publicerad: 2021  
ord ordet, plural ord, bestämd plural orden; efter preposition ibland orda
ord·et
substantiv
o´rd
1 själv­ständigt språkligt element med relativt enhetlig betydelse, som (normalt) ut­talas och skrivs i ett samman­hang dvs. utan paus resp. mellan­rum; anv. som beteckning på ett före­mål, en handling, en relation, ett begrepp m.m.
JFR glosa
ord (för något)
ett kort ord; ett långt ord; ett samman­satt ord; främmande ord; fula ord; ett ord som börjar på "p"; han försökte finna ord för sin känsla
ofta (i plur.) med ton­vikt på det inne­håll som förmedlas av ett an­tal ord i förening
JFR ord 2
säga några väl valda ord; det var hårda ord!; Sveriges genom tiderna bäste idrottare – det är stora ord; kan du ut­trycka det med egna ord?; jag skulle vilja säga några ord till jubilaren
byta/växla ett/några ord med någon ha ett kort sam­tal med någonskulle jag kunna få växla några ord med dig?
det förlösande ordet eller de förlösande orden yttrande som lättar stämningenel. klar­gör något: en brett leende stats­minister kunde ut­tala de förlösande orden "kriget är över"
en strid om ord se strid
grafiskt ord enhet i en text som på båda sidor begränsas av ett ord­mellan­rum (spatium)vanligen ett ord el. en böjnings­form av ett ord
innan någon vet ordet av innan någon har hunnit reageraförst kommer hösten och sen är det jul innan man vet ordet av
inte skräda orden säga sin mening rakt på sakvilket vanligen inne­bär skarp kritik eller dylikt: hon skräder inte orden när hon beskriver hur det är att vara ung forskare
klä sina tankar i ord se tanke
lägga orden i munnen på någon hjälpa någon att formulera vad han/hon (eventuellt) tänkt sägadebatten försvårades av att moderatorn lade orden i munnen på panel­deltagarna
med andra ord ut­tryckt på annat sätt, som en samman­fattningpartiet kommer med andra ord att föra ut samma politik som för­ut men med nya före­trädare och annan retorik
märka ord små­aktigt an­märka på någons mindre väl valda ordhan märkte ord och kom med löjliga mot­frågor
ord för ord i full överens­stämmelse med uttrycks­sättetvid citering eller dylikt: förhöret skrevs ut i sin helhet ord för ord
runda ord var­dagliga ord för sexuella före­teelseri farsen före­kommer en del svordomar och runda ord
sakna ord vara förstummadofta av ilska: ut­sikten från bergs­toppen var så hän­förande att man saknar ord; manuset är så dåligt att man saknar ord
släpa på orden tala mycket långsamtsjukdomen gör att han släpar på orden
ta någon på orden tro att någon menar vad han/hon sägerhon tog sina grannar på orden när de sa att hon var väl­kommen in på en kopp kaffe
tomma ord yttrande utan inne­hållderas prat om "människors lika värde" fram­står mest som tomma ord
vara stor i orden vara skrytsam och över­modigtrots de senaste mot­gångarna är klubb­direktören stor i orden
väga sina ord på guld­våg ur­sprungligen biblisktmycket nog­grant välja sina ordsom ekonomisk råd­givare gäller det att väga sina ord på guld­våg
välja sina ord vara nog­grann med hur man ut­trycker sigför att inte såra eller dylikt: skickliga politiker har all­tid varit noga med att välja sina ord
belagt sedan 1000-talet (runsten, Lid, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform urþa (plur.), fornsvenska orþ; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. ver´bum; jfr ur­sprung till verb
2 sammanhängande språkligt ut­tryck vanligen i form av en el. ett par meningar
budord; slagord; visdomsord; välkomstord
säga ett ord i rättan tid; säga ett sanningens ord; med ett ord: före­ställningen är lysande; hans ord väger tungt
spec. i religiösa samman­hang
de ville ha ett Guds ord av prästen
spec. äv. om rykte eller dylikt
hon har ord om sig att vara kritisk
äv. som symbol för språket i sin helhet
ha ordet i sin makt
aldrig säga ett ont ord om någon aldrig säga något ned­sättande om någonhon var snäll och på­litlig och sa aldrig ett ont ord om någon
bevingat ord väl­känt och väl formulerat ut­tryckvanligen med en känd upphovs­man: "se Neapel och sedan dö" är ett bevingat ord
ett ord på vägen ett rådett gammalt bibel­ord kan nog tjäna som ett ord på vägen: låt inte solen gå ner över er vrede!
få sista ordet få slut­repliken i diskussionoch där­med (till synes) av­gå med segern: i debatten fick stats­ministern sista ordet
få/ha ett ord med i laget (få) vara med och bestämmavid in­redningen av barnens rum måste de små få ett ord med i laget
gå från ord till handling göra verklighet av planersom hit­tills bara diskuterats: många talar om att minska sin miljöpåverkan men få är beredda att gå från ord till handling
ha sista ordet vara den som i slut­ändan bestämmerlandet är en sken­demokrati där partipolitisk aktivitet är otillåten och kungen all­tid har sista ordet
inte ha sagt sitt sista ord inte ha fällt sitt slut­giltiga yttrande eller vid­tagit sin sista åt­gärdmånga är nominerade till priset men än har juryn inte sagt sitt sista ord
lägga ett gott ord för någon försöka hjälpa någon genom att tala väl om personen i fråga (i något av­seende)hon lovade att lägga ett gott ord för honom vid styrelse­mötet
lägga/sätta kraft bak­om orden se kraft
ord och inga visor allvars­ord och inget skämtdet var ord och inga visor när partiet ut­värderade sitt dåliga valresultat
sanna mina ord så är det eller kommer det att bli, tro migvåren kommer tidigt i år, sanna mina ord!
sista ordet är inte sagt frågan är inte av­gjorden järn­vägs­tunnel under staden har debatterats länge och sista ordet är än­nu inte sagt
stor i orden, liten på jorden själv­säker men i verkligheten odugligmånga upp­lever henne som skrytsam, men stor i orden, liten på jorden
ta ordet ur munnen på någon säga något som någon annan just tänkt sägadu tar orden ur munnen på mig – jag hade precis tänkt säga detsamma
ta till orda börja talaroligast blev symposiet när en engagerad framtidsforskare tog till orda
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
3 vanligen bestämd form sing. till­fälle att ostörd yttra sig vid formell diskussion eller dylikt
begära ordet; ha ordet; ordet är fritt; tack för ordet
äv. något mindre formellt
han ser all­tid till att få sista ordet
belagt sedan 1471 kungörelse utfärdad av Sten Sture m.fl. om stilleståndsfördrag med Danmark (Styffe)
4 försäkran
hålla (sitt) ord; de trodde honom på hans ord; hon gav sitt ord på att hon skulle hjälpa hans gamla mor
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
Bara de riktiga orden
orden med krona och fågel-
sång har en skugga som träden. Hjalmar Gullberg, Bara de riktiga orden (i Ögon, läppar, 1959)