SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
AUKTION a͡ukʃω4n, äfv. a͡ωk-, hvard. äfv. ok- l. ak-, stundom (utan diftongisering) a1ɯk- l. a1uk- l. a1ɯk- l. a1uk-, sällan -tʃω4n (auctio´n Weste, aukschón Almqvist, aucktschón .. t höres föga Dalin), r. (f. Möller (1790), Almqvist, Dalin (1850), Lundell; m. Sahlstedt, Weste, Lindfors (1815)); best. -en, hvard. i mellersta Sv. äfv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr holl. auctie, t. auktion, f., eng. auction, af lat. auctio, f., (till)ökning, stegring af anbud, auktion, till augere, öka (se ÖKA)]
1) [jfr motsv. anv. i holl., t. o. eng. äfvensom lat. auctio] (den) form för köps afslutande som består i en mellan tillstädesvarande spekulanter anordnad (vanl. offentlig) täflan i anbud å salubjuden egendom l. rättighet osv., hvarvid den som afgifver det för säljaren l. öfverlåtaren fördelaktigaste (högsta l., vid leveranser o. entreprenader, lägsta) anbudet stannar för köpet; förrättning hvarvid försäljning på dylikt vis eger rum (l. är afsedd att komma till stånd); jfr UTROP(NING). Under pågående auktion. Före auktionen(s början). Gården utbjöds, såldes på auktion. Den här vasen är köpt, inropad på auktion efter grefvinnan M. I morgon hålles, förrättas auktion efter kronofogde L. Gå på, komma (tillbaka) från en auktion. Hon springer på alla auktioner. Utlysa auktion på lösören. Hålla l. anställa auktion på strandfynd. Hans bibliotek har gått (l. blifvit satt) på auktion (dvs. bortauktionerats). Offentlig (l. öppen) auktion. Frivillig auktion (då ngn frivilligt låter bortauktionera ngt); exekutiv auktion (då pantförskrifvet l. i mät taget gods går under klubban till gäldande af skuld). Auktion i l. med uppslag (se UPPSLAG), i l. med afslag (se AFSLAG 5 a γ), i l. med upp- och afslag (se UPPSLAG). Om kiöp och såld (dvs. försäljning) med auction och med uthrop. J. C. Risingh (c. 1650) i Hist. tidskr. 1896, s. 74. Schmedeman Just. 341 (1664). Alle Uphandlingar för Cronan .. skola .. skie igenom Auction med Afslag. Stiernman Riksd. 2532 (1723). Stånde Allmogen .. fritt til .. Auctioners förrättande, at sielfva utse och antaga the Personer, som the kunna hafva thet bästa förtroende til. Resol. uppå allmogens besvär 17 Dec. 1734, mom. 10. Sälja något på öpen auction. Lind (1749, under ausruf). Den 20 uti innevarande Månad .. kommer .. i Strengnäs, genom Auction at försäljas en .. vid Domkyrkan belägen Gård. PT 1758, nr 12, s. 4. Magistratens Publication i Stockholm den 15 Martii 1734: som vid 100 dal. S:mts plikt förbjuder privata Auctioners hållande i husen, utom den publique AuctionsStyrslens närvaro. Heitmüller Auctioners nytta 47 (1764). En hop artiklar på Benz(eliska) auctionen gingo oss ur händerne och stego til enorme priser. Porthan Bref t. Calonius 36 (1793). Kronofisken (m. m.) .. skola .. uppå allmän auction .. under arrende upplåtas på så lång tid Författningarne föreskrifva. Backman 1: 145 b (1831, efter handl. af 1810). I början af Maj skall jag hålla auktion på allt hvad jag ej kan föra med mig (vid min flyttning till Växiö). Tegnér 6: 30 (1826). Auction kan .. vara antingen enskild .. eller offentlig .. och denna