publicerad: 2021  
1gång gången gångar
gång·en
substantiv
1 knappast plur. det att gå
SE gå 1
gångart; gångstig; gångtrafik; gångtunnel
efter två timmars gång kom de fram till torpet
äv. med ton­vikt på sättet att gå
en knäande gång; kamelens vaggande gång
spec. endast obestämd form sing. det att gå en viss sträcka så snabbt som möjligt i tävlings­syfte
gångsport; landsvägsgång
han blev OS-medaljör i gång
äv. om annan (framåt­skridande) rörelse
en timmes gång för maskinen
äv. om rörelse i viss av­sikt el. med visst resultat i sammansättn.
äv. bildligt om mer abstrakt förlopp eller dylikt
livets gång; ärendets vidare gång
gå sin gilla gång fort­gå som vanligttrots hoten om terror­attentat går livet sin gilla gång i den hektiska stor­staden
ha sin gång ut­vecklas utan på­verkan och i sin egen taktom process eller dylikt: det finns en skönhet i att låta naturen ha sin gång
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska ganger; till gånga
2 vanligen obestämd form sing. det att något fungerar och där­vid ut­för något slags rörelse
i/på gång
i gång
på gång
det var svårt att få i gång motorn i kylan
äv. bildligt om handlande eller dylikt
nu sätter de i gång med sitt tjat igen; snart var diskussionen i full gång
någon är på gång någon är redonu är vi på gång att skaffa katt; är ni på gång så att vi kan åka snart?
något är på gång något kommer snart att händagruppen ägnar sig åt barnteater och två nya före­ställningar är på gång
belagt sedan 1442 brev till finska Nådendals kloster om godsöverlåtelse (Arwidsson)
3 tilljämnad och dränerad gång­bana i park eller träd­gård vanligen med beläggning av grus, plattor el. asfalt
grusgång; sandgång; sidogång
kyrko­gårdens gångar var ny­krattade; en gång av skiffer­plattor ledde till den lilla dammen
belagt sedan 1423 Stockholms Stads Jordebok 1420–1474
4 tunnel­liknande passage som är stor nog för att en person resp. ett djur ska kunna ta sig igenom; ibland om smal, korridor­liknande passage
gånggrift; kyrkgång; lönngång
hemliga under­jordiska gångar; kaninernas gångar och hålor i sandkullarna
äv. om liknande passage för annat ända­mål
belagt sedan 1423 Stockholms Stads Jordebok 1420–1474
2gång gången gånger
gång·en
substantiv
1 (en­staka) till­fälle när något sker
en gång (tid)
en gång körde hon av vägen för att hon somnat vid ratten; de träffas en gång i månaden
äv. med ton­vikt på skeendet
vi badar en gång till; en tablett tre gånger om dagen
äv. försvagat
kan du inte börja någon gång!
äv. för att ut­trycka ren fram­tid
en gång kommer du att förstå mig
alla gånger var­dagligtsäkertdet kommer alla gånger att regna på midsommar­afton i år igen
det lät någon inte säga sig två gånger någon reagerade omedelbart positivtpå en upp­maning, ett erbjudande eller dylikt: värd­paret sa "var­sågoda", och detta lät gästerna inte säga sig två gånger
en gång för alla slut­giltigtdå är saken av­gjord en gång för alla
en gång i tiden vid en viss tid­punktför relativt länge sedan: en gång i tiden låg där en sjö, men den är igen­vuxen nu
en åt gången en vid varje till­fälleåk bara en åt gången i rutsch­kanan!
för en gångs skull se skull
gång efter annan vid (ofta) upp­repade till­fällengång efter annan har hon fått förklara för sin om­givning var­för hon inte dricker alkohol
gång på gång vid (ofta) upp­repade till­fällenvittnet talade så tyst att domaren gång på gång fick be honom upp­repa svaret
inte en gång inte enshan tackade inte en gång för hjälpen
med en gång var­dagligtgenastde frågade om hon kunde börja sin an­ställning med en gång
på en/samma gång sam­tidigtboken är på samma gång rolig och oerhört spännande; beställer man flera varor på en gång får man rabatt
samma visa varje gång se visa
(tredje) gången gillt (tredje) gången blir det braefter två miss­lyckade äktenskap hoppas han på tredje gången gillt
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); se ur­sprung till 1gång!!
2 nästan en­bart plur. (som inne­bär) upp­repad addition av en enhet med sig själv
tal gånger tal/adj
tal gånger adj
tal gånger tal
en flera gånger större summa
spec. multiplicerat med
2 gånger 3 är 6
en halv gång till (så mycket) en och en halv gång (så mycket)in­köpet blev en halv gång till så dyrt när familjen valde av­betalning på två år
belagt sedan 1584