SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VARJEHANDA var3je~han2da, adj. oböjl.
Ordformer
(förr äv. dels särskrivet, dels -dh-. hvarjo- (hw-, -io-) 16481706. hware- 1677. hwari- 1707. hwarja- (-ia-) 16171680. hwerie- 1674. varje- (hu-, hv-, hw-, -ije-, -ie-) 1589 osv.)
Etymologi
[fsv. hvaria handa; till VAR, pron., o. ursprunglig gen. pl. av HAND (jfr ALLAHANDA, MÅNGAHANDA m. fl.)]
motsv. VAR, pron. I 1: vilket som helst slags (särsk. inledande allmän rel.-sats); äv. dels i förb. med i satsen följande förallmänligande helst (se särsk. slutet), dels (o. numera bl.) motsv. (VAR, pron. II, o.) VARJE, ss. attribut till pluralt l. kollektivt huvudord: som är av flera l. många (högst) olika slag l. beskaffenheter; allehanda; mångahanda (äv. bestämmande ord som slag o. d.; förr äv. i predikativ anv.). De, som befinnes att besökia Konnungen i Pålandh, .. uthi hwariehandha saak ded ware kan. RA II. 2: 143 (1617). Dee regementer, som igienom hvariehanda vederverdigheet afftagitt haffva. RP 8: 7 (1640). Sielfwa Malmen .. är i anseende til stället där den brytes .. til halt, lynne och beskaffenhet, sig mycket olik och hwarjehanda. Bromell Berg. 90 (1730). De äldre färdades i hvarjehanda åkdon. Linnerhielm 1Br. 131 (1796). Af .. (svårfångad) natur äro .. nästan alla de ord, som uttrycka själens hvarjehanda tankeförmögenheter. Leopold 6: 336 (c. 1820). Slumpen, som ibland korsar menskliga beräkningar och spelar oss hvarjehanda oberäkneliga spratt. Adelsköld Dagsv. 1: 18 (1899). Kornmjöl användes .. i bröd av varjehanda slag. Keyland Allmogekost 1: 103 (1919). — särsk. i substantiverad anv.: allehanda ting o. d.; förr särsk. i uttr. något varjehanda, allt möjligt; förr äv.: vad (som) helst; jfr VARJE f β. Nu kan syster eller gäster brytta huarie handa th(et) helst ähr. Skråordn. 268 (1589). Jag lärer .. få något hvariehanda at berätta f. Bror. Bark Bref 1: 122 (1703). Bem:te biskop hade hwarjehanda för sig, som icke behagade. Rhyzelius Ant. 81 (c. 1750). Vi kunde språka om Ordboken och hvarjehanda. 3SAH LXIX. 3: 75 (1863). Arbetare, med familj, bohag, husdjur, livsmedel och det dagliga livets varjehanda. Strandh PyramLas. 184 (1985).
Spoiler title
Spoiler content