SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
SÖKANDE 3kande2, m.//ig.; best. -en; pl. = (KBrevSweaHofR 2 ⁄ 4 1694 (: rättsökiande) osv.) ((†) -ar VDAkt. 1772, nr 460. -er VDAkt. 1781, nr 399 (: medsökander), Palmborg Westerlund 44 (1939)); pl. best. -ena (WoJ (1891) osv.) ((†) -erna (-e) VDAkt. 1795, nr 23 (1794: Transport sökanderne), Palmborg Westerlund 44 (1939)) Anm. I mindre vårdat spr. förekommer ibland (den gm inflytande från neutrala vbalsbst. på -ande o. från pl. best. -ena bildade) pl.-formen sökanden, t. ex. SvD 15 ⁄ 3 1973, s. 9.
Ordformer
(-ande 1693 (: rättsökande) osv. -iande (-j-) 1694 (: rättsökiande)1745)
Etymologi
[substantivering av p. pr. av SÖKA]
person som söker. — särsk.
a) (numera bl. tillf.) motsv. SÖKA 1, 2. (Lat.) inquisitor .. (sv.) sökiande. Juslenius 80 (1745). En knappnål, eller något annat mindre ting, bekant för den sökande, gömmes på ett för honom okändt ställe. Han vägledes dit, genom sång eller instrumental musik. SvForns. 3: 444 (1842). (Sv.) Sökande .. (t.) einer der etwas sucht. ÖoL (1852). — jfr SKYDDS-SÖKANDE.
b) person som hos ngn mäktig l. myndighet l. arbetsgivare o. d. ansöker l. ber om ngt; jfr SÖKA (2 c o.) 9. OrdnRiksCanc. 14 ⁄ 6 1760. Skulle .. kunskaperne befinnas så ringa, at de endast sträcka sig til de löpande warorne, såsom Glasögon, Solglas, Lorgnetter, Kikare, simpla Circlar och Måttstockar m. m. .. så bör i sådan händelse icke något Privilegium (som instrumentmakare) för den sökande utfärdas. ReglMathInstrMak. 1799, s. 2 b. Då ansökan om fastställande göres är en förutsättning för bifall till ansökan, att sökanden har en materiell rätt till arvodet i fråga. SvJuristT 1937, s. 29. Det är .. enligt (invandrar)verket bättre att hinna med att fatta fler beslut och korta väntetiderna än att ge de (asyl)sökande och deras ombud ordentliga motiveringar för besluten. DN 4 ⁄ 2 1987, s. 5. — jfr AUDIENS-, AVSKEDS-, FRÄLSNINGS-, HJÄLP-, KREDIT-, LAGFARTS-, LÅN-, NYBYGGES-, NÅDE-, PASS-, PATENT-, PENSIONS-, SKIFTES-SÖKANDE m. fl. — särsk. person som söker tjänst; äv.: person som söker utbildningsplats l. rätt att delta i undervisning o. d. Anmäla sig som sökande till tjänsten som arkivarie. Han var ende sökande. VDAkt. 1749, nr 337. Såsom sökande til den wid Kongl. Gymnasium uti Wexiö ledigwarande ord(inarie) adjuncturen; får jag äran härigenom infinna mig. Därs. 1798, nr 59. Sökandernes (till skolmästartjänst) kunskaper och fallenhet för underwisningen pröfwas och bedömmas af församlingens kyrkoherde. KyrkohÅ 1904, s. 211 (i handl. fr. 1807). Genom prosten N. M. Kroks död 1860 blef Torrlösa och Skreflinge pastorat ledigt .. Till detsamma anmälde sig sju sökande, och af dessa uppsattes på första förslagsrummet teologie docenten S. L. Bring. MinnGPrästh. 1: 110 (1924). (Svenska Reproduktions AB) söker lantmätare för befattning inom företagets kartavdelning. Sökanden bör ha erfarenhet av fotogrammetri och kartografi. DN(A) 2 ⁄ 1 1964, s. 29. För många flickor är den högsta drömmen att bli hårfrisörska, men bara hundra av fem hundra sökande kommer in på gymnasiets treåriga frisörutbildning i Stockholm. DN 3 ⁄ 2 1987, s. 7. — jfr ARBETS-, INTRÄDES-, KONDITIONS-, MED-, PLATS-SÖKANDE m. fl.
c) jur. person som (inför myndighet) ber om l. kräver rättsligt avgörande (jfr SÖKA 8), särsk. (jfr SÖKA 8 a α): person som lagsöker (se LAGSÖKA 2); förr äv. om person som hos Kungl. Maj:t överklagade hovrätts dom (jfr SÖKA 6 i); jfr KÄRANDE. PH 1: 688 (1727). Ofta synes den blott Svarande hafva rätt till lagens ynnest med ett utmärkt företräde för den sökande. LBÄ 33—35: 63 (1800). Den, som ingifver ansökning om execution, kallas .. then Sökande .. eller ”then, som utmätning söker”. Schrevelius 403 (1843). Sökande .. benämnes part, som i revisionsväg hos K(unglig) M(ajestät) söker ändring i hofrätts dom. 2NF 28: 208 (1919). Sökande i ansökningsmål .. kärande i stamningsmål .. klagande i besvärs- och underställningsmål. SFS 1920, s. 1111. Då i ett revisionsmål såväl sökanden som svaranden återkallat sin i målet förda talan samt anhållit, att K(unglig) M(ajestät) måtte .. avskriva målet, återlämnades nedsatt fullföljdsavgift. 1NJA 1946, s. 173. — jfr CESSIONS-, LAG-, RESNINGS-, REVISIONS-, RÄTT-, SAK-SÖKANDE m. fl.
d) person som söker kunskap l. kännedom (om ngt l. ngn; jfr SÖKA 5); äv. (jfr SÖKA 7): person som bemödar sig l. strävar att uppnå (ngt), särsk. i ssgrna KUNSKAPS-, SANNINGS-SÖKANDE; förr äv. liktydigt med: sökare (se d. o. 2; jfr SÖKA 5 b). Förtekning på Kättare .. Hwar och en .. som obeqwämar alla sökande och modfäller alla höfliga, med hwilka han har at göra. Dalin Arg. 1: 226 (1733, 1754). (Thorild) var ock en sökande (jag önskade att läsaren, som jag, kände allt det djupt rörande som här ligger i detta ord), en sökare till sanningens guds-rike. Geijer I. 5: 231 (1820).
e) (†) person som beger sig (ngnstädes; jfr SÖKA 6); anträffat bl. ss. senare led i ssgn MARKNADS-SÖKANDE.
Ssgr (till b slutet): SÖKANDE-RESERV. Genom sin bekantskap med studenterna .. kan lärarförmedlarna på universitets- och högskoleorterna, när den anmälda sökandereserven är uttömd, ofta ändå lyckas finna folk med tillräckliga ämneskunskaper. TSvLärov. 1953, s. 271.
-TILLGÅNG~02 l. ~20. tillgång på sökande. TSvLärov. 1953, s. 522. Inför vårterminen var sökandetillgången god. Därs. 1954, s. 90.
-ÖVERSKOTT~002, äv. ~200. TSvLärov. 1953, s. 586.
Spoiler title
Spoiler content