publicerad: 2021  
1ideal idealet, plural ideal, bestämd plural idealen
ide·al·et
substantiv
idea´l
1 fel­fri före­bild
idealtillstånd
idealet (av/för någon/något)
idealet (av någon)
idealet (av något)
idealet (för någon)
idealet (för något)
han är idealet för en kamrat
äv. om något som är så perfekt som det går att tänka sig
idealkvinna; idealman; idealvärld
idealet vore om vi kunde kombinera studierna med semestern
belagt sedan 1799; av franska idéal med samma betydelse; till 2ideal!!
2 ofta plur. (genom­tänkt) moralisk rikt­linje för handlande ofta in­gående i något större system
frihetsideal
höga ideal; de borgerliga idealen; kämpa för sina ideal; svika sina ideal
belagt sedan 1784
2ideal idealt ideala
ide·al
adjektiv
idea´l
som saknar brister
SYN. idealisk
förverkliga det ideala livet
i natur­vetenskapliga samman­hang spec. som (teoretiskt) saknar störande egenskaper
en ideal gas
belagt sedan 1797; av senlat. idea´lis med samma betydelse; till idé