SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1983  
SPEKULANT spek1ɯlan4t l. späk1- l. spe1-, l. -ul-, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. spekulant, t. spekulant; av lat. speculans (gen. -antis), p. pr. av speculari (se SPEKULERA), l. analogisk bildning till SPEKULERA efter mönster av ord ss. GRATULERA: GRATULANT, OFFICIERA: OFFICIANT]
1) (†) motsv. SPEKULERA 2: person som spekulerar, tänkare, grubblare; jfr SPEKULATÖR 1. Nordforss (1805). Hvilken inre rikedom af bildning, hvilken capacitet af yttre tillbildning och appropriation skall ej hvarje qvarstående hufvudform (av de olika filosofiska systemen) besitta, och i konstnärens eller speculantens hand visa sig innehafva? Biberg 1: 275 (c. 1820).
2) (†) motsv. SPEKULERA 3, om person som i hemlighet l. tysthet överväger l. planerar ngt l. har avsikter i fråga om ngt. Weste FörslSAOB (c. 1817).
3) (†) motsv. SPEKULERA 4: person som vill ha o. hoppas på l. väntar sig att få ngt, aspirant. HH XXV. 2: 124 (1812). I likhet med dig anser jag Hedrén för den utan jemförelse farligaste af alla Speculanterna (på biskopsstolen i Växjö). Tegnér Brev 2: 402 (1823). Tros det blifva många speculanter till de nu ledigvarande 2:ne pastorater? VDAkt. 20/9 1850.
4) motsv. SPEKULERA 5: person som spekulerar på ngt; särsk. i uttr. vara spekulant på, förr äv. till ngt, spekulera på ngt. Har du någon spekulant? Hugade spekulanter. Som Rådhus-Källaren och Gästgifweriet i Nyköping .. blifwa ledige at arrendera ..; altså måge hugfälte .. Speculanter hos Magistraten .. derå göra sine anbud. IT 1791, nr 28, s. 4. Rusthållshemmanet Lunnaby .. bortarrenderas, antingen helt och hållit, eller, i saknad af antaglig spekulant härtill, desz warande stora byggning. NVexjöBl. 1847, nr 6, s. 3. Auktionsförrättaren .. svängde .. (klubban) som en trollstav som om han med dessa manipulationer hoppades kunna öka spekulanternas köpkraft. Hellström Malmros 102 (1931). Spekulanter på en villa. DN(A) 1964, nr 223, s. 5. — jfr EGENDOMS-SPEKULANT.
5) motsv. SPEKULERA 6: person som spekulerar (i sht förr äv. utan negativ innebörd l. särskild tanke på kortsiktighet, se SPEKULERA 6); äv. i utvidgad l. mer l. mindre bildl. anv., ofta liktydigt med: (skrupelfri l. samvetslös) profitör l. lycksökare; jfr SPEKULATÖR 3. Spekulanter i hausse l. baisse. Spekulant på börsen. GT 1786, nr 62, s. 1. Speculanter infinna sig i kyrkan flera timmar före Gudstjenstens början, och intaga de bättre platserna, som de sedan för några Francs afstå till åhörare, som komma sednare. SKN 1842, s. 156. Tillströmmandet af .. irländska utvandrare har i Unionens fyra eller fem stora sjöstäder bildat en befolkning af råaste art, .. som på det bedröfligaste sätt begagnas af politiska spekulanter. Frey 1850, s. 337. Spekulationens nationalekonomiska uppgift .. fylles i det stora hela, om hvarje enskild spekulant fullföljer ensamt sitt privatekonomiska intresse, i det han söker köpa billigt och sälja dyrt. EkonS 2: 464 (1899). Amerikanska spekulanter utbjödo dollars för att erhålla danska kronor, räknande med att dessa skulle stiga i värde och därför senare kunna utbytas mot ett större antal dollar, vilket skulle medföra en betydande spekulationsvinst. HandInd. 56 (1926). Jag tänkte att samhällskartans vita fläckar, skulle kunna låta ana guldgruvor för hugade spekulanter i filosofiska samhällsfrågor. Martinson BakSvenskv. 255 (1944). Siwertz Tråd. 43 (1957). — jfr BÖRS-, EGENDOMS-, FOND-, HAUSSE-, SKOGS-, STOR-, TERMIN-SPEKULANT m. fl.
Ssgr (Anm. I nedan anförda språkprov förekommer förleden spekulanten- i ssgn spekulanten-hjälm ss. numera föga br. nedsättande beteckning för person som spekulerar; förleden är möjl. eg. t. spekulanten, pl.; möjl. dock skapad efter mönster av sådana namn som Borgenhielm o. Löwenhielm: Snart kom man underfund med att mineralkällan icke var det vigvatten, hvarmed man kunde besvärja underjordens magter .. Då hittade några ”spekulantenhjelmar” (uppfinningens heroer förtjena adelsnamnet) på att imitera Gud fader och göra samma slags källor som han. Blanche Våln. 264 (1847). Vår ’Spekulantenhjelm' (har) samlat en icke obetydlig förmögenhet på affären (dvs. uthyrandet av möbler mot oskäligt hög betalning). Bäckman Blyertsteckn. 8 (1850)).
A: (4) SPEKULANT-ANBUD~02 l. ~20. jfr anbud 1 f. Östergren (1944).
(4) -KRETS. (spekulants- 1898) krets (se krets, sbst.1 9 b) av spekulanter. LAHT 1898, s. 184.
-RING. spekulantkrets. GHT 1895, nr 241 B, s. 2.
(5) -SINNE. (numera mindre br.) om sinne för affärer l. ekonomi. Järta 1: 130 (1816).
B (†): SPEKULANTS-KRETS, se A.
Spoiler title
Spoiler content