SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OBSERVERA ob1särve4ra l. op1-, l. -sær- l. -ser-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade (sup. -ert, i Finl., numera mindre br., Porthan BrSamt. 1: 183 (1792)). vbalsbst. -ANDE, -ING (föga br., Dalin (1853), Östergren (1933)).
Etymologi
[jfr t. observieren, eng. observe, fr. observer; av lat. observare, ge akt på, vakta på, åtlyda m. m., av ob (se OBDUCERA) o. servare, ha omsorg om, iaktta, efterleva m. m., till en ieur. rot ser-, ge akt på, skydda m. m., som äv. föreligger i fpers. haraiti, ger akt på, skyddar (jfr KONSERVERA). — Jfr OBS, sbst.3]
Anm. Ngn gg i vard. spr. förekommer den förkortade formen obsa. GbgP 1947, nr 88, s. 10 (i bet. 2 a).
1) (†) ha omsorg om, vinnlägga sig om, vara mån om; (sträva att) vidmakthålla; beakta, iaktta, respektera; rätta sig efter; följa; efterleva. I ofvanstående Heroiske Verser är Cæsura icke observerad. Frese AndelD 80 (1726). At uträkningarne icke rätt observeras (vid maskintillvärkning). Polhem Invent. 5 (1729). (Bänkarna i kyrkorna äro) fördelade mellan menniskor af alla klasser, utan att karl- eller qvinfolkssidorna observeras. Wingård Minn. 9: 93 (1848). — särsk.
a) med avs. på ngns intressen: vara mån om, tillvarata, hävda; äv. med avs. på ngns ägodelar o. d.: ha omsorg om, sköta. At Wårt och Cronones Interesse .. må .. tilbörligen observeras. Bergv. 1: 135 (1649). Att Cronones .. Slagskatt .. observerad blifver. CivInstr. 110 (1723). ÅbSvUndH 68—69: 182 (1749).
b) med avs. på felaktighet l. skada o. d. som bör avhjälpas: ägna sig åt, ta itu med, gripa sig an med; jfr 2. Om någre läck märckas på Taken, .. (böra) såsom angelägnast .. observeras de läckor, som upkomma närmast vid Takfoten. PH 5: 2931 (1750).
c) med avs. på uppträdande l. handlande o. d.: ådagalägga, visa; vinnlägga sig om, iaktta. Att hvar och en observerar .. moderation. RARP 9: 322 (1664). Jag (ville) .. hafva påyrkat, att delikatess i förhållanden bör observeras. FoU 20: 203 (1848).
d) närmande sig bet.: ta hänsyn till (ngt), respektera; jfr f. Lapparna observera .. myckit grant Slächt linierna och Gradus Affinitatis .. Fördenskull dhe .. aldrig frija uti dhe förbådne leder. Landsm. XVII. 3: 45 (1672).
e) med att-sats l. inf.: lägga sig vinn om, tillse (att), beakta l. följa den föreskriften (att), iaktta den regeln (att); med inf. möjl. äv.: sträva (att), försöka. RARP 9: 26 (1664). (Vi) observerade .. efter Hans Maj:ts befallning, at hålla wåra troppar slutna. HC11H 1: 88 (1676). Til at ställa sigh Rätt, måste Soldaten observera .. at han ställer sigh således, at Rohtar och Leder äre jämbne. Söderman ExBook 45 (1679). AdP 1789, s. 775.
f) med avs. på föreskrift, förmaning, regel, beslut o. d.: följa, efterleva, rätta sig efter; äv. med avs. på formaliteter o. d.: iaktta, uppfylla. OxBr. 5: 62 (1613). TiggiareOrdningen som giordes på Rijkzdagen åhr 1642 observeras nu icke. LReg. 248 (1648). Man observerar ungefär samma formaliteter. Björnståhl Resa 6: 57 (1778). Ahlman (1872).
g) med avs. på rang- l. placeringsordning l. indelning o. d.: tillämpa, följa, iaktta. RA II. 2: 92 (1617). At een skäligh proportion och lijkheet ibland Embetzbröderne .. observeras. SthmStadsordn. 1: 189 (1665). 2RA 3: 16 (1731).
