publicerad: 2021  
väg vägen vägar
väg·en
substantiv
1 band­formigt, belagt stycke mark, av­sett för sam­färdsel vanligen med for­don; särsk. utan­för tät­orter
vägkant; vägspärr; grusväg; gångväg; huvudväg; ridväg; skogsväg
en väg (från något) (till något) en väg (mellan några)
en rak väg; en slingrig väg; en två­filig väg; en fram­komlig väg; en asfalterad väg; blockera vägen; gå på fel sida av vägen; vägen mellan Borås och Jönköping; snö­fallet med­förde glas­hala vägar; man bör sänka hastigheten på vissa vägar; vägen gjorde en krök åt höger; vägen slingrade sig upp­för berget
ibland om andra naturliga el. konst­gjorda förbindelser vanligen i sammansättn.
ofta äv. om bana för viss rörelse, oavsett om eg. väg finns
gå ur vägen för någon; de tog en annan väg ut ur staden; vilken väg kom du in?; titta in om du har vägarna förbi; folk­samlingen lämnade väg för henne; de sprang hela vägen ner till sjön; planeternas väg över himla­valvet; flytt­fåglarnas väg från Afrika till Norden
spec. med tanke på längden av viss (färd)sträcka i vissa ut­tryck
hon bor ett par timmars väg här­ifrån; från stugan har man några kilometers väg till bad­stranden
äv. bildligt om bana för abstrakt rörelse, ut­veckling etc.
JFR väg 2
karriärväg; medelväg; studieväg
gå sina egna vägar; an­visa en väg ur krisen; fort­sätta på den in­slagna vägen; vara inne på fel väg; vägen till en fredlig lösning; laget har haft allt annat än en spik­rak väg till toppen
alla vägar bär/leder till Rom man kan nå målet på många sättkondition kan man få genom att t.ex. springa, cykla eller ut­öva någon boll­sport – alla vägar bär till Rom
bana väg för något skapa förut­sättningar eller under­lätta för någotupp­täckten kan bana väg för helt nya behandlings­metoder
bereda väg(en) för någon/något ge möjlighet för någon/någotvapen­vilan ska förhoppningsvis bereda väg för var­aktig fred i landet
den breda vägen biblisktsyndens vägden annars så etiske parti­ledaren valde den breda vägen och ställde sig bak­om förslaget om in­köp av strids­vagnar ○ äv.de enkla lösningarnas vägmånga väljer den breda vägen utan efter­tanke och reflektion
den smala vägen det (moraliskt) riktiga men svårare handlings­sättetefter att ha muckat från fängelset har han försökt hålla sig på den smala vägen
ett ord på vägen se ord
(fara) all världens väg ur­sprungligen bibliskt(fara) långt bortkopparna for all världens väg när hon tappade brickan ○ äv. bildligtkonserten lockade många människor och det tidigare publikrekordet for all världens väg
gå den långa vägen genom idogt arbete sakta förbättra sin ställningsom från början varit blygsam: han gick den långa vägen och avancerade i kraft av sin kompetens till sällskapets administrative chef
gå halva vägen var kompromissa lika mycketdomaren frågade parterna om de kunde tänka sig att gå halva vägen var
gå sin egen väg följa sin egen viljautan sam­råd el. sam­arbete med andra: trots mot­gångar och för­domar har hon all­tid valt att gå sin egen väg
gå sin väg av­lägsna sigi vredes­mod eller dylikt: när journalisten kom med när­gångna frågor av­bröt han tvärt intervjun och gick sin väg
gå skilda vägar separeramånga gifta par väljer att gå skilda vägar ○ äv. bildligtgruppens karriär fick ett abrupt slut då med­lemmarna valde att gå skilda vägar
inte på långa vägar inte till­närmelsevishon är stolt över segern men inte på långa vägar nöjd med resultatet
jämna vägen för någon/något undan­röja alla hinder för någon/någotde arbetade med att jämna vägen för Sveriges in­träde i EU
lägga hinder i vägen för någon/något se hinder
mötas på halva vägen nå fram till en kompromissvar­vid de båda parterna gör ungefär lika stora efter­gifter: de hade svårt att enas och fick försöka mötas på halva vägen
(något skulle) inte vara ur vägen (något skulle) inte skadaen dos framtids­tro skulle inte vara ur vägen i landet som röstats fram som Europas deppigaste
raka vägen (till något) var­dagligtvägen (till något) utan skenbart nöd­vändiga om­vägarde tog en taxi från flyg­platsen och åkte raka vägen till hotellet ○ äv. bildligthennes debut­platta gick raka vägen till topp­listornas första­plats
röja någon ur vägen döda eller oskadlig­göra någonfilmen handlar om en rik arvtagerska och giriga släktingar som vill röja henne ur vägen
skratta hela vägen till banken belåtet in­kassera lätt­förtjänta pengar
stå i vägen ut­göra ett hinderavund­sjuka kollegor skulle inte få stå i vägen för hennes karriär
ta vägen förflytta sigflera vittnen såg vart rånaren tog vägen och han kunde gripas redan efter ett par minuter
vara vid vägs ände se ända
vi ska alla den vägen vandra vi ska alla dö en gångdet är all­tid sorgligt när en älskad människa dör, men vi ska alla den vägen vandra
vägen till mannens hjärta går genom magen med god mat kan mannens upp­skattning vinnashon bjöd honom på ox­filé i vetskap om att vägen till mannens hjärta går genom magen
belagt sedan 1000-talet (i sms.; (runsten, Rydaholm, Småland (Sveriges runinskrifter))) runform ueha (plur.), fornsvenska vägher; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. veh´ere 'föra'
2 knappast plur.; ofta i konstruktion med prep. rörelse i viss riktning mot något an­givet el. under­förstått mål
JFR kurs 2
ivägkörd
() väg (någonstans) (vara på) väg (att+verb)
hon följde honom ett stycke på väg; tio minuter senare var de på väg in i Dan­mark; hjälpen är på väg till katastrof­området
ofta bildligt i fråga om viss ut­veckling
priserna är på väg upp­åt; NN är på väg att bli publikfavorit
gå vägen lyckassatsningen på att få fler tjejer att söka teknik­utbildningar gick vägen
vara på god väg vara ganska nära måletpresidenten vill få ett slut på oroligheterna i landet och är på god väg att lyckas
belagt sedan 1000-talet (i sammansättn. austruiki 'österväg'; (runsten, t.ex. Vagnhärad, Södermanland)) runform uiki (dat.)
3 sätt att nå visst mål
en väg (till något)
nya vägar in­om språkforskningen; droger fram­ställda på syntetisk väg; de måste söka andra vägar för finansieringen; det är svårt att komma åt honom på laglig väg; man har tagit fram härdiga grödor på konstlad väg
... och på den vägen är det var­dagligt... och så är det fort­sättningsvisom verksamhet och dylikt: hon började som assistent innan hon blev avdelnings­chef, och på den vägen är det
på torra vägen kemimed hjälp av värme
på våta vägen kemigenom lösning i en vätska
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 i sammansättn. och vissa ut­tryck (viss) typ av före­teelse som fram­går av samman­hanget
hennes fram­trädande över­träffade allt de hade sett i den vägen
belagt sedan början av 1500-talet Ett forn-svenskt legendarium