publicerad: 2021  
ämne ämnet ämnen
ämn·et
substantiv
äm`ne
1 sär­skild, enhetlig typ av bestånds­del som före­mål och före­teelser kan vara upp­byggda eller samman­satta av och som kan skiljas ut med hjälp av sina (ofta väl­bestämda) fysikaliska och kemiska egenskaper
fasta ämnen; flyktiga ämnen; miljöfarliga ämnen; radio­aktiva ämnen; allergi­framkallande ämnen
ett ämne som vid rums­temperatur är gas­formigt; korund är det hårdaste ämnet efter diamant; mat­jord består av en blandning av organiska och oorganiska ämnen; den kemiska industrin tar fram tusen­tals nya ämnen om året
äv. något mer abstrakt
i äldre tider an­tog fysikerna att det fanns ett osynligt ämne som fyllde världs­rymden och alla tom­rum i materien; under många hundra år letade alkemisterna efter det hemlighets­fulla femte ämnet, av vilket de fyra elementen skulle vara upp­byggda
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska ämne 'material; förmåga; ämne'; nord. ord, besläktat med lat. op´us 'arbete'; jfr ur­sprung till avel, opus
2 naturligt eller i viss ut­sträckning bearbetat stycke material som något ska fram­ställas ur
yxämne
ett ämne (till någon/något)
ett ämne (till någon)
ett ämne (till något)
smeden höll det upp­hettade ämnet mot städet; den fällda björken kan ge bra ämnen för att svarva skålar
äv. om an­lag som ska ut­veckla sig till något spec. biologi
äv. bildligt om person som har an­lag i viss riktning ofta i sammansättn.
chefsämne; professorsämne; skådespelarämne
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (i sms.; (Södermanna-Lagen))
3 visst (abstrakt) om­råde som är före­mål för under­sökning eller ut­redning genom diskussion, egna funderingar etc.; vanligen naturligen samman­hållet kring viss över­gripande fråga, central gestalt eller dylikt
debattämne
ett hett ämne; ett dags­aktuellt ämne; ett känsligt ämne; ett tabubelagt ämne; hålla sig till ämnet; av­vika från ämnet; byta ämne
ämne (för något)
en debatt kring ämnet "konst och sam­hälle"
spec. om ut­valt el. före­lagt om­råde för viss fram­ställning, sär­skilt mer el. mindre vetenskaplig artikel eller dylikt
avhandlingsämne; uppsatsämne
ett allt­för om­fattande ämne för ett examens­arbete; ett lämpligt ämne för en doktors­avhandling
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser
4 visst, naturligt eller traditionellt av­gränsat, (abstrakt) om­råde, där kunskaper byggs upp och lärs ut och som ut­gör en av de funktionella under­avdelningarna in­om under­visning och forskning
ämnesindelning; ämnesinnehåll; historieämne; läroämne; skolämne; tillvalsämne; universitetsämne
teoretiska ämnen; natur­vetenskapliga ämnen; samhälls­vetenskapliga ämnen; i skolan läser man många ämnen sam­tidigt men på universitetet läser man i all­mänhet bara ett ämne per termin
belagt sedan 1741