SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1`ra substantiv ~t gör·atarbets­uppgift ofta av mindre an­genämt slag arb.JFRcohyponymgöromål karlgörapetgöraslavgörasedan 1654substantivering av 2göra
2`ra verb gjorde gjort, pres. gör gjor·de1vara syssel­satt med ngn aktivitet, särsk. så­dan där kropp el. konkret före­mål på ngt sätt del­tar NollJFRcohyponymutföra 1 jag har ingen­ting att göravad gör du annars då?vad gör hon här?äv. som rent ersättnings­ordhan sov och det gjorde hon ock­sågöra ngtdet har ngn inte med att görase2ha 1 få med ngn att görase1få 1 sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. gära, göra, urspr. ’färdig­ställa’, till gör ’färdig’; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr. 2vara verksam på så­dant sätt att ngn effekt upp­kommer NollJFRcohyponymåstadkommacohyponymutföra 1 levandegöramöjliggöranödvändiggöratydliggöragöra en grimasgöra ett uppe­hållgöra mot­ståndgöra rentgöra sig förståddhon gjorde klart för honom att han inte fick komma till­bakahon gjorde an­språk på arvethan gjorde en del nyttiga erfarenheteräv.få till följd skadan gjorde att hon aldrig kunde börja träna ordentligt i­genäv.få att bli den fina gåvan gjorde henne gladäv.ha (viss) effekt såret i pannan gjorde ontdet gjorde ont i såret i pannanäv. i ut­tryck för o­fördelaktig effekt e.d.gör det något om jag kommer lite senare?det gör ingen­ting att du spillde på dukenspec. vid besök e.d. om att genom­föra alla typiska aktiviteter e.d.vard.JFRcohyponymavverka 1 göra stangöra Frank­rike på en veckagöra ngt (för ngn), göra ngn/ngt ADJ, göra SATS, göra SÄTT (i ngt)det gör ngn ont om ngnseond 3 gjort är gjort det som är gjort kan inte göras o­gjortoch det lönar sig inte att ångra detdet visade sig att de hade sålt tavlan all­deles för billigt, men gjort är gjort göra besked för sigse2besked göra det sammasesamma göra en NN(are)göra samma sak som NN tidigare gjortlaget gjorde en Ljungskile och avancerade från division fem till all­svenskan på sex år göra en pudelsepudel göra en tavlasetavla 2 göra heder åt ngtseheder 2 göra narr av ngn/ngtsenarr göra ngn det nöjetsenöje göra ngn ngt för närse1när 2 göra ngn sin kurse1kur 2 göra ngt i ngns namnsenamn 1 göra ngt som de blinda slåssinte vara så bra på ngtvard.hon stavar som de blinda slåss göra reda för ngtse1reda 2 göra rätt för sigse3rätt 2 göra sina (första) lärospånselärospån göra skillnad mellan/påseskillnad 1 göra slarvsylta av ngnseslarvsylta göra slutse1slut 1 göra slut på ngtse1slut 1 göra susensesusen göra veterligtseveterlig göra väl ifrån sigse1väl 1 göra vågense1våg göra våld på (sig själv)sevåld sagt och gjortsesäga 1 sedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)3bringa (ngn helhet) till existens t.ex. genom att foga samman o­lika delar NollJFRcohyponymtillverkacohyponymförfärdigacohyponymskapa göra kokos­bollargöra halmdockoräv.till­reda göra kött­bullaräv. ngt ut­vidgatgöra an­teckningargöra ngtgöra gällandesegällande göra i byxornasebyxa 1 sedan 900-taletrunsten, Adelsö, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform karua, vanligen övrig runform kiara 4ge till resultat Nolltvå och två gör fyragöra TAL, göra ngtsedan början av 1300-taletSkåne-LagenSubst.:görande (till 1 - 3) En svala gör ingen sommar.Efter ett likn. grekiskt uttryck (bl.a. Aristoteles, 300-talet f.Kr.) Den korta formen tycks bli allt vanligare men bör vara förbehållen informellt talspråk. Den har knappast några direkta paralleller (jfr böra, föra, höra, störa).