publicerad: 2021  
skeppsmätning skepps­mätningen
skepps|­mät·ning·en
substantiv
skepp`smätning
fast­ställande av ett far­tygs storlek som grund för beräkning av sjö­avgifter och identifiering vid registrering och statistik
belagt sedan 1645