SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
BLÄDDRA bläd3ra2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE.
Ordformer
(blädr- RP 6: 477 (1636), T. Wåhlin i SDS 1905, nr 106, s. 2. bläddr- Block Progn. 10 (1708) osv.)
Etymologi
[afl. af BLAD]
I. [sannol. af nt. blädern; jfr d. bladre, blade, holl. bladeren, mht. bleteren, t. blättern, äfvensom fr. feuilleter] motsv. BLAD 2.
1) vända bladen i en bok l. handskrift o. d. i allm. i syfte att genomögna innehållet l. taga reda på ngt särskildt ställe o. d.; jfr BLADA I 2 a, BLADDRA, v.2, BLÄDA II. — jfr KALENDER-BLÄDDRARE.
a) tr.:
α) (†) med obj. som betecknar bok o. d.: vända bladen i (en bok o. d.), flyktigt genomögna, genombläddra. (Jag såg) böcker med Debet och Credit blädras med hiertans lust och ängslan. Dalin Arg. 2: 300 (1734, 1754). Hur han bläddra, hur han tumma / Rådsturättens protokoll. Bellman 4: 111 (1791); jfr b. Lina bläddrar en Roman. Remmer Fanchon 2 (1820).
β) (föga br.) med obj. som betecknar blad: vända. När jag .. / .. i Atlantican fick bläddra några Blad. Eldh Myrt. 58 (1723, 1725).
b) intr., oftast med adverbial inledt af prep. i, vända bladen l. ögna l. leta i (en bok o. d.). Isogæus Segerskiöld 725 (c. 1700). Jag har .. ej behöft .. bläddra i böckerne efter et klart efterdöme för vårt Fruentimmer (dvs. föredöme för våra kvinnor). Dalin Arg. 2: 449 (1734, 1754). I (Lessings) ”Laokoon” har jag bläddrat, .. jag (torde) väl en gång genomläsa denne. Atterbom (1811) i Bref rör. N. skol. hist. 376. Man behöfver ej länge bläddra i Almqvists poesi för att vid sidan af det metriskt lyckade finna det underhaltiga. Lysander Almqvist 214 (1878). — särsk. mer l. mindre bildl. Rel. cur. 2 (1682). Om iag .. blädrar .. i förnufftets abcbok. L. Möller (1737) hos Fürst Stobæus 121. Archiatern Bäcks ärindran .. at flitigt blädra i Naturens bok. Martin Intr. i VetA 1759, s. 30. Stormen bläddrade i bladen / af ödets bok. Tegnér 1: 155 (1822). Jag försöker .. bläddra i minnena. A. T. Gellerstedt i PT 1910, nr 226 A, s. 3.
2) tekn. = BLADA I 2 c. (Blecken) läggas .. ned uti Tennpannan .. och bläddras i kanten med en liten tång. Rinman 1: 225 (1788).
II. motsv. BLAD 1.
1) (numera knappast br.) = BLÄDA I 2. Enär de upvuxne unga (ek- o. bok-)trän hunnit til 2 a 3 alnars längd, böra de ganska försiktigt bläddras, hvaräst de stå för tätt. Brummer Jagtlex. 100 (1789). Hvarest den unga skogen är ganska tät, der tillåtes .. hugga och bläddra slik ung skog, till gärdsle och stör. Skogvaktaren 1894, s. 69.
2) (†) = BLÄCKA, v.2 (Mindre jakt efter björn o. varg) utmärkes hvarken genom blädring, qvistning eller Jagtgators uphuggande. Brummer Jagtlex. 76 (1789).
III. [jfr t. sich blättern, äfvensom holl. afbladeren, afblaren, fr. se feuilleter] motsv. BLAD 4, refl.: bilda tunna blad l. hinnor l. skifvor, som affalla l. med lätthet kunna afskalas l. afflås; fjälla sig; jfr BLÄDA III, BLADA UPP SIG, UT SIG. Nyss bruten sandsten måste .. torkas försigtigt, emedan han eljest bläddrar sig. Rothstein Byggn. 122 (1875). — jfr AFBLÄDDRA.
Särskilda förbindelser:
BLÄDDRA AF 10 4. = BLÄDDRA, v.1 III. Tekn. tidskr. 1898, K. s. 87. Polityren på marmorn hade börjat mattas och liksom blädra af. T. Wåhlin i SDS 1905, nr 106, s. 2. — jfr AFBLÄDDRA.
BLÄDDRA BORT 10 4. till I 1: gm bläddrande tappa bort ett ställe l. en sida i en bok. Weste (1807). Wenström o. Harlock (1904).
BLÄDDRA EFTER 10 40 l. 32. (mindre br.) till I 1: gm bläddrande söka rätt på. Dalin (1850).
BLÄDDRA FRAM 10 4. (mindre br.) till I 1: under bläddrande påträffa l. leta fram. Hvilka de officerare voro som .. blefvo dödade (vid massakern i Tobolsk) .. kan .. bläddras fram hos Ennes. A. Quennerstedt i Karol. krig. dagb. 5: 389 (1909).
BLÄDDRA FÖRBI 10 04. till I 1. Det är sannt, att vi icke sällan bläddrade förbi mången sida med onyttiga moraler. Topelius Vint. I. 2: 153 (1880). Det är ingen svårighet att, om man så vill, bläddra förbi de mera ”torra” botaniska notiserna. SD 1900, nr 213, s. 3.
BLÄDDRA IGENOM 10 040 l. 032, äfv. GENOM 40 l. 32. till I 1: bläddrande genomse, (flyktigt) genomläsa (från början till slut). När man blädrer .. (boken) igenom, så finner man, att den ringa fundamenta haffver in sacra scriptura. RP 6: 477 (1636). (Han) bläddrade genom flera penningebundtar. Blanche Våln. 704 (1847). I biblioteket i Siena bläddrade jag igenom en hel portfölj af handteckningar af Peruzzi. E. Lundgren (1872) hos Nordensvan Lundgren 285. — i bild. Bläddra igenom .. minnenas gulnade blad. B. E. Malmström 6: 7 (1840). — jfr GENOMBLÄDDRA.
BLÄDDRA OM 10 4. (mindre br.) till I 1: slå om (blad). Vädret bläddrar om ett blad / I boken, bäst man sitter der allena. C. V. A. Strandberg 4: 38 (1857). — jfr OMBLÄDDRA.
BLÄDDRA TILLBAKA 10 040, äfv. 032. till I 1. Jag bläddrade något längre tilbakars. Sv. Merc. 1764, s. 711.
BLÄDDRA UPP 10 4. (knappast br.) till I 1: slå upp ett ställe l. en sida (i en bok o. d.). Bläddra upp i boken här och der och ni skall studsa. Sturzen-Becker 1: 108 (1861).
BLÄDDRA UPP SIG 10 4 0. [jfr BLADA UPP SIG] till III: dela sig i tunna blad l. skifvor. Talk .. Smälter ej för blåsrör, men lyser starkt och bläddrar upp sig. A. Sjögren Min. 142 (1865). NF 13: 474 (1889). — jfr UPPBLÄDDRA.
Spoiler title
Spoiler content