publicerad: 2021  
efterbliven efterblivet efterblivna
efter|­bliv·en
adjektiv
ef`terbliven
ned­sättande; ålderdomligt som inte ut­vecklats på normalt sätt om person, särsk. intelligens­mässigt
JFR debil
folk an­såg honom efter­bliven men han talade bara otydligt
äv. ut­vidgat
ett ekonomiskt efter­blivet land
belagt sedan 1857