SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANSÖKNING an3~sø2kniŋ (a`nsökning Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt (1773)); best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till ANSÖKA. — särsk.
1) = ANSÖKAN 1. Civ. instr. 182 (1695). (K. XI hugnade prästerna) med nådiga Swar uppå theras underdånige ansökningar. Spegel Kyrkohist. 1: 80 (1708). Är allmogens underdånige ansökning, att Tull-arrendet kunde upphöra. HSH 3: 224 (1742). At de inkommande ansökningar med sine bilagor äro behörigen charterade. Publ. handl. 15: 167 (1791). Besvära Kongl. Maj:t med ansökningar. Branting Förf. (1827). Hon .. räckte advokaten en liten gåfva .. (och) anhöll att han ville uppsätta ansökningen. C. F. Dahlgren S. arb. 5: 168 (1833). Vid 1756 års riksdag hade det blifvit förbjudet att hos ständerna göra ansökningar om tjenster och karakterer (dvs. titlar). Geijer II. 5: 207 (1838). Innan embetet anslagits till ansökning ledigt. SFS 1876, nr 5, § 80. (Almqvists) flerfaldiga ansökningar buro ej feta frukter. Wieselgren Bild. 330 (1888). — (föga br.) i förb. komma i ansökning. Den omständigheten, att jag möjligtvis kunde komma i ansökning. Tegnér 5: 341 (1823). — jfr AFSKEDS-, BOSKILLNADS-, DISPENS-, INTECKNINGS-, INTRÄDES-, KONKURS-, LEJDE-, NÅDE-, PATENT-, PERSONELL-, STÄMNINGS-, TILLSTÅNDS-, TJÄNSTE-, TRANSPORT-, URARFVA-ANSÖKNING m. fl. — Anm. Utom i pl. samt då best. särsk. behöfver uttryckas användes numera hellre ANSÖKAN; jfr anm. till d. o. 1.
2) (†) = ANSÖKAN 2. Oxenst. brefv. 3: 65 (1623). Hans annsökning war att Höfdingarna skulle taga honom till Konung öfwer sig. Reenhjelm Olof Tr. 187 (1691; isl. hann leitade eptir ef). Skall en oförskiämd Menniskias orättmätiga ansökning och åstundan afslås. Ehrenadler Tel. 957 (1723). — bön; jfr ANSÖK. (Komma) til Jesum med ansökning om läkedom. Nohrborg 522 (c. 1765).
Ssgr (i allm. till 1): ANSÖKNINGS-BLANKETT300~02. AB 1890, nr 18, s. 1.
-BYRÅ~02 l. ~20. byrå för mottagande o. befordrande af ansökningar. J. H. Fredholm i Tekn. tidskr. 1878, s. 126.
-DAG~2. dag då ansökan bör ske. J. H. Fredholm i Tekn. tidskr. 1878, s. 3.
-FORMULÄR~102. —
-HANDLING~20. (skriftligt) dokument hörande till ansökan. Ingifna ansökningshandlingar. SFS 1845, nr 44, s. 6. Därs. 1852, nr 20, s. 24. Tj.-regl. 1889, s. 84.
-MÅL~2. Alopæus Borgå gymn. 1: 95 (1786). Ansökningsmål, sådane hvilka till pröfning företagas i anledning af gjord begäran om åtnjutande af någon förmån eller rättighet, om undgående eller befrielse ifrån något besvär eller skyldighet. Rabenius Kam. § 46 (1825, 1832). FFS 1891, nr 26, s. 2.
-PAPPER~20. = -HANDLING; i sht i pl. Svedelius Förfl. lif 542 (1889).
(2) -PUNKT. (†) Den Polniske .. Biskopen hafwer tilstält dhe Keyserlige Commissarierne sine ansökningz Puncter. OSPT 1687, nr 18, s. 1.
-RÄTT~2. Försl. t. skolordn. 48 (1817). Tegnér 4: 306 (1824). Med sitt afsked från rektoratet förlorade Almqvist den extra ansökningsrätt till regala gäll, hvilken medföljde ett sådant embete. Lysander Almqv. 333 (1878).
-SKRIFT~2. Höpken 2: 662 (1763). Allmogen i dessa olyckliga soknar har .. låtit författa ny ansökningsskrift. Porthan Bref 32 (1793). SFS 1876, nr 5, § 69. Ett ansökningsskriften bilagdt .. förslag till stadgar. FFS 1894, nr 14, s. 5.
-TID~2. Före ansökningstidens utgång insända sina ansökningshandlingar. GT 1788, nr 111, s. 3. Anmäler sig inom andra ansökningstiden ingen sökande. SFS 1876, nr 5, § 70. —
-VÄG~2. Ännu har jag ej kunnat angripa verket ansökningsvägen. Leopold i 2 Saml. 8: 96 (1793). Tegnér 5: 119 (1817).
-ÄRENDE~200. L. Annerstedt i NF 3: 1344 (1880). Ansöknings- och rättegångsärenden. SFS 1894, Bih. nr 25, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content