publicerad: 2021  
verkställande ingen böjning
verk|­ställ·ande
adjektiv
ver`kställande
sär­skilt ekonomi, juridik som har i upp­gift att åstad­komma det faktiska ut­förandet av beslut eller dylikt som formellt el. reellt fattats av någon annan
EU:s verk­ställande organ; verk­ställande direktören an­svarar in­för styrelsen; enligt makt­delnings­principen ut­övas den offentliga makten i en stat av den lag­stiftande, den dömande och den verk­ställande makten
belagt sedan 1793