publicerad: 2021  
diskrimineringsgrund diskriminerings­grunden diskriminerings­grunder
dis·krim·in·er·ings|­grund
substantiv
diskrimine`ringsgrund
motiv som kan ut­göra grund för diskriminering och som om­fattas av lagens diskriminerings­förbud
de sju diskriminerings­grunderna: kön, köns­överskridande identitet eller ut­tryck, etnisk till­hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions­nedsättning, sexuell läggning och ålder
belagt sedan 1971