h) med avs. på avstånd o. d., närmande sig bet.: hålla. At denna rymd, neml. en half aln emellan Fårorna (vid plöjning), skal kunna noga observeras .. så kan man (osv.). Stridsberg Åkerbr. 131 (1727).
i) med saksubj., dels med avs. på tid: vara avhängig av (viss tid) i fråga om utseende l. värksamhet o. d., dels med avs. på riktning o. d.: vara riktad l. orienterad åt l. löpa i (visst väderstreck o. d.). Hällor, på hvilka desse uphögde ränder icke observerade något vist väderstrek, utan gingo i korss och tvär. Kalm VgBah. 55 (1746). Hungerbrunnar .. observera ingen viss tid (dvs. på dagen), utan, alt efter årstiden och årsväderleken, flyta de eller afstanna. Wallerius Hydrol. 25 (1748).
j) i vissa uttr.
α) observera ngt för lag, åtlyda ngt ss. lag, ha till lag. En sådan Ordning, som fölier, then Wij wele, at för Lagh .. observeras skal. Schmedeman Just. 134 (1614).
β) observera en metod o. d., (känna o. förstå att) följa l. tillämpa en metod. Een fremmande .. den der icke så noga wiste, retta metoden att observera. HovförtärSthm 1688 A, s. 23. Polhem Bet. 1: 18 (1721).
γ) observera med ngt (på det l. det sättet), närmande sig bet.: bete sig l. förhålla sig l. göra (på det l. det sättet) med avs. på ngt? Sedhan wij hadhe remonstrerat Adelen .. huru öfwer Sweriges Rijke observeras medh Tullen. HSH 31: 332 (1662).
δ) observera diet, iaktta l. föra diet; jfr f. VeckoskrLäk. 3: 37 (1782).
2) (uppmärksamt) betrakta, se (med uppmärksamhet) på (ngn l. ngt), ge akt på, iaktta; äv. närmande sig l. övergående i bet.: studera (ngt); äv.: ha (ngn l. ngt) under observation l. övervakning; i sht förr äv.: bedriva forskning(ar) rörande l. undersöka (förhållanden bland människor l. i naturen o. d.); förr äv. dels allmännare: ha sin uppmärksamhet riktad på (ngn l. ngt), dels i fråga om ngns syn på l. inställning till ngt o. d.: betrakta, dels möjl. äv.: söka utröna. At de tilbakars förfallne Länen i Swerige .. wäl observeras, och när en sådan Casus händer, icke försummas at indraga igen. HC11H 10: 203 (1633). Så skall jag intz latha aff andre phantasier transportera mig, men observera alt medh realitet. AOxenstierna Bref 4: 526 (1648). Ängarnes art och beskaffenhet skal Landtmätaren .. granneligen observera. LandtmFörordn. 25 (1725). Kunde jag väl om .. (hottentotternas seder), som jag hos them observerat, mycket skrifva. Humbla Landcr. 481 (1740). Han .. är .. förpliktad .. att låta den misstänkte i tysthet observeras. Biberg 3: 478 (c. 1823). (Vi) kände .. oss åtskilliga gånger observerade av en äldre, soignerad gentleman. Rogberg Två 219 (1929). — särsk.
a) i fråga om (natur)vetenskapliga (i sht astronomiska l. meteorologiska) undersökningar o. d.: göra observationer rörande (ett fenomen l. ngt i naturen l. universum o. d.), göra (ngt) till föremål för iakttagande l. undersökning l. observation; äv.: studera (ngt); numera nästan bl. med avs. på ngt som kan iakttas med synen l. registreras med apparater l. instrument o. d.; stundom svårt att skilja från 3. VetAH 1745, s. 63. (Tabellerna) skola tiena till en öfver hela Riket likformig methode vid observerandet .. af åhrligen födde och döde. Fennia XVI. 2: 97 (1748). Magnetnålens afvikning observerade jag med två särskilte Compasser. Landell Bligh 21 (1795). Lindhagen Astr. 86 (1858). särsk.
