publicerad: 2021  
stadium stadiet stadier
stadi·et
substantiv
sta´dium
av­gränsat skede i viss ut­veckling
(i/på ett adj) stadium
(i ett adj) stadium
(på ett adj) stadium
projektet var än­nu i ett för­beredande stadium; tävlings­idrotten var ett passerat stadium i hans liv; hon hade cancer i ett långt fram­skridet stadium
spec. beträffande skol­gång
äv. med ton­vikt på tid­punkten
möjligheter att in­gripa på ett tidigt stadium
belagt sedan 1782; av lat. stad´ium med samma betydelse; samma ord som 2stadion!!