sistnämnda återigen antingen frivillig eller tvungen. Schrevelius Civ. 2: 493 (1847, 1857). Auktion på landet (skall) alltid .. slutas senast klockan nio på aftonen. SFS 1863, nr 11, s. 1. Hon (dvs. en flicka om hvilken fattigvården haft att draga försorg) fick sälja sig sjelf nu (efter konfirmationen), i st. f. att gå på auktion (dvs. bortauktioneras) i sockenstugan (till den som på billigaste villkor ville åtaga sig hennes underhåll). Hedenstierna Fru W. 122 (1890). Den första gång, man oss veterligen påträffar något vittnesbörd om bekantskapen med auktioner i vårt land, är år 1639, då en anstalt för bortauktionerande af egendom .. af det akademiska konsistoriet i Upsala inrättades. Almén Om auktion 1: 130 (1897). Genom öppen och frivillig auktion, som förrättas i gården N:r 5 St. Algatan i Lund fredagen den 10 dennes kl. 9 f. m.(,) försäljas .. diverse bättre möbler ... LD 1902, nr 232, s. 1. jfr ARRENDE-, BANKO-, BOK-, BÖRS-, ENTREPRENAD-, FASTIGHETS-, FONDBÖRS-, FÖRSÄLJNINGS-, HAVERI-, HUS-, HUSGERÅDSKAMMAR-, HYRES-, KONKURS-, KONST-, KRONO-, LEVERANS-, LÖSÖRE-, PANT-, SJÖTULLS-, SKOGS-, STADS-, TVÅNGS-, UNDERBUDS-, UPPHANDLINGS-, UTHYRNINGS-, UTMÄTNINGS-, UTPANTNINGS-, ÖFVERBUDS-AUKTION m. fl. — oeg. Rikets högsta ämbeten stå öppna eller gå på auktion (såsom landshöfdingetjensterna) till den högstbjudande okunnigheten. Tegnér 6: 140 (1830).
2) (†) konkret, om auktionskammare (l. annan motsv. institution som har ordnandet af o. öfverinseendet öfver auktioner om hand) l. en sådans lokal(er). Sammaledes ähr och det General Factoriet, tillijka medh en Beurs, auction och flere commoditeter nyligen inrättadt (i Sthm). S. Rosenhane i HSH 31: 30 (1663). Casseuren uti Auctionen. Lagerström Förordn. ang. auct. 51 (1731). Joh. Christiern Heitmüller, Öfver-Directeur vid Kronans Auction. Heitmüller Auctioners nytta (1764; i titeln).
Ssgr (till 1): AUKTIONS-AFGIFT03~, stundom 103~02 l. ~20. jfr -OMKOSTNADER. Justitiä-Ombudsmannen (har) föreslagit den rättelse uti auctions-afgifternes beräknande, att när auctions-provisionen och slagafgiften tillsammans utgöra mera än 6 procent af partiets försäljnings-summa, bör slag-afgiften minskas (så att det samfällda beloppet ej öfverstiger nämnda procent). Ad. prot. 1812, 2: 63. Sv. o. t. handlex. (1851, 1872).
-ANBUD~02 l. ~20. vid auktion afgifvet anbud (å utbjuden sak, leverans osv.). Regl. 20 Dec. 1825, s. 8. SFS 1891, nr 84, s. 4.
-ANSLAG~02 l. ~20. (offentligen anslaget) tillkännagifvande om auktion. Stiernman Riksd. 1619 (1668). Heitmüller Auctioners nytta 48 (1764). SFS 1830, s. 1225. Därs. 1858, nr 29, s. 8. Kindblad (1867).
-ANSLAGS-SKRIFT. (†) = föreg. Formular aff auctions anslags Skriffter. Wexel o. lähn bancken G 4 a (1668).
-ANSTALT ~02 l. ~20. (mindre br.) Heitmüller Auctioners nytta 15 (1764). Försäljnings-utropen vid denna särskildta Auctionsanstalt .. få (ej) understiga Läste, Skeppund, Tolft- och Tunnetal ... Regl. 7 Dec. 1813, s. 4 (i fråga om börsauktioner). SFS 1830, s. 1218.
-ANSÖKAN~020. till auktionsverk ställd ansökan att få ngt gods osv. försåldt gm detsamma. —
-ANSÖKNING~020. = föreg. Regl. 7 Dec. 1813, s. 7, 9. SFS 1830, s. 1222.