α) (†) i uttr. observera ngt till ngt, gm observation fastställa l. uppskatta att ngt är det l. det. (Kometens) diameter (blev) några gånger observerad til 48 secunder. VetAH 1745, s. 64.
β) astr. i uttr. observerad höjd, latitud, longitud, ort osv., höjd osv. som fastställts gm observation. Ramsten o. Stenfelt (1917).
γ) (enst.) om instrument l. apparat o. d., i uttr. kunna observera (ngt), vara användbar vid observation av (ngt). En ny method af en quadrant gier jag ock förslag uppå, som kan observera alt. Swedenborg RebNat. 1: 216 (1711).
b) mil. med avs. på fiende, egna trupper, eld(värkan), projektilnedslag o. d.; särsk. i p. pf. i uttr. observerad eld, för att beteckna att projektilnedslagens l. krevadernas lägen iakttas o. att elden regleras med hänsyn till dem. Spegel Dagb. 139 (1680). ArtillRegl. 1940, 2: 106. särsk. (numera föga br.) om flotta o. d. med avseende på kuststräcka l. hamn o. d.: hålla under observation (jfr OBSERVATIONS-ESKADER); förr äv. om armé, med avs. på fientlig armé l. fästning o. d., närmande sig bet.: iaktta med vaksamhet, bevaka. PT 1758, nr 62, s. 2. Båda arméerna (borde) från Bützow observera Rostock och Wismar. Mankell Fältsl. 42 (1857). Förbindelse mellan tvänne af öfverlägsna fientliga sjöstridskrafter observerade skärgårdsområden. IllMilRevy 1898, s. 104.
c) om person l. sak, i sådana uttr. som vara l. bli l. göra sig observerad, vara osv. (mycket) uppmärksammad l. föremål för beundran l. (stort) intresse l. (om person) (mycken) hyllning o. d. (på grund av sina egenskaper l. sitt utseende o. d.); jfr 3. DA 1793, nr 82, s. 1 (om ett piano under en konsert; jfr 3). Vintersolståndsdagen är ingen märkesdag som på något sätt observeras. Nilsson FestdVard. 214 (1925). (Han har) gjort sig fördelaktigt observerad för sin klangfulla bariton. OoB 1930, s. 383.
d) i numera obr. anv.
α) i uttr. observera på l. över ngn l. ngt, iaktta l. betrakta l. ge akt på l. studera ngn l. ngt; jfr a. Då Prof. Jussieu blef befalt at resa til Normandiska kusterna och der observera öfver denna saken (dvs. vattenpolypers tillväxt efter klippning). Linné Stenr. 14 (c. 1747). Han har observerat på Örterne .. i 20 års tid. Björnståhl Resa 1: 509 (1773). Wetterbergh Penning. 327 (1847).
β) närmande sig bet.: kontrollera (ngt med avs. på dess egenskaper). (Av magistraten) Observeres .. mått i Stederne medh tunna, kanna, lodh, alln etc. 1BorgP 457 (1642).
γ) med avs. på jordegendom o. d.: (undersöka o. söka) fastställa storlek o. värde o. skattekraft hos (egendomen). 1688 års skattläggningsprotokoll, hvaraf synes som efter gissning egendomen observerat blefvet. GrundskHArk. 241 (1730).
δ) ta (ngt) med i räkningen, medräkna (ngt); jfr 4. Emedan för 5 Compagnier .. ännu Tälter lärer behöfwas, sedan de observeres, som tilförene .. Anordnade äre. KlädkamRSthm 1710 C, s. 109.
3) varsebli, varsna, upptäcka, iaktta, lägga märke till, märka (se d. o. 13); äv.: (under l. ss. ett resultat av iakttagande l. forskande l. systematisk observation o. d.) uppmärksamma l. fastställa l. bli på det klara med (ngt l. att ngt förhåller sig så l. så); med konkret l. abstrakt obj. l. med att-sats. Phrygius HimLif. 65 (1615). En stoor hoop .. hwilka woro så intent på sitt förehafwande att dhe intet observerade min ankomst. VDAkt. 1676, nr 246. Uti de varma länder är observerat, att utdunstningen är för sig sjelf mera considerabel, än alla öfriga sensibla evacuationer. Westerdahl Häls. 343 (1764). Få djur .. observera så lätt en annalkande fara som strutsen. Gripenberg Johnson Saf. 73 (1928). — särsk. (numera bl. tillf.) allmännare: se (ngt). En utländning som på fasta landet observerat långt flera glada ansigten, än London (visat honom). SP 1792, nr 45, s. 1.
