SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANMÄLA an3~mä2la (a`nmäla Weste), v. -er, -de, -d, -t; l. -te, -t, -t; vbalsbst. -AN (se d. o.), -ANDE (se d. o.), -ELSE (†, Lind (1749)), -NING (se d. o.); -ARE (se d. o.), -ARINNA, -ERSKA.
Ordformer
(-melda RP 1: 48 (1627), Stadga om tjänstefolk 1664, mom. VI. a(h)nmähla RARP 6: 247 (1657), HSH 1: 317 (1743), anmäla RARP V. 1: 257 (1654) osv.)
Etymologi
[efter t. anmelden; jfr d. anmelde, holl. aanmelden; ombildning i anslutning till MÄLA, v.1]
gifva till känna, meddela; underrätta om. — jfr MÄLA (v.2) AN.
1) med sakobj.
a) [jfr d. anmelde samt t. melden] i mer l. mindre reglementerad ordning l. å tjänstens l. ämbetets vägnar l. i allm. på grund af särskildt åliggande l. för vederbörlig myndighet o. för vinnande af laga åtgärd göra meddelande om l. tillkännagifva l. inberätta l. rapportera. Han anmälde förhinder l. att han var förhindrad (l. sig vara hindrad; jfr 2). Utan anmäldt förfall. Han anmälde sin önskan att ifrågakomma vid ämbetets besättande; jfr 2 b α. Anmäla jäf mot ett vittne. Jag anmälde min reservation mot detta beslut, mitt utträde ur föreningen. A. Oxenstierna Skr. 2: 693 (1624). Wilskman Eccl. 2: 1109 (1775). En betjent anmälte, att måltiden var färdig. Crusenstolpe Mor. 1: 262 (1840). Om en soldat, som håller sig undan, ej i rätt tid saknas och rapporteras, så blifver det på dens ansvar, som försummar att sådant .. anmäla. Tj.-regl. 1858, 2: 169. Jag anmälte förhållandet i polisen. Blanche Bild. 1: 192 (1863). Till beifran anmäla tjenstefel. Tj.-regl. 1889, s. 13. Den 7 april (1860) anmälde jag (i konseljen) riksdagens skrifvelse om revision af hela riksakten. De Geer Minnen 1: 198 (1892). När .. jag (dvs. Gud) låter något hus .. blifva angripet af spetälska, så skall husets ägare gå och anmäla det för prästen. 3 Mos. 14: 35 (öfv. 1893). — särsk.
α) [jfr t. von etwas melden] (föga br. utom i Finl.) med prep. om: göra anmälan om. RP 8: 357 (1640). Anmäla om saken hos Kejsaren. Mechelin i Finland 91 (1893).
β) i vissa kortspel: för medspelare tillkännagifva, att man har (en viss kombination af kort, ett visst antal poäng o. d.); mäla. Sv. spelb. 58 (1847). Då det icke längre fins några kort qvar i talongen, kan man icke längre anmäla (”mäla”) points. Wilson 410 (1888).
γ) (numera föga br.) i uttr. anmäla ngns hälsning o. d.: framföra; jfr FÖRMÄLA. Gref Fersen kom tilbaka ifrån Almogen, säjandes at dhe låta anmähla sin ödmiuka ock hörsamma hälsning. 2 RARP I. 1: 32 (1719). Konungen (lät) igenom 2 General Adjutanter anmäla sin nådiga tacksäjelse til .. Regementerna .. för deras brafva förhållande. Nordberg 1: 863 (1740). Anmäl min respect hos de Herrar och gynnare, som behagat mig ihugkomma. Porthan Bref 55 (1794). Anmäl min vördnad för din fru och helsa domprosten Heurlin från din tillgifne vän .., Franzén i Tegnérs ppr 336 (1831). Oscar I (1847) hos Trolle-Wachtmeister 2: 240. Kindblad (1867). Cavallin (1875). jfr: Anmäla .. Verbet brukas med förkärlek i ordasättet: Anmäla sin helsning, liktydigt med helsa, i upphöjdare språk. Almqvist (1842).
Anm. till a. Anmäla i denna bet. samt i bet. 2 tillhör närmast det officiella språket o. användes, om det öfverföres på privatlifvets område, nästan bl. i sådana fall där vissa fasta former blifvit vedertagna. Jfr: Emellan säga till och anmäla är .. den skilnad, att det förra sker rätt och slätt, det senare mest efter föreskrifven eller vedertagen form. En hushållerska säger till om att mjölkförrådet är slut ..; men en kammarherre, en kammartjenare, en vaktmästare .. anmäler att något skett eller är på färde. SAOB (1870).
b) för allmänheten tillkännagifva l. framhålla tillvaron l. (det tilltänkta) framträdandet af (ngt, vanl. i syfte att åt detsamma vinna uppmärksamhet o. tillslutning).
α) med afs. på bok l. annan publikation.
