publicerad: 2021  
ligga låg legat, presens ligger
verb
ligg`a
1 vila med den största ytan mot under­laget om varelse el. före­mål
liggande; liggfåtölj; liggplats; liggsoffa; liggstol
någon/något ligger (någonstans) (sätt)
någon ligger (någonstans) (sätt)
något ligger (någonstans) (sätt)
ligga på golvet; ligga i sängen; ligga på rygg; ligga på magen; tidningen ligger på stolen; mössan ligger på hyllan
spec. sova, över­natta
han kan ligga i vardags­rummet i natt
spec. äv. med prep.med ha sam­lag med någon
någon ligger (med någon)
ligga med sin flick­vän; de låg med var­andra; fick du ligga i går?
ofta med försvagad betydelse av (vila och) horisontalitet
isen ligger än­nu; bilen ligger bra på vägen; hon ligger begravd på Västra kyrko­gården; hönan ligger på ägg; far­tyget ligger i hamn; skeppet ligger för ankar
lagt kort ligger se kort
ligga för ankar se ankare
ligga för döden se död
ligga i start­groparna se startgrop
ligga i stöp­sleven se stöpslev
ligga lågt se låg
ligga någon i fatet se fat
ligga (någon) till last se last
ligga på lat­sidan se latsidan
ligga på soff­locket se sofflock
ligga på sot­sängen se sotsäng
ligga på svaj se svaj
ligga sked se sked
ligga till grund för något se grund
som man bäddar får man ligga se bädda
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform likia, vanligen övrig runform likr (pres.), fornsvenska liggia; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. lec´tus 'säng'; jfr ur­sprung till 1lag!!, 2lag!!, läge, läger, lägga
2 vara belägen i visst om­råde
något ligger någonstans/tid
något ligger någonstans
något ligger tid
Malmö ligger i Skåne; dom­kyrkan ligger vid torget
äv. om naturföreteelser och dylikt
dimman ligger tät över sjön
äv. i fråga om tidsförhållanden
händelsen ligger flera år till­baka i tiden; hela livet ligger fram­för henne
äv. bildligt i fråga om abstrakta förhållanden finnas, vara
någon ligger i något/att+verb/sats
någon ligger i något
någon ligger i sats
någon ligger i att+verb
det ligger i deras eget intresse att sam­arbeta; den verklighet som ligger i ordet Gud; sinne för affärer ligger i släkten; det ligger något i vad hon säger
ligga i framkant(en) se framkant
ligga i linje med något se linje
ligga i luften se luft
ligga i lä se
ligga i sin linda se linda
ligga i tiden se tid
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 uppehålla sig på viss plats; ofta med an­tytt syfte
liggande
någon/något ligger någonstans
någon ligger någonstans
något ligger någonstans
ligga i fält; ligga på en bad­ort; ligga i bak­håll
spec. i sam­band med universitets­studier
han låg i Lund i fyra år
äv. (för till­fället) ha viss placering vanligen i tävling
ligga främst; hon ligger på fjärde plats
äv. om abstrakta före­teelser, spec. om ärende eller dylikt vara under behandling hos myndighet eller dylikt
ärendet ligger för när­varande hos regeringen
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 för till­fället inte ut­nyttjas eller behandlas
något ligger (adj)
något ligger (i/för något)
något ligger (för något)
något ligger (i något)
varorna ligger osålda; tvätten ligger i blöt
spec. i fråga om lantbruks­förhållanden
jorden ligger i träda
äv. i ut­tryck för förstörelse och dylikt
staden ligger i ruiner
ligga för fä­fot se fäfot
belagt sedan 1507 Stockholms stads tänkeböcker
5 av­vakta med att behandla något ärende eller dylikt
någon ligger på något
förlaget har legat länge på manuskriptet; regeringen låg länge på utvisnings­ärendet
äv. något ut­vidgat
han låg länge på den sista läsecirkelsboken
belagt sedan 1855
6 vara i verksamhet med något
någon ligger i något
ligga i under­handlingar; ligga i skils­mässa; ligga i hård­träning; hon ligger i bitter fejd om ett arv
ligga i selen se sele
belagt sedan 1616