publicerad: 2021  
valrörelse val­rörelsen val­rörelser
val|­rör·els·en
substantiv
va`lrörelse
verksamhet in­för ett politiskt val som huvud­sakligen är in­riktad på att vinna röster om så­dan verksamhet i all­mänhet el. så­dan den bedrivs av visst parti
partiet öppnade sin val­rörelse med ett uppseende­väckande ut­spel
belagt sedan 1587