SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DESTINATION des1tinatʃω4n, äfv. däs1-, stundom de1-, l. -aʃ-, äfv. 01— (destinatschón Dalin), r. (f. Dalin (1850)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(dis- Carlstén Underr. f. skeppseg. 2 (1853: distinationsort))
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. destination, af lat. destinatio (-ōnis), vbalsbst. till destinare (se DESTINERA)]
vbalsbst. till DESTINERA: bestämmelse; ofta mer l. mindre konkret. — jfr PRE-DESTINATION.
1) [jfr eng. the destination given to these endowments by their founders was wise and politic, liknande anv. i fr. samt lat. porticum ex destinatione et commentariis M. Agrippæ a sorore ejus inchoatam peregit] (†) till DESTINERA 1: bestämmelse, uppgift. At .. räntan af Adeliga Cadett-scholans Capital .. komme at återvända til sin första destination. Ad. prot. 1800, 2: 1092. Denna eskaders destination var, att .. undsätta det hårdt beträngda Narva. Gyllengranat Sv:s sjökr. 1: 276 (1840); jfr 2.
2) [jfr eng. the fleet has as many destinations .. as there are countries] (i sht i fackspr.) till DESTINERA 2: (gm skriftlig l. muntlig order angifvet) syfte o. ändamål med en färd l. transport l. sändning; afsändande. At Amiral Rodney blifvit i sista Sjötreffningen så illa handterad, at han knapt är i stånd at fullfölja sin ytterligare destination. SP 1780, s. 209. Uppå detta ställe gick jag ifrån fartyget, som därefter hade en annan destination. N. G. Schultén i VetAH 1801, s. 288. Destination .., afsändning (af varor eller fartyg). 2 NF (1906). — (†) öfvergående i bet.: kosa, kurs, färd. Oscar sprang upp, tog årorna af (Malkolm) .., rättade rodden och snart voro vi vid andra stranden, dit vår destination gick. Almqvist Am. II. 1: 104 (1840). Dens. Tre fruar 1: 158 (1842). Man måste i sanning förundra sig öfver, huru dessa (våra förfäder), .. i saknad af alla öfrige hjelpmedel, som stå nutidens seglare till hands, kunnat med bestämd destination besegla alla Europas kuster. Holmberg Nordb. 178 (1852).
3) [jfr eng. he has at length arrived at his destination, fr. il est arrivé à sa destination, lat. quam longe a destinatione sua jacet] = DESTINATIONS-ORT; jfr BESTÄMMELSE 1 b. Man tror at Chefen har förseglade Ordres .., och följakteligen är destinationen ännu obekant. SP 1779, s. 73; jfr 2. Rita adress och destination på'n (dvs. den gamle kanoten”, likkistan) med en svart borste och märkplåt. Nyblom M. Twain 62 (1873). Smedman Kont. 7 (1874). Vår närmaste destination var Konstantinopel för order. Stenfelt Skepparlif 152 (1903).
4) [jfr eng. a destination above the objects, the employments and the abilities of this world, ä. fr. une doctrine qui ne lui donne ni fin ni destination, lat. destinatio mortis suprema] (numera knappast br.) motsv. DESTINERA 3: bestämmelse (se d. o. 2), syfte, ändamål. B. Höijer i Litt.-tidn. 1795, s. 34. Att han saknar, det han behöfver för att kunna lefva och ernå sin destination såsom människa. Boëthius Sed. 231 (1807). Destination, bestämmelse, ändamål, slutpunkt. NF (1879).
Ssgr (till 2): DESTINATIONS-HAMN1003~, äfv. 0103~2. SFS 1892, nr 19, s. 31. FFS 1894, nr 21, s. 30.
-LAND~2. Vanliga paket kunna afsändas .. ofrankerade, såvida sådant är tillåtet enligt destinationsländernas reglementen. FFS 1899, nr 4, s. 7.
-ORT~2. [jfr eng. the place of her destination] bestämmelseort; jfr DESTINATION 3. De 2 à 3 timmar posten vanligen uppehålles i betydligare städer mellan afgångs- och destinations-orten. Snellman Tyskl. 444 (1842). ”Galeasen Hoppet” .. har i går inkommit till Fläskön, för att i dag fortsätta resan till destinationsorten Laurvig. SvT 1852, nr 14, s. 3. Ask Marit. hand. 24 (1903). När man framkommit till destinationsorten. Stenfelt Skepparlif 173 (1903; skämts. om åktur).
Spoiler title
Spoiler content