publicerad: 2021  
begrepp begreppet, plural begrepp, bestämd plural begreppen
be·grepp·et
substantiv
begrepp´
1 filosofi, logik nog­grant bestämd typ av tanke­enhet ofta upp­fattad som samman­fattningen av ut­märkande egenskaper
allmänbegrepp; gudsbegrepp
klar­göra begreppen; villa bort begreppen; demokrati är ett mång­tydigt begrepp
äv. all­männare, sär­skilt i ut­tryck för undan­röjande av miss­förstånd och dylikt
låt oss reda ut begreppen lite
äv. positivt om bemärkt före­teelse el. person
han är ett begrepp i svensk teaterhistoria
belagt sedan 1737; av lågtyska begrip, begrep 'begrepp; begripande'; till begripa
2 grund­läggande förståelse av samman­hang el. förhållande
begrepp (om någon/något)
begrepp (om någon)
begrepp (om något)
diagrammet ger ett begrepp om den ekonomiska ut­vecklingen; han har inget begrepp om textens inne­håll; hon har inget begrepp om pengar
äv. försvagat all­män upp­fattning
vad ska han få för begrepp om mig?
någon gång äv. något ålderdomligt förstånd
det går över mitt begrepp
belagt sedan 1718
3 i vissa ut­tryck omedelbar av­sikt
i begrepp att+verb
han stod just i begrepp att resa
belagt sedan 1740