α') i fråga om författarens l. utgifvarens l. redaktionens osv. eget meddelande; numera nästan bl. i fråga om förläggares l. tidningsredaktions inbjudande till subskription l. prenumeration å utkommande bok l. tidning o. d.; jfr ANMÄLAN 2 a. Jag ärnade endast med två ord Anmäla mit lilla försök, och redan är jag et godt stycke på vägen at göra et Företal. Kellgren 3: 197 (1792). Nordisk tidskrift .., som härmed anmäler den tolfte årgången af sin nya följd. Nord. tidskr. 1899, h. 1, omslaget. jfr: Sällan ser man (i Norge) en svensk (bok) till salu anmäld. Palmblad Norge 232 (1846).
β') om från annat håll gjordt påpekande i periodisk skrift af ett (nyutkommet) arbete i förening med en (granskande) framställning af dess plan, hufvudinnehåll osv.; recensera; jfr ANMÄLAN 2 b samt ANMÄLARE 2. Med varm och innerlig glädje får Rec. anmäla ett nytt häfte af denna ypperliga Tidskrift (dvs. Iduna). Sv. litt.-tidn. 1813, sp. 653. Han (dvs. Thorild) anmälte i Stockholms-Posten .. ”Spastara” med en berömmande .. recension. Atterbom Siare 5: 434 (1849). Ljunggren i SAH 52: 289 (1876). — (†) närmande sig bet.: rekommendera (jfr 2 b ε). Det är icke blott på sin egen erfarenhet, som Författaren anmäler denna Bok. Ödmann Anv. t. skrift. 74 (1823).
β) (mindre br.) i annan anv. Anmäla .. bildandet af ett aktiebolag för ett nytt ångfartyg. Dalin (1850). Kindblad (1867).
c) (†) i allmännare anv.: meddela, omnämna, omtala, omförmäla. Befalttes Bisperne, att dhe sådana adviser ville anmelda dem andra deres medbröder. RP 1: 48 (1627). Husen äro öfverallt lika bygde, som tillförene anmält är. Linné Ungd. 2: 249 (1734). En af patronerna anmälte i korthet de sista tidnings-uppgifterna om Polen och Choleran. Törneros Bref 1: 342 (1831).
2) med personobj., nära slutande sig till 1 a.
a) [jfr t. einen, sich (an)melden] gm meddelande af (ngns) namn l. på annat sätt tillkännagifva ankomsten l. närvaron o. d. af (ngn); ss. refl.: gifva sig till känna; stundom närmande sig bet.: infinna sig.
α) [jfr t. anmelden, holl. aanmelden] i fråga om besök; vanl. åsyftande ett af l. gm betjäningen gjordt meddelande af den ankommandes namn o. titel. Schück Ant. 29 (cit. fr. 1669). Jag blef anmält just som Herrskapet skulle stiga till Bordet. Leopold i 2 Saml. 6: 78 (1774). Förlåt att jag kommer in utan att låta anmäla mej. Ristell Visit t. 18 (1787); jfr OANMÄLD. Han blef anmäld såsom utländsk Officer. Widegren (1788). Kastellanen anmälde dem till företräde hos slottsherren. Beskow Karl XII 1: 49 (1868). jfr: En eftermiddag .. anmälde öfverstlöjtnantens betjent en visit. Blanche Bild. 4: 60 (1865); jfr 1 a. — i bild. Skall döden ej göra dig besök, innan han låtit anmäla sig, och fått tillstånd genom dina tjenare? Wallin 2 Pred. 1: 43 (1838). — särsk.
α') [jfr d. melde sig i motsv. anv.] (numera mindre br.) i fråga om ett på förhand gjordt tillkännagifvande om besök vid viss tid. Det nya paret har låtit anmäla sig til klockan fyra; .. wollen um vier Uhr einen Besuch abstatten. Möller (1790).
β') [jfr d. vinteren, sygdom melder sig, t. das alter meldet sich] (föga br.) oeg. i fråga om framträdandet af de första tecknen till en naturföreteelse o. d. Sjukdom anmäler sig. Lindfors (1815).
β) med afs. på hotellegare åliggande skyldighet att till polismyndigheten aflämna uppgift öfver resande som tagit in på hotellet. Anmälde resande, tidningsrubrik för återgifvande af dylika uppgifter. Björkman (1889).
