publicerad: 2021  
bevarande bevarandet
be·var·ande
substantiv
beva´rande
det att bevara något (konkret el. abstrakt)
bevarandet av vissa traditioner; ett lång­siktigt bevarande av kultur­arvet; regler kring in­samling, registrering och bevarande av person­uppgifter
sär­skilt med av­seende på flora och fauna
bevarande av den biologiska mång­falden
belagt sedan 1775