4) [specialanv. av 2 o. 3] närmande sig l. övergående i bet.: lägga märke till o. (vid frågans bedömning l. för framtiden o. d.) hålla i minnet l. ta hänsyn till, beakta, betänka, komma ihåg; särsk. i uppmaningar att ge akt på l. lägga på minnet vad ngn säger l. att beakta ett visst faktum; jfr MÄRKA 11 b, c. OMartini Läk. 51 (c. 1600). Man .. (bör) observera, att däräst icke pestens härjningar .. tillkommit .., skulle (osv.). HSH 7: 210 (c. 1800). Men dyrt ska de va, observera det! Jag betalar, observera det! Hammenhög PoB 455 (1931). Anm. till 4. I denna anv. förkortas verbet i imperativ ofta obs. (jfr OBS, sbst.3). Obs. nymålat, i sht förr vanligt anslag på nymålade föremål, i sht utomhus. Obs. För alla Blad som afgå med löspost .. erlägges postarfwode med 24 sk. bko pr år. WesterwWBl. 1852, nr 2, s. 4 (i annons). SvD(B) 1948, nr 146, s. 12 (i annons).
5) (numera bl. ngn gg arkaiserande) påpeka, fästa (ngns) uppmärksamhet på (ngt); göra påpekande l. anmärkning l. anteckning o. d. om (ngt); möjl. äv.: konstatera; jfr 6. LandtmFörordn. 37 (1700). Men tar man, observerade jag vidare, nu ordet rätts-vidrig uti denna vidsträcktare .. mening .., så (osv.). Biberg 3: 92 (c. 1823). Jag (måste) .. för rättvisans skull observera, att — .. (böckerna) äro något matta. Sturzen-Becker I. 1: 117 (1845, 1861). SvKulturb. 3—4: 278 (1930). — särsk. (†)
a) i uttr. observera det l. det mot ngt o. d., rikta den l. den kritiska anmärkningen mot ngt; jfr 6. Har jag imot Conceptet ingen ting mer at observera, än att (osv.). VDAkt. 1793, nr 215 (1791). SvLitTidn. 1819, sp. 537.
b) i uttr. ha ngt observerat, närmande sig bet.: ha ngt att andraga. När .. (Vallerius) kom, frågade .. (Schütz) om han hade nogot til att påminna eller observerat widh Biblioteks wäsende. Rudbeck Bref 197 (1684; jfr 6).
6) (†) i fråga om revision av räkenskaper l. granskning av en tjänstemans l. ämbetsmans o. d. förvaltning l. ämbetsutövning o. d.: göra (revisions)anmärkning(ar) rörande (ngt); äv.: anföra (ngt) ss. en (revisions)anmärkning; äv. i uttr. observera på ngn, rikta (revisions)anmärkning(ar) mot ngn. (Beträffande) hwad foog Professor juris hafft jämwähl på honom observera .., så (osv.). ConsAcAboP 7: 91 (1691). Reviderad .. 1738 men derwid eÿ warit något särdeles at observera. KlädkamRSthm 1732 (1738; anteckning på räkenskapsbok). De Observerade Talgliusen som skaffaren Rudberg .. har för för mÿceket utgifwit. HovförtärSthm 1740, s. 13. PH 6: 4551 (1757).
Avledn.: OBSERVERBAR, adj. (i skriftspr.) till 2, 3: som kan iakttagas l. observeras; som man kan se; som är synlig; äv.: som kan göras till föremål för observation. De direkt observerbara, visuella dubbelstjärnorna. NordT 1911, s. 320. En liten knappast observerbar .. stensättning. SvD 28/11 1920, Söndagsbil. s. 2. Det .. icke observerbara eller icke uppmätbara. 19Årh. V. 1: 55 (1922).
Spoiler title
Spoiler content