b) om handlingen att i laga ordning inför vederbörande skriftligt l. muntligt tillkännagifva l. uppgifva ngn ss. åstundande att komma i fråga till ngt l. ss. beredd l. villig till ngt osv. l. ss. innehafvande en viss kvalifikation l. befinnande sig i ett visst tillstånd l. en viss belägenhet; ofta refl. Jag anmälde min son till inträde i första klassen. (Tjänstehjon som ej har plats bör) sigh anmelda vthi Arbete Huus, dher han eller hon kan för Löhn hafwa sitt Arbete. Stadga om tjänstefolk 1664, mom. VI. I Stockholm anmälde sig, hos Kongl. Senaten, den Holländske Residenten Rumpf, såsom den der hade .. at föredraga ett och annat til en allmän Fred i Norden. Nordberg 2: 227 (1740). Han (lät) anmäla sig som sjuk. Kexél 2: 44 (1781); jfr SJUK-ANMÄLD. Föräldrar, Fosterfäder och Husfäder, som hafva barn och tjenstefolk, komna till den ålder, då de böra .. beredas, att .. för första gången begå Herrans Nattvard, skola .. anmäla dem hos Församlingens Kyrkoherde. Handb. 1811, s. 94. De af manskapet, som erhållit permission, anmäla sig, så väl vid bortgåendet som vid hemkomsten, .. till den inom kompaniet veckhafvande underofficern. Tj.-regl. 1858, 2: 167. Anmäla sig som fordringsegare i konkurs. Björkman (1889). — särsk.
α) i fråga om tjänsteansökningar o. d. Tio sökande hafva anmält sig. Anmäla sig som sökande till en tjänst. Alla tre hafva anmält sig til tjensten; alle drei suchen den Dienst. Möller (1790). Till idkande af ett näringssätt skall hvar och en hos Staten eller dess ombud anmäla sig. Boëthius Nat. 157 (1799). Främmande furstar anmäla sig till Sveriges thron. Geijer I. 2: 33 (1803). Han anmälte sig till det lediga .. Skaraborgs län. De Geer Minnen 2: 41 (1892).
β) i fråga om frieri. Grefven anmälte sig .. hos Kejsaren, at få denna Enkan til Gemål. Celsius G. I 563 (1753, 1792). Om någon (gillesbroder) hade giftvuxna döttrar, anmälte sig friare. Ihre Föret. XV (1779). I kännen vist ej långa qval, / När ni hos Skönhet er anmäla. Bellman Gell. 131 (1793). Snart anmälde han sig som friare. Fryxell Ber. 7: 190 (1838).
γ) i uttr. anmäla sig till examen o. därmed sammanhörande uttr. C. F. Dahlgren S. arb. 4: 127 (1831). Det åligger (rektor) att .. till Ecklesiastikdepartementet insända förteckning på de (till mogenhetsexamen) anmälde. SFS 1895, nr 25, s. 2. Anmäla sig för (äfv. ) en viss kurs, till l. för ett visst betyg, gifva tillkänna sin önskan att blifva examinerad inom en viss kurs, inom de mot ett visst betyg svarande kurser. Jag har anmält mig för endast fyra böcker i Euklides, emedan jag icke har proportionsläran riktigt klar för mig. C. W. Callerholm (1883) hos Nyblæus Forskn. III. 2: 9 (referat af samtal från 1820).
δ) för ordföranden i rådplägande församling tillkännagifva, att man önskar tala; refl.: begära ordet. Många talare äro anmälda. Schönberg anmälte sig och upläste sin tancka skrifteligen. Tilas i HSH 16: 298 (1769). Adlerbeth Ant. 1: 90 (c. 1792). De Geer Minnen 2: 19 (1892).
ε) (numera nästan bl. i ämbetsstil) med rekommendation framhålla l. föreslå, rekommendera. Konsistoriet räknar för en angenäm skyldighet att honom, sålunda vitsordad, hos alla och en hvar till det bästa anmäla (i tjänstgöringsbetyg från Lunds universitet sedan 1841). Velling .. anmälte honom hos K. Carl den XI till befodran. Höpken 1: 18 (c. 1760). Grefve Creutz, som af ständerna anmältes, att genast bli öfverste i arméen. Crusenstolpe Mor. 1: 37 (1840). På vederbörande fakultet eller sektion ankomme att, då utsigt förefinnes att till ledigt professorsembete kunna vinna någon vetenskapsman, känd för utmärkt skicklighet, anmäla honom till embetets erhållande. SFS 1876, nr 5, s. 20.
ζ) (†) refl., med prep. om: gifva sig tillkänna med anhållan om (ngt), anhålla om. Som Ridderskapets .. uthskått läte sigh anmäla om audientz. RARP V. 1: 257 (1654); jfr a. Revels Boarne .. anmälde sig .. om beskydd emot Ryskt öfvervold än i Danmark än i Sverige. Celsius E. XIV 69 (1774). Blifver gesällbok fullskrifven, ege Gesällen att hos den vederbörande .. anmäla sig om erhållande af ny gesällbok. SFS 1844, nr 2, s. 2.
c) angifva (ngn för förseelse). Anmäla någon för tjänstefel. Anmäla någon till åtal. Han blef anmäld hos justitieombudsmannen. Jag skall anmäla dig för rektorn. Anmäla en person till .. skrapa. SAOB (1870). LD 1899, nr 8, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content