dyker det .. upp solur med plan tavla både i form av vertikal- och horisontalur. Kulturen 1954, s. 14.
-VINKEL. geom. om var o. en av två mot varandra stående vinklar som bildas då två linjer skär varandra; jfr sido-vinkel. Strömer Eucl. I. 1: 24 (1744). Att vertikalvinklar äro lika följer däraf, att de uppkomma genom samma vridning. PedT 1890, s. 196.
Avledn. (till 1): VERTIKALISK, adj. (†) vertikal. Solen moste .. wara verticalisk och ther på Huuset sundan åth komma. Risingh LandB 77 (1671).
VERTIKALISM, r. l. m. (numera mindre br.) förhållandet att ngt får sin särprägel gm vertikala linjer; äv. bildl. Af allt detta är tydligt, att den engelska gothiken vida mindre gynnade den hänsynslösa vertikalismen, utan tvärtom öfvervägande betonade de stora horisontala linierna. Sydow Lübke 425 (1869). OoB 1935, s. 195.
VERTIKALITET, r. l. f. egenskapen l. förhållandet att vara vertikal; jfr lodräthet. Weste (1807). Katedralen .. är karakteristisk inte minst genom sin starkt betonade vertikalitet i interiören. NE 3: 243 (1990).
Spoiler title
Spoiler content