publicerad: 2021  
parentestecken parentestecknet, plural parentes­tecken, bestämd plural parentestecknen
par·ent·es|­teckn·et
substantiv
[-ente`s-] el. [-aŋte`s-]
ett dubbel­tecken, (), som an­vänds för att av­gränsa text­avsnitt vars inne­håll i viss mån faller utan­för temat i huvud­texten
äv. om ettdera av del­tecknen
främre och bortre parentes­tecknet
i matematiska eller dylikt samman­hang med funktionen att an­ge vilka delar av ett ut­tryck som hör närmast ihop
det algebraiska ut­trycket innan­för parentes­tecknet
äv. bildligt i ut­tryck för slut­punkt för något
det bortre parentes­tecknet för kärn­kraften sattes tidigare vid år 2010
belagt sedan 1784