SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
REV re4v, sbst.2, r. l. f. (HSH 31: 215 (1667) osv.) ((†) n. Hiärne 2Anl. 312 (1706; i bet. 3), Berndtson (1880; i bet. 2)); best. -en; pl. -ar l. (ss. längdmått, efter räkneord) =.
Ordformer
(förr äv. ree-)
Etymologi
[etymologiskt identiskt med REV, sbst.1; ss. n. i bet. 3 är ordet dock möjl. vbalsbst. till REVA, v.3 — Jfr REVA, v.3]
(förr)
1) i sht lantmät. om lina l. snöre l. rep (av växlande längd) som (sannol. medelst fastbundna trådar) var indelad (indelat) i (alnar o.) fot o. som användes vid uppmätning (o. värdering) l. kartläggning av jordområden o. d., äv. vid djupmätning o. d. (Lantmätarna få icke) hafwa någon Stång eller Reef, som icke är efter en .. Swänsk och Stockholms Foot fördelt. Schmedeman Just. 430 (1665). Siöns diup .. skal vara .. befunnen efter refen sex och tretio famnar. Wettersten Forssa 22 (c. 1750). SvGeogrÅb. 1950, s. 158. (†) Att hemmanen dem emellan uti alla inägor måtte jemkas och rätt delas med trå och ref. NoraskogArk. 4: 305 (1716). — särsk.
a) (†) i uttr. draga med rev och tråd, göra mätning(ar) med rev, reva (se REVA, v.3 1); jfr DRAGA, v. I 25 a α. Derefter drogo Nämbden med ref och tråd på tu ställen. Johansson Noraskog 1: 236 (i handl. fr. 1658).
b) med anslutning till 3, i sådana uttr. som reven går ngnstädes, revning förrättas ngnstädes. HSH 31: 215 (1667: låtit gåå reefwen). Ofta hade, innan refven ännu hunnit gå öfver hela socknen, ändring inträdt i de delar, der den först förrättades. Thulin Mant. 1: 121 (1890).
2) om längdenhet (motsvarande en rev (i bet. 1) av viss längd); särsk. ss. benämning på en i Sverige 1855—78 använd längdenhet, motsv. 29,69 m o. indelad i 10 stänger l. 100 fot. SFS 1855, nr 16, s. 6. Längderna (av tegarna i byn) variera (på de gamla kartorna) från 6 rev (om vardera 35 alnar) .. till 32 rev. SvGeogrÅb. 1950, s. 158. — särsk. i utvidgad anv., om ytenhet motsvarande en kvadrat med en revs sida, kvadratrev. Strindberg NRik. 111 (1882).
3) lantmät. abstr., om uppmätning medelst rev (i bet. 1) av jordområden o. d.; revning(sförrättning). HSH 35: 245 (1670). Nytt reef och större skattläggning. Hiärne 2Anl. 312 (1706). En år 1685 hållen ref. Hülphers Dal. 335 (1762). Gruddbo 71 (1938). — jfr JÄMKNINGS-REV.
Ssgr (jfr reva, v.3 ssgr): (1) REV-DRAG. (†) abstr.: revning; jfr rev, sbst.2 1 a. Johansson Noraskog 1: 236 (i handl. fr. 1658).
(2 slutet) -INNEHÅLL~002, äv. ~200. (om ä. förh., tillf.) ytinnehåll i kvadratrev. BotN 1912, s. 167.
(2) -LÄNGD. (tillf., om ä. förh.) längd l. sträcka av en rev. VLitt. 2: 72 (1887).
Spoiler title
Spoiler content