publicerad: 2021  
kapitalist kapitalisten kapitalister
kap·it·al·ist·en
substantiv
kapitalis´t
sär­skilt (som marxistisk term) i vänster­politisk debatt person som strävar efter att öka sitt kapital genom att tillgodo­göra sig över­skottet från andras arbetsinsats
riskkapitalist; storkapitalist
ut­ländska kapitalister har ett av­görande in­flytande i många länder i tredje världen; de tidiga kapitalisterna hyste inga samvets­betänkligheter mot barn­arbete
belagt sedan 1656