SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1938  
KVITTENS kvitän4s, äv. -aŋ4s (qvittä´nns o. qvittánngs Dalin), r. l. f. l. m. (G1R 5: 64 (1528) osv.) l. (numera föga br.) n. (G1R 2: 189 (1525), LoW (1911)); best. -en, ss. n. -et; pl. -er, ss. n. äv. =; förr äv. KVITTENSE, r. l. f. l. n.; best. -en, ss. n. -et; pl. -er; förr äv. KVITTENSIA, f.; best. -an; pl. -er; förr äv. KVITTENSIE, f. l. n.; best. -en, ss. n. -et; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. q-. -ans 15341922. -antz 15381678. -ens(z) 1525 osv. -en(t)z 15531790. -ance 16451867. -anze 1587. -ence 16301865. -ens(z)e 1525 (: qwitthenssze breeff)1638. -enze 15871657. -encia 15251547. -entia 15611565. -ancie (-sie) 15401637. -ancier, pl. 16241842. -antie 15261587. -antier, pl. 16211663. -encie (-sie) 1527 (: quittenciebreff)1619. -entie (-zie) 15251558. -ensier, -ent(z)ier, pl. 15611699)
Etymologi
[fsv. qvittancia, -ance; jfr mnt. quitancie, t. quittanz, eng. quittance, fr. qui(t)tance; av mlat. quittantia, till quittare (se KVITTERA)]
1) kvitto. Kvittens på, äv. för l. över ngt. Begära, taga, få, lämna, giva kvittens på ngt. Ith qwittensze For thet inuentarium som han anamade. G1R 2: 112 (1525). Han .. hade thet redeligen betaled, och hade ther vppå Hans Konings quittentie. UpplDomb. 3: 98 (1541). (Rekommenderade) Bref utgifvas ej utan emot quittenz. HistAlm. 1790, s. 83. Qvittens öfver aflemnad fånge bör åtecknas fångförpassningarne. FångvStyrSkrifv. 10/5 1870. HågkLivsintr. 7: 133 (1926). — jfr HUVUD-, INTERIMS-KVITTENS. — särsk. (i sht i vitter stil) bildl. Är ni ej född uti de bygder, / Der härkomst från en gammal ätt / Är et quittence på egna dygder. Kellgren 2: 237 (c. 1783).
2) [ss. övers. av eng. quietus, kvitto, decharge, avsked] (enst.) i uttr. giva sig kvittens, giva sig avsked l. befrielse från livet. Hvem fördroge tidens spe och gissel, / .. Om sjelf man kunde gifva sig qvittens / Med en tum stål? Hagberg Shaksp. 1: 346 (1847).
Ssgr (till 1): A: KVITTENS-BLANKETT. NDA 1876, nr 181, s. 2. —
-BOK; pl. -böcker. bok vari betalningar l. leveranser o. d. utkvitteras. LMil. 1: 402 (1684). Utkörare av pilsnerdricka på landsbygden skall medföra kvittensbok. Upsala(A) 1928, nr 62, s. 1.
-BREV. (kvittens- 16801729. kvittense- 1525. kvittentie- 15261530) (†) kvittens; jfr KVITTOBREV. G1R 2: 61 (1525). De .. måste upwisa behörige quittence-bref, at de contant och rigtigt lefwerering hafwa gjordt. HC11H 8: 79 (1680). Biurman Brefst. 53 (1729).
-KUPONG. (i fackspr.) vid insättning på postsparbanksbok m. m. använd tryckt kupong (lydande å visst belopp) som anbringas i boken ss. insättningsbevis. SFS 1883, nr 43, s. 1. Därs. 1913, s. 1045 (i fråga om inbetalning av pensionsförsäkring).
-LISTA, r. l. f. jfr -BOK. Ljunggren SAHist. 1: 56 (1886). Döss o. Lannge (1908).
B (†): KVITTENSE-BREV, se A.
C (†): KVITTENTIE-BREV, se A.
-REGISTER. kvittenslista l. kvittensbok. ArkliR 1561: 19 (1561). KlädkamRSthm 1567—69 C, s. 2 a.
Spoiler title
Spoiler content