-BELOPP~02. om inkomsten af en auktion; jfr -SUMMA. Bränvinet kommer .. at til utförsel försäljas på Auction, men hela Auctions-beloppet at Angifvaren enskilt tilfalla. Förordn. ang. husbehofsbränn. 31 Maj 1793, s. A 3 d. Regl. 20 Dec. 1825, s. 5. Stålhane Förf. 610 (efter handl. fr. 1873).
-BETJÄNT; pl. -e~020 (-er Lagerström (1703), 2 RARP (1723)) (numera bl. i pl.) person som innehar (i sht, numera alltid, lägre) anställning vid auktionsverk. De Eedsvorne ordinarie Auctions-Betienterne. Lagerström Förordn. ang. auct. 20 (1703). På Auctionen böra Auctions-Betiänterne ey .. få handla. 2 RARP 2: 338 (1723). De honom (dvs. auktionskommissarien) biträdande auctionsbetjente. SFS 1830, s. 1224.
-BUD~2. = -ANBUD. Rabenius Kam. § 192 (1825, 1832). C. G. Björling i Tidskr. f. retsvidenskab 1902, s. 268. —
-DAG~2. dag till hvilken en auktion blifvit utsatt att hållas; (ngn af de) bestämd(a) dag(ar) i veckan, då auktion hålles vid viss auktionskammare. Uppå dhe förnembste Orther i Staden anslåes bilietter och kungiöres Auctions Dagen och Tijman. Ordn. öfw. Auctions- o. Addres-Cammaren i Sthm 1674, mom. 4. SP 1779, s. 216. Torsdagen den 27 april och följande auktionsdagar försäljes på härvarande bokauktionskammare en ytterst märklig .. boksamling. PT 1892, nr 87, s. 2.
-DIREKTION~002. (förr) Heitmüller Auctioners nytta 47 (1764).
-DIREKTÖR~002. (förr) Lagerström Förordn. ang. auct. 8 (1674). Instr. f. Just.-Coll. 12 Dec. 1764, s. A 2 b. Närmaste tillsynen och kontrollen öfver (auktionsverket i Sthm) .. uppdrages åt tvänne ansvarige Auktions-Direktörer, hvilka af Drätselkommissionen, bland dess ledamöter, årligen utses. SFS 1858, nr 29, s. 1.
-EXPENSER~020, pl. (föga br.) = -OMKOSTNADER. Ordn. öfw. Auctions- o. Addres-Cammaren i Sthm 1674, mom. 10. —
-FOLK~2. (i sht hvard.) (samling af) personer som bevista en auktion. Auctionsförrättaren (bör) för Auctionsfolket tillkännagifva, att Auctionen är slutad och att Auctionsfolket skall åtskiljas. SFS 1831, s. 38.
-FORDRAN~20. konkret: fordran som grundar sig på auktionsinrop. —
-FORDRING~20. = föreg. Almén Om auktion 1: 38 (1897). C. G. Björling i Tidskr. f. retsvidenskab 1902, s. 266. —
-FÖRHANDLING. (i Finl.) = -FÖRRÄTTNING. FFS 1895, nr 37, s. 34.
-FÖRORDNING~020. Almén Om auktion 1: 92 (1897).
-FÖRRÄTTARE~0200. SFS 1831, s. 38. Vid sjelfva utropet tillgår på det sätt, att auktionsförrättaren eller något hans biträde (utroparen) utbjuder de olika föremålen till försäljning. Almén Om auktion 2: 54 (1900).
-FÖRRÄTTNING~020.
1) om förrättandet af en auktion. Heitmüller Auctioners nytta 20 (1764). När auctionsförrättningen vunnit laga kraft. Schrevelius Civ. 2: 286 (1847, 1857). Vid auktionsförrättnings början skall .. auktionskungörelsen .. uppläsas. SFS 1893, nr 96, s. 38.
