publicerad: 2021  
reaktiv re­aktivt re­aktiva
re|­akt·iv
adjektiv
[-i´v] el. [re´-]
1 mot­verkande om fysikalisk process
re­aktiv effekt; re­aktiv energi
belagt sedan 1837; till lat. re- 'till­baka' och 1aktiv!!
2 sär­skilt i fackspråkliga samman­hang som ut­gör en reaktion
en re­aktiv depression
spec. i fråga om farliga före­teelser
MOTSATS proaktiv
när det gäller droger måste man ägna sig både åt före­byggande och re­aktivt arbete
belagt sedan 1922