publicerad: 2021  
läroverk läro­verket, plural läro­verk, bestämd plural läro­verken
läro|­verk·et
substantiv
`roverk
historiskt; nu­mera er­satt av grund­skola och gymnasie­skola skola med under­visning syftande till att leda fram till real- eller student­examen (eller båda­dera)
läroverksadjunkt; flickläroverk; latinläroverk; pojkläroverk
stadens högre all­männa läro­verk
belagt sedan 1747