2) (knappast br.) konkret om den l. dem som förrätta en auktion. Till förekommande af tvister emellan auctions-förrättningen och inropare. Regl. 20 Dec. 1825, s. 22.
-FÖRSÄLJNING~020. försäljning (af ngt) å l. gm auktion. Det låga pris, som erhållits vid ofvan berörda auktionsförsäljning (af hö). Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1897, s. 217.
-FÖRVALTARE~0200. (förr) Lindfors (1815). Auktionsförvaltare .. Som har högsta uppsigten öfver auktionen och deraf influtne medel. Ofta liktydigt med Auktionskommissarie. Almqvist (1842). Auktionsförvaltare .. En person, som blifvit förordnad till, eller fått öfvertaga bestyret med offentliga auktioners hållande. Kindblad (1867).
-GÅRD~2. jfr följ. Malony .. kom kryssande på auktionsgården. Michaelson Ungkarlsh. 72 (1892).
-HUS~2. hus hvarest auktion pågår (l. egt l. skall ega rum); jfr -GÅRD; förr äfv. om hus (i Sthm) som inrymmer auktionskammare; jfr -KAMMAR-HUS. Icke heller skulle ther med (dvs. med ämbeten) handlas, som i en krambod, och auctions hus; therest (dvs. hvarest) högsta budet och köpet gäller. Sahlstedt Hofart. 102 (1720). Auctionshus, Stadens(,) S(ö)d(ra) Skärgårds g(atan) 100. vid Tyska brunn. Runemarck Vägv. gm Sthm 6 (1790). Lundin N. Sthm 237 (1888).
-INROP~02, äfv. ~20. om gm klubbslag vederbörligen bekräftadt (högsta l. lägsta) anbud vid auktion; ofta konkretare om å auktion inropadt föremål osv. Regl. 7 Dec. 1813, s. 10. Almén Om auktion 1: 38 (1897).
-INSTITUT~002. jur. om auktionen ss. rättsinstitut. C. G. Björling i Tidskr. f. retsvidenskab 1902, s. 261. —
-KAMMAR-DRÄNG—00~2. vid auktionskammare anställd dräng. SFS 1830, s. 1223.
-KAMMARE~200. offentligt verk (i stad) som har öfverinseendet öfver o. bestyret med (där förekommande) auktioner; jfr -VERK; ofta om dylikt verks (auktions)lokaler; jfr BOK-, STADS-AUKTIONS-KAMMARE. Altså hafwer efter Kongl. May:tz allernådigste approbation .. Herr Öfwerståtthållaren .. för rådhsampt befunnit en authoriserat Auctions och Addresse Cammar .. at anställa låta. Ordn. öfw. Auctions- o. Addres-Cammaren i Sthm 1674, Ingress. Stadsens Auctions-Cammar vid stora Gillstufvan ut med Tyska Brunnen. Lagerström Förordn. ang. auct. 51 (1731). I en del städer äro .. särskilda så kallade auctions- eller utropskammare inrättade. Schrevelius Civ. 2: 494 (1847, 1857). Lördagen den 18 okt. kl. 9 f. m. försäljes å auktionskammaren (i Lund) ett större parti Herrundertröjor, Kalsonger .. m. m. LD 1902, nr 239, s. 4.
-KAMMAR-FÖRESTÅNDARE—00~10200. (i sht i Finl.) Sv.-fin. lagt. (1883).
-KAMMAR-HUS—00~2. (förr) hus (i Sthm) hvari auktionskammare är inrymd. Auctions-Kamarehuset eller så kallade Stads-Auctions-Kamaren. Regl. 7 Dec. 1813, s. 4. SFS 1858, nr 29, s. 7.
-KAMMAR-ORDNING—00~20. (förr) ordning l. stadga gällande för auktionskammare; jfr -(FÖR)ORDNING, -REGLEMENTE. Kongl. M:tt samtycker, att den Auctions Cammar Ordning, som här i Stockholm inrättat är, må och så hoos andre Städer blifwa introducerat. Stiernman Riksd. 1865 (1680). Föreslagen ändring uti Auctions kammar-ordningen för Stockholms Stad af den 6 Junii 1780. Ad. prot. 1812, 2: 62. RSProt. (1891).
