SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1913  
BLANKETT blaŋkät4 (blanke´tt Weste), sbst.2, r. l. m. ((†) n. G. I:s reg. 10: 277 (1535), Schroderus Osiander 1: 785, 837 (1635)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(blankeet Schroderus Osiander 1: 785, 837 (1635). blan(c)ket Schroderus Osiander 1: 785 (1635), Nyström Telegr. 279 (1869: telegramblanket) m. fl. blanquet Nordberg C. XII 1: 778 (1740: blanqueter, pl.), PT 1758, nr 82, s. 4, Porthan Bref t. samt. 1: 7 (1774: blanquet fullmagt). blanquetter (-qv-) (pl.) Hist. bibl. 2: 350 (1597), Consist. acad. Abo. ä. prot. 3: 147 (1666), Jernk. annal. 1823, s. 364, m. fl. blanquette Pfeiffer (1837). blankett Möller (1790) osv. — blanchetter (pl.) J. Risingh (c. 1650) i Hist. tidskr. 1896, s. 74, 2 RARP 4: 230 (1726) m. fl. — blackett G. I:s reg. 10: 277 (1535; 2 ggr))
Etymologi
[jfr d. blanket, r., t. blankett, n., ä. t. äfv. blanquet, möjl. af ffr. blanchet, blanquet, hvit färg, hvit häst, hvitt ylle, hvitt linne o. d., hvitt puder, hvitt mynt, af ffr. blanc, hvit (se BLACK, adj.). Annorlunda Schulz D. fremdw. Skrifningen -ch- torde beteckna ʃ-ljud (jfr fr. blanquet—blanchet o. d.). Formen blackett har möjl. bildats i Sv. i anslutning till BLACK, adj.]
1) [jfr motsv. anv. i ä. t.] (†) med namnunderskrift l. sigill försedt oskrifvet papper på hvilket innehafvaren äger skrifva hvad han vill; särsk. om dylikt papper afsedt att användas till fullmakt; jfr BLANK, adj. 2 c slutet. Ett vscriffuit och forszegledt (dvs. med sigill försedt) arck paper, szom kalles ett Blackett. G. I:s reg. 10: 277 (1535). Om .. (konungens bref) sade han, att de en stoor deel ej först annat warit hade, än såsom en hoop blanquetter, vnderskrefne med konungens blotta nampn. Hist. bibl. 2: 350 (1597). (Biskop Dioskuros) ladhe för Biskoparna på Mötet (i Efesus) itt Blancket, eller Pappeer ther på intet skrifwit war, thet the skulle vnderskrijfwa. Schroderus Osiander 1: 785 (1635); jfr 2. Jag har ock til at giöra en påminnelse, at aldrig någon måtte värfva eller skaffa sig fulmackter med blanchetter. 2 RARP 4: 230 (1726). Administrations Ministrarna (i Holstein 1713) .. beskyllas, ej allenast at hafva missbrukat .. Administratorens goda hjertelag, utan ock hans blanquetter, och således honom ovetande, gjordt många olagliga steg. Loenbom M. Stenbock 4: 76 (1765). Blankett, fullmagt som är försedd endast med underskrift, för att sedan ifyllas. Gynther Conv.-handlex. (1845).
2) (i sht i fackspr.) stycke kartong l. papper afsedt att användas (l. användt) till visit- l. bjudnings- l. korrespondenskort l. att klistra fotografi på; ngn gg om annan papperslapp afsedd att skrifva ngt på, särsk. om (ornerad) etikett; förr äfv. om oskrifvet papper af större omfång afsedt att förses med viss text. Alla förnäma och hederliga Stadsens Herrar Innevånare bödos på blanquetter (till examen). P. Flodmark (1775) hos Schotte Nyköp. lärov. hist. 2: 70 (1880); jfr 3. 40 särskilta slag på different sätt ornerade Blanquetter som jämte det de kunna nyttjas til Visit-Billetter hela året igenom äfven äro tjenlige för Boksamlare til Namns insättjande i Böcker. SP 1778, s. 90. En af 4 fol. bestående blankett, genomdragen med guldsnören och en stor silfverkupa, däruti svenska vapnet var aftryckt i rödt vax. Man tror, att freden därå skall skrifvas. Ekman Dagb. 255 (1790). Härefter skred Prästerskapet til .. vahl och sedan de på utgifna blanquetter tecknat hvar sin Röst befants vid vahlsedlarnes öpnande. .. Växiö domk. akt. 1792, nr 19. Gif mig en blankett och en penna. Jag skall derpå teckna det ni önskar. Almqvist Gabr. Mim. 2: 54 (1842). Dalin (1850). Press för fasthållande af visitkort och andra blanketter vid snedskärning af deras kanter. Reg. t. patent 1885—89, s. 15 (1890). (Fotografibilden) bestrykes .. å baksidan med .. ett tunnt och jemnt lager af klister, hvarpå den fasttryckes å den afsedda kartongen eller blanketten. Priskur. fr. Hasselberg m. fl. å fotogr. artikl. 1900, s. 12.
