SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAPPORTERA rap1orte4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RAPPORTÖR.
Ordformer
(rap- 16601847. rapp- 1634 osv.)
Etymologi
[jfr t. rapportieren; av fr. rapporter, av re- (se RE-) o. apporter (se APPORTERA). — Jfr RAPPORT, REPORTERA]
A. i fråga om förflyttning av ngt o. i anv. som ansluter sig härtill.
1) (†) om hund: apportera. Holmberg 2: 570 (1795). Weste (1807).
2) (†) eg.: plocka ihop l. sammansätta; i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.: bestående av plattor som tillsammans bilda en figurframställning. Golfwet i kyrkan är lagt med rapporterad marmor uthi bibliska historier. SvBrIt. 1: 30 (c. 1700).
B. meddela o. d.; jfr AV-, IN-RAPPORTERA.
3) (muntligen l. skriftligen) meddela (ngt), inberätta; sända l. avge rapport om (iakttagelser l. erhållna upplysningar l. slutförandet av ett uppdrag o. d.); vanl. i fråga om sådant meddelande osv. från en underordnad (person l. myndighet) till (närmast) högre instans; äv. (ofta ngt vard.) i utvidgad anv., i fråga om meddelande mellan jämlikar o. d.; särsk. i uttr. rapportera (ngt) för l. till ngn, äv. rapportera om ngt; stundom äv. med sakligt subj. RP 4: 3 (1634). Hvad han hörer skall han seija sigh vara villigh för Hennes M:tt att rapportera. Därs. 8: 742 (1641). När uthskottet kom tilbakars rapporterade the hwadh widh conferencen med Prästerskapet war förelupit. RARP 8: 18 (1660). Jagt-Lieutenanterne .. (böra) til nästa Sjö-Tulls Kammare skrifteligen rapportera, hvad lotspenningar Lotsen upburit. PH 8: 38 (1764). Förstoppningarna i rörledningarna voro förut kända och rapporterade. TT 1880, s. 43. Årsredogörelsen (för det religiösa sällskapet) rapporterade om läget och verksamheten i Holland. KyrkohÅ 1930, s. 240. Gust fortfor .. att .. fiska upp ansikten ur massan och rapportera dem för Sune. Siwertz Låg. 137 (1932). — särsk.
a) (†) i uttr. rapportera ngn ngt (jfr b α), rapportera ngt för l. till ngn, avge rapport till ngn om ngt. Tyska Råden hafva rapporterat den Kongl. Regeringen hvad (osv.). RP 8: 700 (1641). Sedan han .. rapporterat kaptenen, att frukosten var färdig. Gosselman SNAmer. 1: 32 (1833).
b) i fråga om militära rapporter (jfr d). HSH 7: 327 (1742). (Då) Förpostcheferne .. rapportera fiendens annalkande. Lefrén Förel. 2: 125 (1817). Rapportering och ordonnanstjänst. SFS 1941, s. 1152. särsk.
α) (†) motsv. a, i uttr. rapportera ngn (om) ngt, avge rapport till ngn om ngt. KKD 10: 320 (1703). Jag .. raporterade Öfwersten om min bestelling. Därs. 1: 97 (c. 1710). Ekstrand Karlbg 234 (i handl. fr. 1800).
β) (†) med personobj. betecknande ngn vars ankomst l. dyl. anmäles. Skildtvakten rapporterade mig till vakthafvande löjtnanten .. och derefter kom jag in. Nilsson Dagb. 47 (1816, 1879).
