publicerad: 2021  
postulera postulerade postulerat
verb
postule´ra
förut­sätta som sann eller existerande utan bindande bevis eller dylikt; i filosofiska samman­hang el. all­männare
postulera något/sats
postulera något
postulera sats
i nyare atom­modeller postuleras (existensen av) många olika partiklar
belagt sedan 1799; av lat. postula´re 'fordra; på­stå'
postulerapostulerande