3) papper hvarpå de allmänt brukliga ordalagen till vissa handlingar äro tryckta l. skrifna med rum lämnadt för det som för hvarje särskildt fall behöfver ifyllas; formulär. Dessa Blanketter (innehållande vissa frågor om tillståndet på anländande fartyg) .. (har) Qvarantaines-Commissionen låtit öfversätta på Tyska, Engelska och Fransyska. P. Dubb i VetAH 1818, s. 38. Blanquetter till Banknoter och Assignationer m. m. Jernk. annal. 1823, s. 364. Tryckning af blanketter till längder, räkenskaper och formulärer. Linde Kam. 303 (1867). Blankett till postpass. Geijer Postförf. 42 (1880). Jag (anser) det vara lämpligast, att lärjungarne vid växtundersökningarne .. få lära sig använda tryckta blanketter eller formulär. E. Henning i Verdandi 1888, s. 108. Qvitto, tecknadt å tryckt blankett. Postst. 14 (1892). Blanketter till lotsdagböcker, fyrjournaler, lotssedlar, lotspenningeqvittenser med mera. Sjöberg Lotsv. 34 (1892). Växlar, utskrifna på sådana blanketter som af Riksbanken .. tillhandahållas. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 310 (1893). Skaffa mig en blankett, så telegraferar jag återbud. Lindqvist Student. 15 (1906). — jfr ANBUDS-, ANMÄLNINGS-, ANSÖKNINGS-, ANVISNINGS-, ASSIGNATIONS-, AVISERINGS-, BESTÄLLNINGS-, BETYGS-, BILAGS-, BOK-, CHECK-, DEKLARATIONS-, FORMULÄR(S)-, FULLMAKTS-, FÖRFRÅGNINGS-, HALFARKS-, HELARKS-, HUSFÖRHÖRSBOKS-, HÄRADSSKRIFVAR(E)-, KONKURSBEVAKNINGS-, KVART-, KVITTENS-, LAGER-, LANDTBRUKS-, LANDTMÄTAR(E)-, LOTTSEDELS-, LÄROVERKS-, MEJERI-, MINISTERIAL-, MOTTAGNINGS-, POSTANVISNINGS-, RAPPORT-, RECEPT-, REKVISITIONS-, REVERS-, RÄKNINGS-, SJÄLFDEKLARATIONS-, SJÄTTEDELS-, SKOL-, SKULDSEDELS-, SPARBANKS-, TELEGRAM-, UTRÄKNINGS-, UTTAGNINGS-, VÄXEL-BLANKETT m. fl.
Ssgr (i allm. till 3): BLANKETT-AFFÄR03~02. Tullbergs blankettkatal. f. kyrk. nr 1, s. 8 (1894). Vårt Lands blankettkatal. f. kyrk. nr 2, s. 3. (1898).
-EXPEDITION~1002 l. ~0102. Vårt Lands blankettkatal. f. kyrk. nr 2, s. 3 (1898). Svenska fattigvårdsförbundets blankettexpeditions katalog (1907; boktitel).
-FORMULÄR~002. Blankettformulär för redovisningen af värnpligtige. SFS 1891, Bih. nr 56, s. 1.
(1) -FULLMAKT. (†) Gif mig .. blanquet fullmagt at göra och låta på Brors vägnar (med afseende på förslaget till matem. professuren i Åbo). Porthan Bref t. samt. 1: 7 (1774).
-FÖRLAG~02. Från Hasse W. Tullbergs blankettförlag. (1881; boktitel). Katal. ö. ind.-utst. i Sthm 1897, s. 16.
-FÖRRÅD~02. särsk. se BILJETT- OCH BLANKETT-FÖRRÅD.
-HÄFTE ~20. SAOL (1900).
-KATALOG~002. Bihang till Tullbergs år 1889 utgifna blankett-katalog för kyrka. (1893; boktitel).
(2) -PAPPER~20. Blankettpapper, hvitt eller färgadt, utan förgyllning eller försilfring. FFS 1869, nr 18, s. 37.
-SKÅP~2. Blankettskåp af furu, afsedda för poststationer. Tidn. f. lev. 1901, nr 8, s. 1. LD 1904, nr 69, s. 2.
-TRYCK~2. Sjöberg Lotsv. 47 (1892). För Kongl. Postverkets räkning erfordras åtskilligt blankett-tryck. Tidn. f. lev. 1894, nr 45, s. 2. PT 1911, nr 265, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content