SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1947  
NÅGORHANDA l. NÅGRAHANDA l. NÅGONHANDA l. NÅGOTHANDA, adj. oböjl. o. sbst.
Ordformer
(någet- 1585 (: någet håndeslag). någon- (no-, -gh-) 1570 (: noghonhonda)1652. någor- 16141734. några- (-gh-) 15411684 (: några handa). någre- (no-) 1524 (: någrehande)1685. någro- 1713. nåkra- (no-, -kk-) 1589 (: nokra handha, nåkrahanda). -handa 1541 (: någhrahanda)1734 (: någorhanda). -hande 1524 (: någrehande)c. 1609 (: någhrehande). -hånda (-on-, -nn-, -dh-) 1570 (: noghonhonda)1589 (: nokkra hånndha). -hånde 1585 (: någet håndeslag))
Etymologi
[fsv. nokra handa; av NÅGON o. HANDA, gammal gen. pl. av HAND (se d. o. 21); jfr ALLA-, FLERA-, MÅNGA-, VARJE-HANDA m. fl.]
(†)
I. adj.: av något slag, något slags; särsk. emfatiskt: av något slag vilket det än vara må; någon som helst. (Vi vilja) Atj rette eder sielff her vtinnan, swa at oss ecke behoff görs bekymbre oss yterligare i thetta for:ne ærende i nogre hande motte. G1R 1: 228 (1524). Hvar som tager med våld, af then i handom hafver, jord, hus .. (osv.), eller med någorhanda åtgierd för honom onyttigt giör, och vil sig thet ägna; gälde åter skadan. JB 18: 1 (Lag 1734).
II. sbst.: något, någonting. At iagh icke meer kan see til spijsoffret, eller någhrahanda tacknemlighit vndfå aff idhra hender. Mal. 2: 13 (Bib. 1541).
Spoiler title
Spoiler content