SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1906  
BESÖKARE besø4kare, i Sveal. äfv. 0302 (besö´kare Weste; bes`ökare Almqvist), m.; best. -en, äfv. -n; pl. =.
1) [jfr t. besucher, eng. searcher, fr. visiteur] (förr) till BESÖKA 3 slutet, eg.: person som undersöker; urspr. lägre tulltjänsteman vid stora sjötullen som hade att gå ombord å ankommande fartyg o. förrätta visitation innan de lade till; sedan äfv. om dylik tjänsteman vid landttull- o. acciskammare. (Det oriktigt angifna godset) skal wara förbrutet halfparten vnder Osz och Cronan, och den andre deelen tilfalle Besökiaren och Mätaren. Stiernman Com. 1: 984 (1629). Då Corporalen var neder till Jakob Besökares, knälade han och bröt Beenet .. på sig. Kulturh. meddel. 3: 80 (i handl. fr. 1706). Magistraterne i Stapel-Städerne efterlåtes och, at för deras Lön och Räkning antaga någre Besökare, at för Städernes inkomster hafva inseende, och förrätta Visitationer på in- och utgående Fartyg och Varor, som de doch böra giöra conjunctim (dvs. i förening) med Tull-Besökarne. Publ. handl. 1: 587 (1724). De Besökare, som förordnas at bevaka Salu Slagteri Accisen i Slagtarehusen. Därs. 6: 4219 (1756). Förordn. ang. lurendr. 1799, s. C 1 b. Hur hennes blick var skarp! Liksom besökarns spjut (dvs. visiterjärn l. -nål) / Den genomrände mig, att kunna forska ut / Om något contraband inom mig var att finna. Remmer Theat. 1: 161 (1808, 1814). I slutet af Februarii månad 1829, befann jag mig en afton vid Skants-Tull, väntande på besökarens tvungna visit. Bremer Fam. H. 1: 77 (1831). Han (dvs. tullöjtnanten) vinkade till en besökare att gå om bord på skutan. Runeberg 4: 161 (1833). Zeipel Seton 1: 269 (1847). — jfr LANDTTULLS-, SJÖTULLS-, TULL-, ÖFVER-BESÖKARE.
2) till BESÖKA 5: person som besöker l. plägar besöka l. har till uppgift att besöka (ngn), besökande (se d. o. 1); jfr BESÖK 3. ”Besökarne” i ”Föreningen för välgörenhet”, eller de personer, som å föreningens vägnar aflägga besök i de fattiges hem för att närmare taga reda på deras förhållanden, innan den begärda hjelpen utdelas. AB 1890, nr 87, s. 2. Cellbesök af fängelsets funktionärer, och delvis äfven af frivilliga besökare. Sv:s land o. folk 215 (1901). — (mindre br.) Hugo .. såg stum på sin besökare. Berger Ysaïl 197 (1905). — jfr FATTIG-, SJUK-BESÖKARE. Anm. Om person som mera tillfälligt, alltså ej å sitt kalls vägnar, besöker person(er) användes företrädesvis BESÖKANDE, utom i det mindre vanliga fallet att en genitiv l. ett possessivt pronomen föregår l. en motsvarande prepositionsbestämning följer.
3) till BESÖKA 6: person som besöker l. plägar besöka (ett ställe o. d.), besökande (se d. o. 2); jfr BESÖK 3. Meurman (1846). I egenskap af kammarjunkare är kongl. sektern sjelfskrifven ledamot af ”Innocencen” och en af dess flitigaste besökare. Sturzen-Becker 2: 161 (1857, 1861). Den s. k. gardesträdgården .. hade väl många beundrare, men få besökare. Topelius Vint. I. 1: 340 (1860, 1880). Trankokningen försiggår ute i fria luften, och, bär det så till, att vinden ligger åt land, händer det nog, att den ovane besökaren i fiskeläget blir sjuk af lukten. Läseb. f. folksk. 213 (1892). En god ledning för besökare af Visby lemnar C. J. Bergman: ”Visby. Korta anteckningar”. NF 17: 1198 (1893). Gustaf III:s teater (å Gripsholm) med dess ytterst smakfulla salong, i hvilken besökaren gärna dröjer sig qvar. PT 1906, nr 174 A, s. 3. — jfr ATENEUMS-, KYRKO-, MARKNADS-, MUSEUMS-, MÖTES-, TEATER-BESÖKARE m. fl.
Ssgr (till 1, förr): BESÖKAR-030~ l. BESÖKARE-HUSTRU0300~20. Besökare Hustrun Sara Osander, 50 år g(amma)l. SP 1780, s. 852.
-SYSSLA~20. 1752 en Besökarsyssla månd' jag undfå. Bellman 5: 348 (1773).
-TJÄNST~2. Besökaretjensten i N. N. Stad. Publ. handl. 6: 4261 (1756).
Spoiler title
Spoiler content