SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1986  
STAMPA stam3pa2, sbst.4, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[fsv. stampa; jfr dan. o. nor. stampe; till STAMPA, v.2 (jfr STAMP, sbst.1—3, 5—6, STAMPA, sbst.1—3)]
1) (numera bl. i skildring av ä. förh.) fälla för fångst av djur, i sht större däggdjur, bestående av upphängd (l. lutande) stock l. tung träkloss i förbindelse med liggande bräde l. stock gillrade så att stocken osv. faller ned på o. dödar det djur som beträder brädet osv., stockgiller; äv. om snara; jfr STAMP, sbst.5 1 o. STAPPA ’fälla'. Ihre (1769). Stappa eller stampa betyder både snara och fälla. TJäg. 1834, s. 976. (De förr använda) Stampa och baku bestod af ett större stockgiller, ej olikt vår vargläm. Hahr HbJäg. 13 (1865). Keyland NordMJakt. 9 (1911).
2) (†) i fråga om dels trångmål l. knipa l. fara l. olycka l. nöd l. umbärande, dels pliktande l. umgällande o. d. i vissa uttr.; jfr STAMP, sbst.5 2 a o. b.
a) dels sätta ngn i stampan (jfr b o. 3), försätta ngn i trångmål osv. l. utsätta ngn för fara osv., sätta ngn i klistret l. lämna ngn i sticket o. d.; dels stå (kvar) l. vara i stampan (jfr b), vara i trångmål osv. l. fara osv. (E. XIV) gaf adelän fullmacht att döma Jöran Person och sedan togh han honom uth och trugade adelen ther till, att the skulle giöra honom ärlig, och the skulle vara uthi samma stampan igen. RA I. 2: 277 (1569). Han blifwer satt i stampan. i. e. Han lämbnas och öfwergifwes i faaran. Törning 59 (1677). Inom nu framflutne 50 år, hafva .. öfver 150 Tunnor Guld gått från Borgare-ståndet in uti Frälse-ståndet, och det förra altid stått likasom i stampan. Clason PVetA 1769, s. 16.
b) stå i stampan för ngt (jfr a, 3), bära bördan l. stå faran l. ta ansvaret l. umgälla straff för ngt. Begärede Hinrich .. at Hans må warda af rättenn tillhållin at göra honom det gåt som hann honom tillmät haf(ue)r eller stå siälf i stampann der före. 3SthmTb. 3: 135 (1600).
3) (†) i fråga om hinder för rörelse l. utveckling l. i fråga om stagnation o. d., i uttr. stå i stampan, icke komma någon vart l. ur fläcken l. icke göra framsteg o. d.; jfr STAMP, sbst.6 2. Jag (dvs. M. Stenbock) kom här i palatinatett Belz för 4 dagar sedan, män som .. congressen intett resolveratt någett medh eller emoth Eders Majestett (dvs. K. XII) uthan alla flytt bort ifrån hus och hem så står jag så gott som i stampan. KKD 12: 150 (1703).
Spoiler title
Spoiler content