γ) (†) refl., i uttr. rapportera sig för egna kläder, om kadett: anmäla att man önskar att på egen bekostnad utfå kläder utöver den ordinarie utrustningen. Pereswetoff-Morath Kadettm. 20 (1889; om förh. c. 1865).
c) om tidning, radio o. d. med avs. på nyheter o. d. Väderlekstjänstens rapportering i radio. Tidningarna rapporterade ostörd ordning över hela landet. Tiselius Larsson LivNödtorft 275 (1934).
d) anmäla (ngn) för en förseelse l. ett fel l. dyl. TjReglArm. 1858, 2: 115. Fruntimmer, som i .. gränder piskat mattor till men för trafikerande ha rapporterats. SD(L) 1901, nr 587, s. 4. PT 1909, nr 79 A, s. 2.
e) (†) i fråga om orientering l. redogörelse l. dyl. som ges av en överordnad l. dyl. RARP 4: 606 (1651).
f) jäg. om fågelhund som funnit en tryckande fågel: uppsöka jägaren o. gm rörelser o. d. meddela fyndet (samt visa jägaren vägen till fyndplatsen); jfr RAPPORT 1 g. Hahr HbJäg. 53 (1865). NFSportlex. (1943).
4) (numera bl. tillf.) skvallra om (ngt); jfr RAPPORT 2, RAPPORTÖR 1 d. Andersson (1845). Dalin (1855).
C. hänföra o. d.
5) (†) i uttr. rapportera ngt till ngt, hänföra ngt till ngt, ställa ngt i relation till ngt, basera ngt på ngt. VetAH 1811, s. 226. Näst föregående eqvationer voro rapporterade till tvenne sins emellan vinkelräta coordinater. Därs. 1812, s. 204. Biberg 1: 161 (c. 1820). Dalin (1855).
6) (†) i uttr. rapportera sig på l. till ngt l. ngn.
a) om ngt sakligt: hänföra sig till ngt l. ngn.
α) ha samband l. sammanhang l. överensstämma med ngt; korrespondera med ngt; äv. närmande sig l. övergående i bet.: basera sig på ngt, vara (för sin existens o. d.) avhängig av ngt. At .. (betänkandet) raporterar sig på Konungens skriftliga project. HT 1924, s. 382 (1789). De omständigheter, som omedelbarligen rapportera sig til vårt slägtes förädling. VetAH 1804, s. 138. 888 ekar blefvo stämplade på Djurgården, emedan det rapporterade sig på ett visst ställe i apocalypsen. HH XXV. 2: 73 (1809). Landtmäteriet (är) en Matematisk konst, emedan den rapporterar sig på ren Mathesis. Polyfem II. 3: 4 (1810). Sådane (göromål), som rapporterade sig på truppernes behofver. Crusenstolpe 1720 105 (1837).
β) ha avseende l. syfta på ngn l. ngt. (Han) förklarade så, at thet han sagt rapporterade sig på Bönderne. 2RARP 4: 331 (1727). Sådana (termer), som .. rapportera sig på konsten. Hammarsköld KonstH 2 (1817). SKN 1845, s. 59.
b) [jfr fr. s'en rapporter à qc] om person: åberopa l. förlita sig på ngt; jfr HÄNFÖRA 3 b. I saker, som angå krigsmetien, vill jag gierna raportera mig på deras intygande, som äga deri erfarenhet. 2RARP 18: 410 (1751).
D. i fråga om upprepning av ett mönsterparti i ett mönster; jfr RAPPORT 12.
7) vävn. om vävnad(sbindning) l. dyl.: bilda l. förete en rapport (se d. o. 12). 2NF 22: 1032 (1915). En bataviabindning .. måste rapportera på ett jämnt antal trådar och skott. HantvB I. 8. 2: 42 (1940).
Särsk. förb.: RAPPORTERA IN1010 4. (föga br.) till 1: inrapportera (ngt). Lundell (1893).
Ssgr (till 1): RAPPORTERINGS-SKYLDIGHET~102 l. ~200. (mera tillf.) (Att sergeanten) icke .. fullgjort sin rapporterings-skyldighet. KrigVAT 1852, s. 428.
-SYSTEM. system för (l. innebärande) rapportering; särsk. hist. i fråga om den rapportering angående tänkesätt o. ämbetsmäns l. privatpersoners pålitlighet ur regimens synpunkt o. d. som på 1810-talet ålades vissa myndigheter (särsk. landshövdingar). MinnSvNH 11: 16 (1872). Wachtmeister AntBr. 157 (1915).
Spoiler title
Spoiler content