publicerad: 2021  
känsla känslan känslor
kän·slan
substantiv
kän`sla
1 knappast plur. (kroppslig) upp­levelse som upp­kommer av yttre eller inre förnimmelse
smärtkänsla
en känsla (av något/att+verb/sats)
en känsla (av något)
en känsla (av sats)
en känsla (av att+verb)
känsla (för något)
en känsla av trötthet; en (krypande) känsla av obehag
äv. med ton­vikt på den direkta själsliga upp­levelsen
glädjekänsla; hemkänsla; skräckkänsla
en upp­livande känsla
äv. om intensiv inre förnimmelse (ibland av något före­stående)
hon hade en bestämd känsla av att något var på tok; jag har en känsla av att hon är sur
äv. med bi­betydelse av talang
hon har känsla för rytm
belagt sedan 1615; jfr fornsvenska känsla 'kännedom; kunskap'; till känna
2 ofta plur. personligt, naturligt och spontant upp­kommande sätt att värdera eller förhålla sig till någon eller något som inte är resultat av tänkande
känsloengagemang; känslokall; känsloliv; känslostorm
känslor (för någon)
känsla (för något/sats)
känsla (för något)
känsla (för sats)
han verkar inte ha några känslor i kroppen; hon visar aldrig sina känslor; beskedet om samman­slagning mot­togs med blandade känslor
sär­skilt med tanke på kärlek
hon hyser varma känslor för honom; hans känslor för henne var inte besvarade
äv. ut­vidgat, spec. om engagerat själsligt förhållnings­sätt som ock­så bygger på efter­tanke
JFR attityd
rättskänsla; servicekänsla; solidaritetskänsla
spec. äv. mot­tagligt sinne ofta åt­följt av stor skicklighet
han har känsla för Debussys musik; vilken känsla för bollen!
ömma känslor förälskelsehans ömma känslor för henne var inte besvarade
belagt sedan 1667