-KASSA~20. SFS 1830, s. 1218. Auktions-Direktörerne hafva att .. (bl. a.) hvar fjortonde dag, eller så ofta nödigt pröfvas, anställa inventering i auktionskassan. Därs. 1858, nr 29, s. 12.
-KASSA-KONTOR—00~02. kassakontor vid auktionskammare. SFS 1830, s. 1231. Tekn. tidskr. 1872, s. 276.
-KASSÖR~02. kassör vid auktionsverk. Regl. 7 Dec. 1813, s. 21. SFS 1858, nr 29, s. 11.
-KATALOG~002. katalog öfver de saker som salubjudas å en auktion. Kindblad (1867). jfr BOK-AUKTIONS-KATALOG.
-KLOCKA~20. ringklocka som begagnas att för de vid ett auktionstillfälle närvarande tillkännagifva, att förrättningen tager sin början; äfv. om ringklocka använd för att underrätta allmänheten å gator o. torg om en auktions hållande l. påkalla dess uppmärksamhet, då kungörelsen om en auktion uppläses. Om auctionen sker i stad; skall underrättelse derom .. meddelas genom trumslag eller ringning med auctions-klocka. SPF 1839, s. 138. Karlshamns .. auktionsklocka. Karlin Kult. mus. 18 (1888).
-KLUBBA~20, sbst. klubba hvarmed auktionsutroparen gm slag stadfäster det sista anbudet å hvarje särskild å en auktion utbjuden sak osv. SP 1780, s. 1118. Och hvar skall han (dvs. bonden) taga vägen, när Borgenärerne med Auctions-klubban drifva honom från hemmanet? M. Blix i Ad. prot. 1789, s. 168. E. C. Tegnér Farf. 246 (1900).
-KOMMISSARIE~00200. (vid auktionskammare anställd) tjänsteman som ombesörjer förrättandet af auktioner; jfr -FÖRRÄTTARE. Regl. 7 Dec. 1813, s. 22. Dalin (1850). Kindblad (1867). jfr HUSAUKTIONS-, STADSAUKTIONS-KOMMISSARIE.
-KOSTNAD~20. Regl. 20 Dec. 1825, s. 22. Jungberg (1873).
-LIKVID~02. SPF 1839, s. 138.
-LOKAL~02. Jungberg (1873).
-LÄNGD~2. konkret; jfr -PROTOKOLL. Lindfors (1815). Kindblad (1867).
-MAN~2, m. person som har till yrke att förrätta auktioner. AB(L) 1895, nr 301, s. 8. SDS 1901, nr 29, s. 2.
-MEDEL~20, pl. penningmedel som inflyta (l. influtit) för på auktion försålda föremål o. d. Regl. 7 Dec. 1813, s. 23. SPF 1839, s. 138. Stålhane Förf. 611 (efter handl. fr. 1873).
-MONOPOL~002. Städernas s. k. auktionsmonopol. Almén Om auktion 1: 175 (1897).
-MÄSSIG~20.
1) (mindre br.) auktions-; liknande l. påminnande om en auktion. Björkman (1889). I torsdags utropades i Musikaliska akademien auktionsmässigt biljetterna till Operans .. invigningsafton. GHT 1898, nr 215 B, s. 3.
2) (knappast br.) jfr CESSIONS-, KONKURS-MÄSSIG. Auktionsmessig .. (föga brukl.) Försatt i så svåra omständigheter, att man snart nödgas försälja sin egendom på auktion. Dalin (1850).
-NOTARIE~0200. tjänsteman vid auktionskammare (l. särskildt förordnad person) som för protokoll vid auktioner. Regl. 7 Dec. 1813, s. 11. Almqvist (1842). PT 1892, nr 79, s. 4.
-NUMMER~20. nummer (i auktionskatalog) under hvilket en sak försäljes vid en auktion. DN 1885, nr 6299, s. 1.
