publicerad: 2021  
digital digitalt digitala
digit·al
adjektiv
digita´l
som an­ger värden med hjälp av siffer­uttryck
JFR analog
digitalvåg
digitala och analoga ur
äv. (i elektroniska samman­hang) som bryter ner information i en mängd poster som bara kan ha ett av två värden
över­föring av bilder med digital teknik
äv. om produkt av denna teknik
digitala bilder
belagt sedan 1960; av engelska digital med samma betydelse, till digit 'siffra'; av lat. dig´itus 'finger'