publicerad: 2021  
allokera allokerade allokerat
verb
[-ke´-]
1 rationellt fördela varor el. resurser; särsk. i fråga om politiska åt­gärder för att ut­jämna skillnader mellan olika om­råden
allokera något (till något)
allokera utbildnings­platser och jobb till gles­bygderna
belagt sedan 1952; efter engelska allocate med samma betydelse; till lat. ad´ 'till' och loca´re 'placera'
2 reservera (ut­rymme i datorminne) för data­mängd
allokera något (för något)
belagt sedan 1980-talet
allokeraallokerande, allokering