-OMKOSTNAD(ER) ~020. i sht i pl.; jfr -AFGIFT, -EXPENSER, -KOSTNAD. Lagerström Förordn. ang. auct. 35 (1712).
-ORDNING~20. (förr) jfr -FÖRORDNING. Kongl. May:tz Ständers Banquen lemnade Auctions-Ordning. Stiernman Com. 5: 68 (1689). Lagerström Förordn. ang. auct. 26 (1703).
-PRIS~2, n. belopp hvarför en sak osv. försäljes (l. försålts) på auktion. Arnell Stadslag 498 (1730). Regl. 20 Dec. 1825, s. 21. Kindblad (1867).
-PRIVILEGIUM~00200. Heitmüller Auctioners nytta 54 (1764). Universiteten hafva .. fortfarit att begagna sig af auktionsprivilegiet. Almén Om auktion 1: 174 (1897).
-PROCENT~02. jfr -PROVISION. Bokauktioner i landsorten förrättades förr å gymnasierna af gymnasiibibliotekarien eller den äldste gymnasisten, hvarvid auktionsprocenten delades mellan läroverkets bibliotekskassa och auktionsförrättaren. R. Geete i NF 2: 801 (1877). Sv.-fin. lagt. (1883).
-PROMEMORIA~00200. PT 1899, nr 235, s. 4.
-PROVISION~002. provision som auktionsförrättare eger att tillgodogöra sig å försäljningssumma vid auktion. Heitmüller Auctioners nytta 54 (1764; efter handl. fr. 1739). Stålhane Förf. 610 (1892).
-REDOVISNING~0020, äfv. ~2010. redovisning för (inkomsten af) auktion. —
-REGLEMENTE~0020. (af öfverheten utfärdadt) reglemente som innehåller bestämmelser ang. offentliga auktioners hållande. Gynther Förf. 9: 194 (1870). RSProt. (1891).
-RESTANTIER~0200, pl. restantier å auktionssumma l. å skuld ådragen gm inrop vid auktion. Han (behöfde) sälja (säd) att betala auktionsrestantierna med. Almqvist Skälln. 37 (1838).
-ROPARE~200, m. (i sht hvard.) = -UTROPARE. Lundell Rättstafn. 20 (1886). LD 1902, nr 240, s. 3.
-RUM~2, sbst. till auktionskammare hörande rum; äfv. om rum som tillfälligtvis begagnas till auktions hållande. Auctions-Rumen (i Sthms auktionskammare). Lagerström Förordn. ang. auct. 22 (1703). Regl. 7 Dec. 1813, s. 14 (om försäljningslokal). Auktionisten .. bjöd dem (dvs. de resande) stiga in i auktionsrummet. C. F. Dahlgren S. arb. 5: 31 (1832). Dalin (1850, under auktion).
-RÄKENSKAPER~0020, äfv. ~2010, pl. Schück Bokens hist. 8 (1900; se under AUKTIONATOR).
-RÄKNING~20. konkret. Regl. 20 Dec. 1825, s. 21. Stålhane Förf. 713 (1892).
-RÄTT~2, sbst. rätt (i sht speciellt monopol l. privilegium) att hålla auktion(er). Wikforss (1804, under gantrecht). Då en auktionsrätt eller en skjutsningsskyldighet utbjudes å auktion. J. Hagströmer i NF 1: 1337 (1876). Den universitetet i Lund tillkommande auktionsrätten. Almén Om auktion 1: 175 (1897).
-SAL~2. sal hvari auktioner förrättas; särsk. i fråga om offentlig auktionslokal. Lagerström Förordn. ang. auct. 24 (1703). Sv. o. t. handlex. (1851, 1872). jfr STADSAUKTIONS-SAL.
-SEDEL. (†) En auctions sedel, hvaruppå kjöpet (dvs. köppriset) på thet, som utbjudes, står skrifvet. Lind (1749, under anschlag).
-SPORTEL~20. vanl. i pl. jfr -PROVISION. Jungberg (1873).
