publicerad: 2021  
utbildningsprogram utbildnings­programmet, plural utbildnings­program, bestämd plural utbildnings­programmen
ut·bild·nings|­pro·gramm·et
substantiv
u`tbildningsprogram
sär­skilt an­ordnad ut­bildning i all­mänhet in­riktad på en viss typ av verksamhet el. yrke
ett internt utbildnings­program för före­tagets an­ställda; ett tre­årigt utbildnings­program med in­riktning på kulturvård; ett femårigt utbildnings­program vid en teknisk hög­skola; gymnasie­skolans högskole­förberedande utbildnings­program; gymnasie­skolans yrkes­förberedande utbildnings­program
belagt sedan 1926