publicerad: 2021  
friktion friktionen friktioner
frikt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(grad av) mot­stånd i kontakt­ytan mellan före­mål som berör var­andra i sam­band med att de på­verkas av en kraft som strävar att förskjuta dem i förhållande till var­andra
friktionsbroms; friktionsvärme; glidfriktion; rullfriktion
friktion(er) (mellan några) friktion (mot något)
den yttre friktionen mellan fasta kroppar för­orsakas av ojämnheter i berörings­ytorna
äv. bildligt konflikt vid sam­arbete el. um­gänge eller dylikt
friktioner på arbets­platsen
belagt sedan 1747; 1810 i bildlig bemärkelse; via franska av lat. fric´tio 'gnidning'; jfr ur­sprung till frikativ