-STYRSEL. (†) jfr -DIREKTION. Auctions styrseln bör sitta på lika oväldugt sätt, mellan Säljare och Köpare, som Domare mellan kärande och svarande Parter. Heitmüller Auctioners nytta 24 (1764).
-SUMMA~20. jfr -BELOPP. 2 RARP 5: 88 (1727). Arnell Stadslag 122 (1730).
-SÄTT~2. Bligh 1: 215 (1795). Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning .. angående Auktionssättet till försäljande af utmätt fast Egendom. (1823; titel). Alla tre dessa auctionssätt (gm uppslag”, ”gm afslago. gm upp- o. afslag) hafva med hvarandra det gemensamt, att köpets egentliga afslutande sker genom klubbslag, hvarigenom den persons rätt stadfästes, som erbjuder de för den, som håller auctionen, mest fördelaktiga vilkor. Schrevelius Civ. 2: 495 (1847). Almén Om auktion 2: 65 (1900).
-TID~2. Ringningen (utanför ställe där auktion skall förrättas) sker första gången en fjerdedels timma före den utlyste auctions-tiden, samt andra gången, då auctions-timman är inne. Regl. 7 Dec. 1813, s. 14. Stålhane Förf. 713 (1892).
-TILLFÄLLE(T)~020, äfv. ~200. DA 1824, nr 20, s. 3. SFS 1830, s. 1227. Auktionsprotokoll skall före justeringen offentligen uppläsas. Kan det ej ske vid auktionstillfället, skall dervid gifvas tillkänna, när uppläsningen och justeringen komma att ega rum. SFS 1893, nr 96, s. 15.
-TILLSTÄLLARE~0200. Almén Om auktion 1: 7 (1897).
-TIMME~20. timme (förr äfv.: tid) för auktions hållande. Ordn. öfw. Auctions- o. Addres-Cammaren i Sthm 1674, mom. 5. Kiöparen (skall), innom 8 dagars tid ifrån Auctions timan, .. wara förbunden lefwerera betalningen. Stiernman Com. 5: 68 (1689). Regl. 7 Dec. 1813, s. 14 (se under -TID).
-UPPBÖRD~02, äfv. ~20. uppbörd af auktionsmedel. DN 1885, nr 6290, s. 4. Söderm. nyh. 1895, nr 18, s. 1.
-UTROP ~02, äfv. ~20. om auktionistens utropande af de särskilda artiklarna osv. vid en auktion jämte å dem gjorda anbud. Regl. 20 Dec. 1825, s. 10. Auktionsutropen skola göras högt och tydligt. SFS 1893, nr 96, s. 11.
-UTROPARE~0200. person som vid auktion utropar hvarje särskild sak osv. jämte därå gjorda anbud samt medelst klubbslag bekräftar köpen; jfr -ROPARE, -MÄKLARE o. AUKTIONIST. LD 1902, nr 276, s. 3.
-VAKTMÄSTARE ~0200, vid auktionskammare. —
-VERK~2. jfr -KAMMARE äfvensom DRELL. Lagerström Förordn. ang. auct. 7 (1674). Resol. på städ. besvär 12 Juli 1731, § 13. I städerna .. finnas vanligen allmänna auktionsverk, som ega uteslutande rätt att besörja försäljning å offentlig auktion af allt slags enskild egendom. J. Hagströmer i NF 1: 1337 (1876); jfr: I några städer, som förut haft auktionsverk med uteslutande befogenhet, har rätten att anställa auktioner lemnats fri. Därs. 19: 452 (1895). jfr BOKAUKTIONS-VERK.
-VERKS-KONTOR—0~02. Gefle stads auktionsverkskontor. SDS 1899, nr 53, s. 1.
-VILLKOR~02 l. ~20. vanl. i pl. om de bestämmelser o. förbehåll som stipulerats med afs. på en auktion. SFS 1830, s. 1226. De närmare vilkoren vid det tillämnade aftalet (”auktionsvilkoren”) kungöras, antingen då auktionen utlyses eller vid förrättningens början. J. Hagströmer i NF 1: 1337 (1876). SFS 1894, nr 17, 2. 18.
Spoiler title
Spoiler content